Usługi - 378233-2014

Wyświetl widok skrócony

06/11/2014    S214

Belgia-Bruksela: Badanie oceniające w celu wsparcia testu sprawności funkcjonowania dyrektyw ptasiej i siedliskowej

2014/S 214-378233

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska
Adres pocztowy: BU 9 01/005
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1049
Państwo: Belgia
Osoba do kontaktów: Zespół ds. Zamówień, SRD.2 — Finanse
E-mail: env-tenders@ec.europa.eu
Tel.: +32 22960008

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Środowisko
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Badanie oceniające w celu wsparcia testu sprawności funkcjonowania dyrektyw ptasiej i siedliskowej
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 12: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: poza siedzibą zamawiającego.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Ogólnym celem badania, którego dotyczy zamówienie, jest pomoc Komisji Europejskiej w przygotowywaniu testu sprawności funkcjonowania prawodawstwa UE dotyczącego przyrody (dyrektyw ptasiej i siedliskowej). Będzie ono polegało na zebraniu, ocenie i podsumowaniu danych potwierdzających na potrzeby testu sprawności. W badaniu tym zastosowane zostanie podejście oparte na udzieleniu odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące każdej z następujących kategorii: adekwatności, skuteczności, efektywności oraz spójności i wartości dodanej dla UE. Zasadniczą częścią tego badania będzie zebranie i ocena danych potwierdzających na temat: wdrażania przepisów z uwzględnieniem osiągnięć i problemów; kosztów pieniężnych i niepieniężnych wdrażania i niewdrażania przepisów prawa; obciążeń administracyjnych związanych z ich wdrażaniem i możliwości poprawy wdrażania przepisów bez naruszania integralności celów tych dyrektyw; sytuacji w zakresie wdrażania tych dyrektyw w poszczególnych państwach członkowskich; opinii kluczowych grup interesariuszy. Mandat do przeprowadzenia testu sprawności jest dostępny w witrynie internetowej Komisji Europejskiej pod adresem: http://ec.europa.eu/environment/nature/legislation/fitness_check/index_en.htm

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

90700000 Usługi środowiska naturalnego

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 592 185 EUR
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Jakości proponowanej metodologii. Waga 50
2. Organizacji pracy. Waga 30
3. Środków kontroli jakości. Waga 20
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ENV.B.3/ETU/2014/0014.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 34-054570 z dnia 18.2.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 95-165518 z dnia 17.5.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 07.0202/2014/689940/ETU/ENV.B3
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
20.10.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Oficjalna nazwa: Milieu Ltd
Adres pocztowy: rue Blanche 15
Miejscowość: Bruksela
Kod pocztowy: 1050
Państwo: Belgia

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 600 000 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 592 185 EUR
Bez VAT
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 15
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 48 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: 24 % + 17 % + 7 %.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 134 ust. 1 lit. f) zasad stosowania rozporządzenia finansowego nr 966/2012 z dnia 25.10.2012 w ciągu 3 lat od udzielenia pierwotnego zamówienia instytucja zamawiająca może, w wyjątkowych okolicznościach, skorzystać z procedury negocjacyjnej (bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu) w przypadku dodatkowych usług (maksymalnie do 50 % wartości pierwotnego zamówienia) polegających na powtarzaniu podobnych usług powierzonych podmiotowi gospodarczemu, któremu ta sama instytucja zamawiająca udzieliła pierwotnego zamówienia.
Należy zwrócić uwagę, że przetarg opublikowano wcześniej we wstępnym ogłoszeniu informacyjnym w Dz.U. S 34-054570 z 18.2.2014 pod tytułem „Wsparcie w ocenie wdrażania prawodawstwa UE dotyczącego przyrody”, z budżetem w zakresie od 550 000 EUR do 600 000 EUR.
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Sąd
Adres pocztowy: rue du Fort Niedergrünewald
Miejscowość: Luksemburg
Kod pocztowy: 2925
Państwo: Luksemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100
Adres internetowy: http://curia.europa.eu

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: w ciągu 2 miesięcy od zawiadomienia strony skarżącej lub, w przypadku braku zawiadomienia, od dnia podania do wiadomości. Wniesienie skargi do Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich nie skutkuje zawieszeniem ani rozpoczęciem na nowo biegu terminu składania odwołań.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27.10.2014