Servicii - 378298-2020

12/08/2020    S155

Luxemburg-Luxemburg: Exploatarea serviciilor de catering și prestare de servicii auxiliare — serviciu de spălătorie

2020/S 155-378298

Anunţ de concesionare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/23/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Număr naţional de înregistrare: Direction générale de l'administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Adresă: Service du courrier officiel — Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Cour de justice de l'Union européenne, direction générale de l'administration, direction des bâtiments et de la sécurité
E-mail: 20-028@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://www.curia.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6841
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Candidaturile sau, dacă este cazul, ofertele trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Exploatarea serviciilor de catering și prestare de servicii auxiliare — serviciu de spălătorie

Număr de referinţă: COJ-PROC-20/028
II.1.2)Cod CPV principal
55500000 Servicii de cantină şi servicii de catering
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acest contract este un contract mixt (contract de concesiune și contract-cadru) care acoperă următoarele servicii:

A) exploatarea serviciului de catering al Curții (concesiune);

B) prestarea de servicii de catering pe bază de bonuri de comandă (contract-cadru);

C) prestarea de servicii de spălătorie la sediul contractantului, folosind o sală de depozitare și colectare puse la dispoziție de către Curte (concesiune).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 18 000 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Această concesiune este împărţită în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
98310000 Servicii de spălătorie şi de curăţătorie uscată
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Marele Ducat al Luxemburgului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Prezentul contract include următoarele servicii:

— exploatarea serviciilor de catering și servicii auxiliare și prestarea de servicii conexe (concesiune): aceasta presupune exploatarea a două restaurante cu autoservire, unul cu un colț pentru cafenea alăturat, două restaurante cu servire la masă și două cafenele, furnizarea de servicii diverse și asigurarea furnizării și gestionării distribuitoarelor automate și a altor echipamente (mașini de cafea etc.);

— prestarea de servicii de catering pe bază de bonuri de comandă (contract-cadru): Curtea comandă servicii de catering în funcție de necesitățile sale punctuale (banchete, pauze de cafea și reuniuni interne, etc.);

— un serviciu de spălătorie (concesiune), care permite depozitarea și colectarea în incinta Curții de Justiție a articolelor încredințate de clienți.

II.2.5)Criterii de atribuire
Concesiunea se atribuie pe baza criteriile enunţate în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata concesiunii
Durata în luni: 48
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Două vizite pe teren vor fi organizate la datele indicate în scrisoarea de invitație la licitație. Operatorii economici pot participa numai la una dintre aceste vizite.

Participarea la una dintre vizitele pe teren este obligatorie iar ofertele operatorilor economici care nu au luat parte la nicio vizită pe teren vor fi respinse.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Lista şi descrierea succintă a condiţiilor, indicarea informaţiilor şi documentelor solicitate:

A se vedea secțiunea 3.4.1 din caietul de sarcini al licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii legate de concesiune
III.2.2)Condiţii de executare a concesiunii:

Astfel cum se specifică în termenii de referință.

Secțiunea IV: Procedură

IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen pentru depunerea candidaturilor sau pentru primirea ofertelor
Data: 15/09/2020
Ora locală: 17:00
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 67001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Adresă internet: http://ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

O plângere la Tribunalul Uniunii Europene poate fi depusă în termen de două luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care persoana în cauză a luat cunoștință de informațiile relevante. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
05/08/2020