Helfen Sie uns, die TED-Website zu verbessern, indem Sie an dieser kurzen Umfrage teilnehmen!

Dienstleistungen - 378121-2014

Kompaktansicht anzeigen

05/11/2014    S213    Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura ograniczona 

Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego

2014/S 213-378121

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Jaśkowa Dolina 2
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-252
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Gładykowski
E-mail: inwestycje@zkm.pl.
Tel.: +48 583412963
Faks: +48 583412963

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.zkm.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Modernizacja 14 sztuk wagonów tramwajowych trójczłonowych,dwukierunkowych typu N8C.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 1: Usługi konserwacyjne i naprawcze
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Wszystkie tramwaje po modernizacji będą dostarczone do do Zajezdni Tramwajowej Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. ul. Witta Stwosza 110.

Kod NUTS PL634

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Modernizacja 16 sztuk wagonów tramwajowych (zamwiajacy skorzystał z opcji zwiększenia zamówienia z 14 do 16 sztuk wagonów) trójczłonowych, dwukierunkowych
typu N8C polegająca na:
— modyfikacji członu środkowego na niskopodłogowy,
— montaż w członie niskopodłogowym 2 pochylni umożliwiających wjazd/wyjazd wózków inwalidzkich lub dziecięcych,
— wprowadzeniu nowego designu przodu i tyłu pojazdu,
— wymianie szyb wraz z uszczelkami w członach A i B,
— wymianie na nowe wyłożeń ścian wewnętrznych w członach A i B,
— wymianie siedzeń pasażerskich wraz z konstrukcją (nowe stelaże).
— renowacji drzwi i stopni pasażerskich wraz z osprzętem w członie A i B.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

50222000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 22 557 216 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
83/210/DM/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 125-223316 z dnia 3.7.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
24.9.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Modertrans Poznań Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Forteczna 2
Miejscowość: Poznań
Kod pocztowy: 61-362
Państwo: Polska
E-mail: lrv@modertrans.poznan.pl
Tel.: +48 618775417
Faks: +48 618793403
Adres internetowy: http://modertrans.pl

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 18 400 000 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 22 557 216 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zamwiajacy skorzystał z opcji zwiększenia zamówienia z 14 do 16 sztuk wagonów.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.11.2014