Teenused - 378227-2014

06/11/2014    S214    Euroopa Liidu Kohus - Teenused - Hanketeade - Kiirendatud piiratud menetlus 

Luksemburg-Luxembourg: Euroopa Liidu Kohtu haldusteenistuste kolimine

2014/S 214-378227

Hanketeade

Teenused

Direktiiv 2004/18/EÜ

I osa: Hankija

I.1)Nimi, aadressid ja kontaktandmed

Euroopa Liidu Kohus
plateau de Kirchberg
Kontaktisik: hoonete direktor
2925 Luxembourg
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
E-post: immeubles@curia.europa.eu
Faks: +352 4303-3637

Internetiaadress(id):

Hankija üldaadress: http://curia.europa.eu/jcms

Lisateavet saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Tehnilisi kirjeldusi ja täiendavaid dokumente (k.a võistlevat dialoogi ja dünaamilist hankesüsteemi käsitlevaid dokumente) saab: Vt eelmainitud kontaktandmed

Pakkumused või osalemistaotlused saata järgmisel aadressil: Vt eelmainitud kontaktandmed

I.2)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.3)Hankija põhitegevus
Üldised avalikud teenused
I.4)Hankeleping sõlmitakse teiste hankijate nimel
Hankija teostab hanget teiste hankijate nimel: ei

II osa: Hankelepingu objekt

II.1)Kirjeldus
II.1.1)Hankija poolt hankelepingule antud nimetus:
Euroopa Liidu Kohtu haldusteenistuste kolimine
II.1.2)Hankelepingu liik ja ehitustööde teostamise, asjade tarnimise või teenuste osutamise koht
Teenused
Teenuse kategooria nr 27: Muud teenused 

NUTS kood LU000

II.1.3)Teave riigihankelepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi (DPS) kohta
Teatega kaasneb hankelepingu sõlmimine
II.1.4)Teave raamlepingu kohta
II.1.5)Hankelepingu või hanke/hangete lühikirjeldus
Ülesande eesmärk on tagada nõustamine, tugi, koordineerimine ja teenused, mis on seotud Euroopa Liidu Kohtu eri teenistuste töötajate kolimisega.
II.1.6)Ühtne riigihangete klassifikaator (CPV)

98300000

II.1.7)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepingu (GPA) kohta
Hankeleping on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni riigihankelepinguga (GPA): ei
II.1.8)Osad
Hankeleping on jaotatud osadeks: ei
II.1.9)Teave alternatiivsete pakkumuste kohta
Alternatiivsete pakkumuste lubatavus: ei
II.2)Lepingu kogus või ulatus
II.2.1)Üldkogus või ulatus:
Ülesanne hõlmab koordineerimist ja teenuseid Euroopa Liidu Kohtu umbes 250 töötaja kolimisel.
Eeldatav maksumus käibemaksuta:
vahemik 275 000 – 325 000 EUR
II.2.2)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavate hangete võimalused: ei
II.2.3)Info uuendamiste kohta
Seda lepingut võidakse uuendada: ei
II.3)Hankelepingu kestus või lõpptähtaeg
Alguskuupäev 1.2.2015. Lõppkuupäev 31.7.2015

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1)Hankelepingu tingimused
III.1.1)Nõutavad tagatised ja garantiid:
III.1.2)Peamised rahastamis- ja maksetingimused ja/või viide neid reguleerivatele asjaomastele sätetele:
Teenuste eest tasutakse kooskõlas Euroopa institutsioonide finantsmäärusega ja pakkumiskutse dokumentides sätestatud korra kohaselt.
III.1.3)Edukaks tunnistatud ühispakkumuse esitanud pakkujate rühmalt nõutav õiguslik vorm:
Pakkujad võivad pakkumise esitada ühendusena, kui sellesse kuuluvad ettevõtted vastutavad solidaarselt ning kui neid esindab Euroopa Liidu Kohtu ees ainsa kontaktisikuna üks ühine pool.
III.1.4)Muud eritingimused
Lepingu täitmise suhtes kohaldatakse eritingimusi: ei
III.2)Osalemistingimused
III.2.1)Ettevõtjate individuaalne seisund, sealhulgas kutse- või ettevõtlusregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: A. kandidaadid peavad esitama korrakohaselt täidetud, allkirjastatud ja kuupäevastatud kinnituse (mille vormi tuleb taotleda aadressil marchespublics-contrats@curia.europa.eu),

a) millega tõendatakse, et nad ei ole üheski järgmises olukorras:
a1) nad on pankrotis või likvideerimisel, neile on kohus määranud halduri, nad on sõlminud kokkuleppe võlausaldajatega, on peatanud äritegevuse, nende suhtes kohaldatakse nimetatud küsimustega seotud menetlust või nad on samalaadses olukorras, mis tuleneb riiklike õigusaktidega ette nähtud samalaadsest menetlusest;
a2) nad või isikud, kellel on volitused neid esindada, langetada nende eest otsuseid või neid kontrollida, on liikmesriigi pädeva asutuse res judicata jõudu omava otsusega süüdi mõistetud ametialaste käitumisreeglite rikkumisega seotud süüteos;
a3) nad on ametialaseid käitumisreegleid olulisel määral rikkunud ja hankija suudab seda mis tahes viisil, sealhulgas Euroopa Investeerimispanga ja rahvusvaheliste organisatsioonide otsuste abil tõendada;
a4) nad ei ole täitnud oma kohustusi, mis on seotud sotsiaalkindlustusmaksete või maksude tasumisega ja mis tulenevad nende asutamise riigi või hankija riigi või lepingu täitmise kohaks oleva riigi õigusnormidest;
a5) nad või isikud, kellel on volitused neid esindada, teha nende eest otsuseid või neid kontrollida, on res judicata jõudu omava kohtuotsusega süüdi mõistetud pettuses, korruptsioonis, kuritegelikus ühenduses osalemises, rahapesus või mõnes muus ebaseaduslikus tegevuses, kui see kahjustab liidu finantshuve;
a6) nende suhtes kehtib halduskaristus, kuna nad on esitanud muu lepingu pakkumismenetluses hankija nõutud teabena valeandmeid või jätnud nimetatud teabe esitamata või nad on liidu eelarvest rahastatavate lepingute või toetustega seotult tunnistatud süüdi lepingu tõsises rikkumises lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise tõttu;
b) millega tõendatakse, et
b1) neil ei ole lepinguga seotud huvide konflikti; huvide konflikt võib tekkida eeskätt majandushuvide, poliitiliste või rahvuslike suhete, perekondlike või emotsionaalsete sidemete või muude asjakohaste suhete või ühiste huvide tõttu;
b2) nad teavitavad hankijat viivitamatult mis tahes olukorrast, mida võiks tõlgendada huvide konfliktina või mis võiks viia huvide konflikti tekkimiseni;
b3) nad ei ole nõustunud saama, ei ole püüdnud saada, ei ole teinud katset saada ega ole vastu võtnud mis tahes isiku eest või nimel lepingu sõlmimisega seotud rahalist või muud samalaadset kasu soodustuse või hüvena, mida võiks otseselt või kaudselt pidada ebaseaduslikuks või korruptsioonijuhtumiks, ega tee seda kindlasti ka tulevikus;
b4) nad esitavad hankijale käesoleva hankemenetluse raames täpse, siira ja täieliku teabe.
NB! Edukas pakkuja peab (vastasel juhul jäetakse pakkuja menetlusest kõrvale) esitama hankija kirjalikult sätestatud tähtaja jooksul ja enne lepingu allkirjastamist kinnitust tõendavad alusdokumendid.
NB! Juhul kui nendega leping sõlmitakse, peavad ühendused esitama kinnituse koos alusdokumentide ja teabega iga liikme kohta;
B. kandidaadid (ühenduse korral iga selle liige) peavad samuti esitama
— oma asutamislepingu ja põhikirja ning andmed (registrijärgne asukoht, kapitali struktuur, aktsionäride ja kasumi jagamise ning juhatuse koosseis), mis on avaldatud äri- ja ettevõtete registris, või Luksemburgist väljaspool asutatud ettevõtete puhul mis tahes dokumendi, millega tõendatakse kutsetegevuse elluviimise suutlikkust kooskõlas direktiivi 2004/18/EÜ artikliga 46;

— täidetud haldusteabe vormi (mida tuleb taotleda aadressil marchespublics-contrats@curia.europa.eu);

— korrakohaselt täidetud ja allkirjastatud juriidilise isiku vormi koos selles nõutud tõendavate dokumentidega; Euroopa Liidu iga ametliku keele jaoks ette nähtud vorm ning igat eri liiki asutuste ja ettevõtete jaoks ette nähtud vorm on saadaval aadressil http://ec.europa.eu/budget/info_contract/legal_entities_fr.htm

— kandidaadi ja panga täidetud ning allkirjastatud pangaõiendi vormi, mis on saadaval aadressil http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#info

III.2.2)Majandus- ja finantssuutlikkus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks: — pangaõiendid või ametialase vastutuskindlustuse kaitse tõendi(d);
— finantsaruanded viimase 3 majandusaasta kohta, mille raamatupidamisaruanded on lõpetatud;
— kinnituse viimase 3 majandusaasta käibe kohta.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase: viimase 3 majandusaasta keskmine aastakäive peab olema vähemalt 600 000 EUR.
III.2.3)Tehniline pädevus
Teave ja vorminõuded, mis on vajalikud nõuete täitmise hindamiseks:
— nimekiri peamistest viimase 3 aasta jooksul osutatud ja käesoleva hanketeate II osas kirjeldatutega kvaliteedilt ja kvantiteedilt samaväärsetest kolimisteenustest koos andmetega maksumuste, kuupäevade ja klientide kohta;
— iga sellise isiku kogemuste ja erioskuste üksikasjalik kirjeldus (elulookirjeldus), keda kandidaat kavatseb mitut valdkonna hõlmavasse meeskonda määrata;
— iga sellise isiku kogemuste ja erioskuste üksikasjalik kirjeldus (elulookirjeldus), keda kandidaat kavatseb kolimisega tegelevatesse meeskondadesse määrata;
— kolimisteenuste osutamiseks kasutatavate tehniliste seadmete, vahendite ja materjalide kirjeldus (veoautode, kaubikute, tõsteplatvormide, kärude jne arv);
— vajaduse korral andmed kandidaadi kavandatava alltöövõtu osakaalu kohta.
Võimalike nõutavate standardite miinimumtase:
— kandidaat peab esitama vähemalt 3 tõendit klientide kohta, kes jäid rahule neile viimase 5 aasta jooksul osutatud ja kõnealuses lepingus käsitletavatega samaväärsete teenustega;
— kandidaadil peab olema 3 isikust koosnev mitut valdkonna hõlmav meeskond ja ka kolimisega tegelev meeskond; mõlema meeskonna liikmetel peab olema vähemalt 3 aastat kogemusi.
III.2.4)Teave reserveeritud hankelepingute kohta
III.3)Teenuste hankelepingute eritingimused
III.3.1)Teave teatava kutseala kohta
III.3.2)Teenuse osutamise eest vastutav personal

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Hankemenetluse liik
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Piiratud ja lühendatud tähtajaga
Lühendatud tähtajaga hankemenetluse kasutamise põhjendus: nõue olla valmis võimalikeks institutsioonilisteks muutusteks ja nende korral Euroopa Liidu Kohtu mitme teenistuse kiireks kolimiseks vabanenud ruumide kohandamiseks nimetatud muutustega kaasnevate vajadustega.
IV.1.2)Taotlejate piirarv, keda kutsutakse esitama pakkumusi või osalema
IV.1.3)Pakkujate arvu piiramine läbirääkimiste või võistleva dialoogi käigus
IV.2)Hindamiskriteeriumid
IV.2.1)Hindamiskriteeriumid
Madalaim hind
IV.2.2)Teave elektroonilise oksjoni kohta
IV.3)Haldusalane teave
IV.3.1)Hankija poolt toimikule antud viitenumber:
"Appel d'offres CJ16/2014".
IV.3.2)Sama hankelepingu kohta on varem avaldatud teade/teated
ei
IV.3.3)Tehniliste kirjelduste ja täiendavate dokumentide või kirjeldava dokumendi saamise tingimused
IV.3.4)Pakkumuste või osalemistaotluste esitamise tähtaeg
14.11.2014 - 12:00
IV.3.5)Kuupäev, mil kvalifitseeritud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise ettepanekud või osalemiskutsed
IV.3.6)Keel(ed), milles võib koostada pakkumised või osalemistaotlused
Mis tahes ELi ametlik keel
IV.3.7)Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma
IV.3.8)Pakkumuste avamise tingimused

VI osa: Lisateave

VI.1)Teave hanke kordumise kohta
See on korduv hange: ei
VI.2)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hankeleping on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: ei
VI.3)Lisateave
Pakkumiskutse menetluses on 2 järgmist etappi:
A. 1. etapp (eelvaliku etapp):
1. huvitatud ettevõtjad peavad esitama kõnealuses lepingus osalemiseks ettevõtet või ühendust esindama volitatud isiku kuupäevastatud ja allkirjastatud taotluse. Nimetatud taotlus peab sisaldama käesoleva hanketeate III osas nõutud kinnitust ja dokumente (õigus-, majandus-, finants- ja tehnilist teavet);
2. osalemistaotlus tuleb saata järgmisel aadressil:
Euroopa Liidu Kohus, infrastruktuuride peadirektoraat, hoonete direktoraat, plateau de Kirchberg, 2925 Luxembourg, LUKSEMBURG – pakkumiskutse CJ16/2014.
Osalemistaotlus tuleb esitada 1 originaaleksemplarina ja 2 koopiana. Taotlused tuleb esitada kahekordses ümbrikus. Mõlemad ümbrikud peavad olema suletud ning sisemisele ümbrikule tuleb märkida teenistuse nimi ja aadress, kuhu kiri saadetakse, nagu pakkumiskutses märgitud, ning järgmine tekst:
"Appel d'offres CJ16/2014 – Offre de la firme ………………….. – À ne pas ouvrir par le service courrier".
Iseliimuvate ümbrike kasutamise puhul tuleb ümbrikud sulgeda kleeplindiga, millele saatja kirjutab põiki oma allkirja;
3. kandidaadid võivad osalemistaotlused
— saata posti teel või erakulleriga hiljemalt 14.11.2014, mille tõenduseks on postitempel või kuupäev laekumist tõendaval kviitungil,
— või toimetada need kohale kohtu eespool esitatud aadressil hiljemalt 14.11.2014 (12:00). Pakkumise üleandmist kinnitatakse sel juhul kuupäevastatud kviitungiga, mille allkirjastab kohtu keskpostiteenistuse ametnik, kes dokumendid vastu võtab;
B. 2. etapp:
eelvalikuetapi lõpus eelvalikunimekirja arvatud kandidaadid kutsutakse pakkumist esitama. Pakkumiskutse toimik (sh pakkumiskutse kiri, iseloomustus ja kasutatava lepingu näidis) saadetakse neile otse ning ELTs selle kohta enam teadet ei avaldata.
NB! Osalemistaotluse esitamine ega pakkumise koostamine ei anna pakkujatele alust arvata, et nendega leping sõlmitakse või et tekkinud kulud hüvitatakse. Käesolev pakkumiskutse ei kohusta hankijat lepingut sõlmima.
VI.4)Vaidlustusmenetlus
VI.4.1)Vaidlustusmenetluse eest vastutav organ

Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Vaidlustuse esitamine
Täpne teave vaidlustuse esitamise tähtaja kohta: 2 kuu jooksul hageja teavitamisest või kui teavitamist ei toimu, 2 kuu jooksul päevast, mil ta asjast teada sai.
Kaebuse esitamine Euroopa Ombudsmanile ei too kaasa apellatsioonide esitamise tähtaja peatamist ega uue tähtaja määramist.
VI.4.3)Vaidlustuse esitamise kohta teavet pakkuv asutus

Euroopa Liidu Üldkohus
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxembourg
Luksemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Internetiaadress: http://curia.europa.eu

VI.5)Teate lähetamise kuupäev:
30.10.2014