Услуги - 378298-2020

12/08/2020    S155

Люксембург-Люксембург: Управление на кетъринг услуги и предоставяне на свързани услуги — пране/сухо почистване

2020/S 155-378298

Обявление за концесия

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/23/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Съд на Европейския съюз
Национален регистрационен номер: Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Пощенски адрес: Service du courrier officiel — Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Лице за контакт: Cour de justice de l'Union européenne, direction générale de l'administration, direction des bâtiments et de la sécurité
Електронна поща: 20-028@curia.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.curia.europa.eu
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6841
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Заявленията или, където е приложимо, офертите трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Управление на кетъринг услуги и предоставяне на свързани услуги — пране/сухо почистване

Референтен номер: COJ-PROC-20/028
II.1.2)Основен CPV код
55500000 Услуги на столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Настоящата поръчка е смесена поръчка (концесия и рамков договор), който цели следните услуги:

А) управление на кетъринг услуги на Съда (концесия);

Б) предоставяне на кетъринг услуги на основата на поръчки (рамков договор);

В) предоставяне на услуги по пране/сухо почистване в помещенията на изпълнителя, като се използва помещение за склад и почивка, предоставено от съда (концесия).

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18 000 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Тази концесия е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
98310000 Услуги по пране и химическо чистене
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: LU LUXEMBOURG
Основно място на изпълнение:

Велико Херцогство Люксембург.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Настоящата поръчка се състои от следните услуги:

— управление на кетъринг услуги и предоставяне на свързани услуги (концесия): става въпрос за управление на двa ресторанта на самообслужване, единият от които с прилежаща част за кафе, два ресторанта с обслужване по масите и две кафенета, предоставяне на различни услуги и да осигури предоставянето и управлението на автомати за продажба на дребни стоки и друго оборудване (кафе машини и т.н.);

— предоставяне на кетъринг услуги чрез формуляри за поръчка (рамков договор): Съдът поръчва кетъринг услуги в зависимост точните нужди (услуги при банкети, кафе паузи, вътрешни събрания…);

— услуги по пране/сухо почистване (концесия), като се дава възможност за складиране и изтегляне в помещенията на съда на вещите, поверени от клиентите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Концесията е възложена въз основа на критериите, посочени в документацията за обществената поръчка
II.2.6)Прогнозна стойност
II.2.7)Срок на концесията
Продължителност в месеци: 48
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Две посещения на място ще се проведат на датите, посочени в писмото-покана за участие в търг. Икономическите оператори могат да участват само в 1 от тези посещения.

Участието в едно от посещенията на място е задължително и предложенията на икономическите оператори, които не са участвали в нито от посещенията на място, ще бъдат отхвърлени.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията, посочване на изисканата информация и документация:

Вж. раздел 3.4.1 от тръжните спецификации.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.1.3)Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
III.2)Условия, свързани с концесията
III.2.2)Условия за изпълнение на концесията:

Вж. тръжните спецификации.

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за подаване на заявления или за получаване на оферти
Дата: 15/09/2020
Местно време: 17:00
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български, Чешки, Датски, Немски, Гръцки, Английски, Испански, Естонски, Фински, Френски, Ирландски, Хърватски, Унгарски, Италиански, Литовски, Латвийски, Малтийски, Нидерландски, Полски, Португалски, Румънски, Словашки, Словенски, Шведски

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du Fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
Официално наименование: Европейски омбудсман
Пощенски адрес: 1 avenue du Président Robert Schuman
Град: Strasbourg
Пощенски код: 67001
Държава: Франция
Телефон: +33 388172313
Интернет адрес: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба трябва да бъде подадена до Общия съд на Съда на Европейския съюз в рамките на две месеца от получаването на известието от ищеца или, в случай че такова липсва, от деня, в който е станало известно на ищеца. Жалба до Европейския омбудсман нито спира този срок, нито води до откриване на нов срок за подаване на жалби.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Официално наименование: Общ съд
Пощенски адрес: Rue du fort Niedergrünewald
Град: Luxembourg
Пощенски код: L-2925
Държава: Люксембург
Електронна поща: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Телефон: +352 43031
Интернет адрес: http://curia.europa.eu
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/08/2020