L’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea sta aggiornando alcuni contenuti del sito alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. L'eventuale presenza di contenuti che non riflettono tale uscita non è intenzionale e sarà corretta.

Servizi - 378310-2019

09/08/2019    S153    Servizi - Informazioni complementari - Procedura ristretta 

Danimarca-Sorø: Servizi di consulenza

2019/S 153-378310

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 141-347495)

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Region Sjælland
Numero di identificazione nazionale: 29190658
Indirizzo postale: Alleen 15
Città: Sorø
Codice NUTS: DK02
Codice postale: 4180
Paese: Danimarca
Persona di contatto: Majken Rasmussen
E-mail: mlr@a-2.dk
Tel.: +45 28880106

Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http://www.regionsjaelland.dk

Indirizzo del profilo di committente: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/137394

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Højtspecialiserede konsulentydelser inden for sundhedsdata og sundhedsinnovation

II.1.2)Codice CPV principale
85312320
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Ordregiver ønsker at indgå en ikke-eksklusiv rammeaftale på indkøb af højtspecialiserede konsulentydelser inden for sundhedsdata og -innovation. Sundhedsdata benyttes til understøttelse af en række innovations- og udviklingsopgaver. Det danske sundhedsvæsen er udfordret. Behovet for behandling er stigende samtidig med at mulighederne for udvidelse af behandlingskapaciteten er begrænset. Herudover ses et stigende antal multisyge kronikere. Der arbejdes derfor på at reducere efterspørgslen efter sundhedsydelser, ved at fange borgeren tidligt i forløbet og dermed undgå indlæggelser. Dette gøres bl.a. via omfattende dataanalyse og, som oftest afledt heraf, innovative projekter, der kan støtte op om den borgernære og præhospitale behandling. Der efterspørger således højtspecialiserede konsulentydelser der kan hjælpe med analyse og innovative projekter.

Sezione VI: Altre informazioni

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
06/08/2019
VI.6)Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 141-347495

Sezione VII: Modifiche

VII.1)Informazioni da correggere o aggiungere
VII.1.2)Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: III.1.3
anziché:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Ansøger skal angive antal fuldtidsbeskæftigede,

— Ansøger skal indgive ESPD med erklæring af oplysning om minimum og op til 4 af de betydeligste sammenlignelige referencer, som ansøgeren har udført i løbet af de sidste 3 år

Inden ansøgningsfristen. Hver reference bedes indeholde en beskrivelse af den udførte leverance. Leverancebeskrivelserne bedes tage udgangspunkt i den ydelse, som den udbudte rammeaftale vedrører:

— Beskrivelsen i referencer bedes indeholde oplysninger om:

—— kundens navn,

—— kontaktpersons e-mail eller telefonnr.,

—— kundeforholdets varighed,

—— referencens omfang (antal timer),

—— navn på opgaven,

—— beskrivelse af opgaven inkl. formål og mål,

—— beskrivelse af hvilket arbejde der er udført,

—— referencer skal tage udgangspunkt i de beskrevne delydelser.

Hver reference bør højest være på 2 A4 sider.

(1 A4 side svarer til 2 400 anslag).

Såfremt der angives mere end 4 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 4 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, skal de

Konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have mindst have mindst 5 fuldtidsbeskæftigede jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.3.

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde angivet i UBL §§ 135 og 136 og frivillige udelukkelsesgrunde angivet i UBL § 137. Medlemmer af ansøgers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd eller anden repræsentant, der har beføjelse til at repræsentere disse medlemmer, må ej heller være omfattet af udelukkelsesgrundene angivet i UBL § 135, stk. 1. Dette skal ansøger bekræfte ved at besvare ESPD’ets del III, afsnit A, B og C.

leggi:

Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

— Ansøger skal angive antal fuldtidsbeskæftigede,

— Ansøger skal indgive ESPD med erklæring af oplysning om minimum 2 og op til 4 af de betydeligste sammenlignelige referencer, som ansøgeren har udført i løbet af de sidste 3 år

Inden ansøgningsfristen. Hver reference bedes indeholde en beskrivelse af den udførte leverance. Leverancebeskrivelserne bedes tage udgangspunkt i den ydelse, som den udbudte rammeaftale vedrører:

— Beskrivelsen i referencer bedes indeholde oplysninger om:

—— kundens navn,

—— kontaktpersons e-mail eller telefonnr.,

—— kundeforholdets varighed,

—— referencens omfang (antal timer),

—— navn på opgaven,

—— beskrivelse af opgaven inkl. formål og mål,

—— beskrivelse af hvilket arbejde der er udført,

—— referencer skal tage udgangspunkt i de beskrevne delydelser.

Hver reference bør højest være på 2 A4 sider.

(1 A4 side svarer til 2 400 anslag).

Såfremt der angives mere end 4 referencer, vil der alene blive lagt vægt på de 4 første referencer. Referencer herudover vil der blive set bort fra. Baserer ansøger sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af ydelserne, som kontrakten omfatter, skal de

Konkrete dele af ydelserne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig kapacitet. Dog forbeholder ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen, herunder de for referencen angivne tidspunkter.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal have mindst have mindst 5 fuldtidsbeskæftigede jf. udbudsbetingelsernes pkt. 6.3.

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde angivet i UBL §§ 135 og 136 og frivillige udelukkelsesgrunde angivet i UBL § 137. Medlemmer af ansøgers bestyrelse, direktion eller tilsynsråd eller anden repræsentant, der har beføjelse til at repræsentere disse medlemmer, må ej heller være omfattet af udelukkelsesgrundene angivet i UBL § 135, stk. 1. Dette skal ansøger bekræfte ved at besvare ESPD’ets del III, afsnit A, B og C.

Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
Data: 21/08/2019
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 26/08/2019
Ora locale: 12:00
VII.2)Altre informazioni complementari:

Det præciseres, at der som minimum skal vedlægges 2 referencer.

Der kan vedlægges op til 4 referencer.

(Som angivet i udbudsbetingelserne pkt. 6.4. "ESPD-formular instrukser").

Tidsfrist for ansøgning rykkes til d. 26. august 2019.