Услуги - 378227-2014

06/11/2014    S214    Съд на Европейския съюз - Услуги - Обявление за поръчка - Ускорена ограничена процедура 

Люксембург-Люксембург: Преместване на административните отдели на Съда

2014/S 214-378227

Обявление за поръчка

Услуги

Директива 2004/18/ЕО

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование, адреси и място/места за контакт

Съд на Европейския съюз
plateau de Kirchberg
На вниманието на: Директор на сградите
2925 Люксембург
Люксембург
Телефон: +352 4303-1
Адрес за електронна поща: immeubles@curia.europa.eu
Факс: +352 4303-3637

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган : http://curia.europa.eu/jcms

Допълнителна информация може да бъде получена от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: Горепосоченото/ите място/места за контакт

I.2)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.3)Основна дейност
Общи обществени услуги
I.4)Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката

II.1)Описание
II.1.1)Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Преместване на административните отдели на Съда.
II.1.2)Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите
Услуги
Категория услуга № 27: Други услуги

код NUTS LU000

II.1.3)Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
II.1.4)Информация относно рамковото споразумение
II.1.5)Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Това задание има за цел да предостави консултации, помощ, координация и услуги по отношение на преместване на персонала от различните отдели на Съда.
II.1.6)Oбщ терминологичен речник (CPV)

98300000

II.1.7)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
II.1.8)Обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.9)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2)Количество или обем на поръчката
II.2.1)Общо количество или обем :
Заданието включва координация и услуги по преместване на приблизително 250 служители от Съда на Европейския съюз.
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС :
Обхват: между 275 000 и 325 000 EUR
II.2.2)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.3)Информация относно подновяванията
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.3)Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Начало 1.2.2015. Завършване 31.7.2015

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия във връзка с поръчката
III.1.1)Изискуеми депозити и гаранции:
III.1.2)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:
Плащането на услугите трябва да бъде в съответствие с Финансовия регламент на европейските институции и в съответствие с процедурите, посочени в документите на поканата за участие в търг.
III.1.3)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:
Оферентите могат да подадат оферта като обединение, ако дружествата, към които принадлежат, носят солидарна отговорност и са представлявани от общ представител, който ще бъде единствената страна за контакт със Съда на Европейския съюз.
III.1.4)Други особени условия
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия : не
III.2)Условия за участие
III.2.1)Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: А. Кандидатите трябва да предоставят надлежно попълнена, подписана и датирана клетвена декларация (формуляр за тази клетвена декларация трябва да бъде изискан от следния адрес: marchespublics-contrats@curia.europa.eu):

а) удостоверявайки, че те не попадат в 1 от следните положения:
а1) са обявени в несъстоятелност или са в ликвидация, тяхната дейност е поставена под съдебен надзор, сключили са споразумение с кредитори, преустановили са стопанска дейност или са обект на производство, свързано с такива въпроси, или се намират в аналогична ситуация, произтичаща от подобни процедури съгласно националните законови или подзаконови актове;
a2) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени за престъпление по служба с влязла в сила присъда от компетентен орган на държава-членка;
a3) те са признати за виновни за тежко нарушение при упражняване на професионалната си дейност, доказано с всякакви средства, които възложителят може да обоснове, включително с решения на ЕИБ и на международни организации;
a4) те не са изпълнили своите задължения, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или плащането на данъци в съответствие с правните разпоредби на държавата, в която са установени, или с тези на държавата на възложителя, или с тези на държавата, в която трябва да се изпълни поръчката;
a5) те или лицата с правомощия за представителство, вземане на решения или контрол спрямо тях са осъдени с влязла в сила присъда за измама, корупция, участие в престъпна организация, изпиране на пари или всякаква друга незаконна дейност, ако тази незаконна дейност накърнява финансовите интереси на Съюза;
a6) те са обект на административно наказание, тъй като носят вина за сериозно изопачаване на информацията, или не са предоставили информацията, изисквана от възлагащия орган в тръжна процедура по друга поръчка, или са били обявени в тежко нарушение за неизпълнение на своите договорни задължения по отношение на поръчки или субсидии, финансирани от бюджета на Съюза.
б) удостоверявайки, че:
б1) те не са в конфликт на интереси във връзка с тази поръчка; конфликт на интереси може да възникне по-специално в резултат на икономически интереси, политически или национални пристрастия, семейни или емоционални взаимоотношения или всякакви други вид връзки или взаимни интереси;
б2) без отлагане ще уведомят възлагащия орган за всяко положение, представляващо конфликт на интереси, или което би могло да предизвика такъв;
б3) че те не са се договорили, не са се стремили към, не са се опитвали да получат или да приемат каквито и да било облаги, било то финансови или други, и поемат задължение да не го правят, за или от името на което и да било лице, което би представлявало пряка или косвена противозаконна или корупционна практика, като облагодетелстване или възнаграждение, свързано с възлагането на поръчката;
б4) по тази процедура за обществена поръчка те са предоставили и ще представят на възлагащия орган информация, която е точна, вярна и пълна.
NB: под заплаха от изключване, одобреният оферент трябва да предостави писмено доказателство, в подкрепа на клетвената декларация, в рамките на крайния срок, определен писмено от възлагащия орган и преди подписването на договора.
NB: обединенията трябва да представят клетвена декларация и подкрепящите документи и информация за всеки отделен член в случай на възлагане на поръчката.
Б. Кандидатите (всеки включен субект в случай на обединение) трябва също да предоставят:
— техния меморандум и учредителен устав и данни (регистриран офис, структура на капитала, акционери и разпределяне на печалбата, и структура на Борда на директорите), публикувани в търговския регистър и регистъра на дружествата, или за дружества, установени извън Люксембург, всеки документ, посочващ доказателство за възможност за изпълнение на професионалните дейности в съответствие с член 46 на Директива 2004/18/EО,

— попълнен формуляр за административна информация (този формуляр трябва да бъде изискан от следния адрес: marchespublics-contrats@curia.europa.eu),

— надлежно попълнен и подписан формуляр за юридическо лице, придружен от всички писмени доказателства, изисквани в него; специфичен формуляр за всеки официален език на Европейския съюз и всеки корпоративен формуляр може да бъде намерен на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/budget/info_contract/legal_entities_fr.htm

— формуляр за банкова идентификация, попълнен и подписан от кандидата и банката; този формуляр може да бъде намерен на следния адрес: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#info

III.2.2)Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията: — банкови референции или доказателство за застраховка за риск „Професионална отговорност“,
— финансови отчети за последните 3 финансови години, за които осчетоводяването е приключено,
— отчет за оборота за последните 3 налични финансови години.
Изисквано минимално/ни ниво/а: средният годишен оборот трябва да е бил поне 600 000 EUR през последните 3 финансови години.
III.2.3)Технически възможности
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:
— списък с основните услуги по преместване, еквивалентни по качество и количество на тези, описани в раздел II на настоящето обявление за поръчка, предоставени през последните 3 години, с подробности за стойности, дати и получатели,
— подобно описание на опита и специфичните умения (автобиография) за всяко лице, което кандидатът предложи да причисли към мултидисциплинарния екип,
— подобно описание на опита и специфичните умения (автобиография) за всяко лице, което кандидатът предложи да причисли към екипите по преместването,
— описание на техническото оборудване, инструментите и материалите, използвани за изпълнение на услугата по преместване (брой камиони, микробуси, подемни платформи, колички и др.),
— където е приложимо, данни относно дела от поръчката, който кандидатът възнамерява да възложи на подизпълнител.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
— кандидатът трябва да предостави поне 3 примера за доказателство, че клиентите са били удовлетворени от услуги, подобни на тези в настоящата поръчка, които са били изпълнени през последните 5 години,
— кандидатът трябва да разполага с мултидисциплинарен екип от 3 души, както и екип от служители по пренасянията; и в двата случая тези души трябва да имат поне 3 години опит.
III.2.4)Информация относно запазени поръчки
III.3)Специфични условия за поръчки за услуги
III.3.1)Информация относно определена професия
III.3.2)Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Вид процедура
IV.1.1)Вид процедура
Ускорена ограничена
Основания за избора на ускорена процедура: изискване за предвиждане на възможно институционално разрастване, което може да възникне; в такъв случай се налага спешното преместване на няколко отдела на Съда на Европейския съюз, за да се пригодят освободените помещения към нуждите на гореспоменато разрастване.
IV.1.2)Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват
IV.1.3)Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
IV.2)Критерии за възлагане
IV.2.1)Критерии за възлагане
Най-ниска цена
IV.2.2)Информация относно електронен търг
IV.3)Административна информация
IV.3.1)Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган:
„Appel d'offres CJ16/2014“.
IV.3.2)Предишни публикации относно същата поръчка
не
IV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ
IV.3.4)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
14.11.2014 - 12:00
IV.3.5)Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати
IV.3.6)Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
IV.3.7)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
IV.3.8)Условия за отваряне на офертите

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
VI.3)Допълнителна информация
Процедурата за покана за участие в търг ще се проведе на 2 етапа, както следва:
А. Първи етап (етап на предварителен подбор):
1. Заинтересованите икономически оператори трябва да подадат заявление за участие в тази поръчка, датирано и подписано от лицето, упълномощено да представлява дружеството или обединението. Това заявление трябва да съдържа клетвената декларация и документите, изисквани в раздел III на настоящето обявление за поръчка (правна, икономическа, финансова и техническа информация).
2. Заявлението за участие трябва да бъде изпратено до:
Съд на Европейския съюз, Генерална дирекция „Инфраструктура“, дирекция „Сгради“, plateau de Kirchberg, 2925 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ – Покана за участие в търг CJ16/2014.
Заявлението за участие се подава в 1 оригинал и 2 копия. Документите трябва да се подават в двоен плик. И двата плика трябва да са запечатани, като на вътрешния трябва да бъдат отбелязани името и адреса на отдела, за който е предназначен, както е указано в поканата за участие в търг, както и думите:
„Appel d'offres CJ16/2014 — Offre de la firme ………………….. — À ne pas ouvrir par le service courrier“.
Ако се ползват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат запечатани със залепваща лента и изпращачът трябва да се подпише върху нея.
3. Кандидатите могат да подадат своите заявления за участие:
— или по поща, или с частен куриер, най-късно до 14.11.2014 г., удостоверено с пощенската марка или датата на разписката за доставка,
— или доставени на адреса на Съда по-горе, най-късно до 14.11.2014 (12:00). Доставката на офертата ще бъде потвърдена в този случай чрез разписка с дата, подписана от длъжностното лице от Централната пощенска служба на Съда, което приема доставката на документите.
Б. Втори етап:
кандидатите, одобрени в края на етапа за предварителен подбор, ще бъдат поканени да подадат оферта. Досието на поканата за участие в търг (включително писмото-покана за участие в търг, спецификациите и образецът на договора, който ще бъде използван) ще им бъде изпратено директно, без друга публикация в Официален вестник на Европейския съюз.
NB: изпращането на заявление за участие или изготвянето на оферта не дава право на оферентите да им бъде възложена поръчка или да получат някаква компенсация за възникналите разходи. Това обявление не предполага никакво задължение от страна на възлагащия орган за възлагане на поръчката.
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Подаване на жалби
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: в рамките на 2 месеца след получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който това е станало известно.
Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.
VI.4.3)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Общ съд на Европейския съюз
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Люксембург
Люксембург
Адрес за електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 4303-1
Интернет адрес: http://curia.europa.eu

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30.10.2014