Diensten - 378284-2019

09/08/2019    S153    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

België-Brussel: Uitvoeren van marktonderzoek

2019/S 153-378284

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 132-324608)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Agentschap Facilitair Bedrijf
0316.380.841_502760
Havenlaan 88, bus 60
Brussel
1000
België
Contactpersoon: Team plaatsing en rapportering
E-mail: aanbestedingen.facilitairbedrijf@kb.vlaanderen.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346997

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=346997

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

2019/HFB/OP/51236 – Raamovereenkomst belanghebbendenonderzoeken, online consultatie van belanghebbenden en een digitaal inspraakplatform

Referentienummer: HFB-2019/HFB/OP/51236-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79310000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het voorwerp van deze opdracht heeft betrekking op belanghebbendenonderzoek op basis van kwantitatieve en kwalitatieve methoden, de online consultatie van belanghebbenden (enquêtetool) en het ter beschikking stellen van een digitaal inspraakplatform.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 132-324608

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Er werden 3 nieuwe bestanden opgeladen: infosessie belanghebbendenonderzoeken, rectificatie perceel 3 gunningscriteria en verwachte dienstverlening en vraag en antwoord.