Доставки - 378459-2019

09/08/2019    S153    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-Бургас: Мултимедийни софтуерни пакети

2019/S 153-378459

Обявление за поръчка – комунални услуги

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Териториално поделение (ТП) — Бургас към Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ)
Национален регистрационен номер: 130316140
Пощенски адрес: ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1
Град: Бургас
код NUTS: BG341 Бургас
Пощенски код: 8000
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Николов
Електронна поща: office.bourgas@bgports.bg
Телефон: +359 56876880
Факс: +359 56876881

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.bgports.bg

Адрес на профила на купувача: http://bgports.bg/bg/zop/308

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://bgports.bg/bg/zop/308
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.6)Основна дейност
Пристанищни дейности

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и инсталиране на дигитална 3D планетариумна проекторна система

II.1.2)Основен CPV код
48520000 Мултимедийни софтуерни пакети
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на доставка, монтаж и инсталиране на дигитална 3D планетариумна проекторна система. Предметът на обществената поръчка включва следните основни видове дейности:

Изпълнителят следва да изпълни доставките и последващите монтаж, инсталиране и тестване на технологично оборудване, представляващо по своята техническа същност и предназначение на планетариумна проекторна система с възможност за дигитално излъчване на изображения на небето, вкл. на Земята, Марс, Луната и др. За целта на разполагането на технологичното оборудване ще бъде изградена специална конструкция. Обхватът на обществената поръчка предвижда: доставка, монтаж, инсталиране и тестване, обучение на персонал на възложителя за работа със системата и пускане в режим на реална експлоатация на дигитална планетариумна проекторна система, съгласно техническата спецификация.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
48520000 Мултимедийни софтуерни пакети
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас
Основно място на изпълнение:

Пристанище Бургас — Изток 1.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Изпълнителят следва да изпълни доставките и последващите монтаж, инсталиране и тестване на технологично оборудване, представляващо по своята техническа същност и предназначение на планетариумна проекторна система с възможност за дигитално излъчване на изображения на небето, вкл. на Земята, Марс, Луната и др. За целта на разполагането на технологичното оборудване ще бъде изградена специална конструкция. Обхватът на поръчката предвижда доставка, монтаж, инсталиране и тестване, обучение на персонал на възложителя за работа със системата и пускане в режим на реална експлоатация на дигитална планетариумна проекторна система, съгласно техническата спецификация. Избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да изпълни доставка, последващ монтаж, инсталиране и тестване на най-малко следното технологично оборудване по представената техническа спецификация: 8-метров полусферичен купол; 3D, 120 херцова, стерео активна двуканална мултимедийна система за прожекция върху 8-метров полусферичен купол; хардуерни компоненти, вкл. 3D инфрачервен предавател и 70 бр. 3D стерео активни очила с честота на опресняване 120 Hz включена резервна батерия; хардуер за генериране на изображения — компютърната система, следва да съдържа минимум един компютър, чрез който да може да се управлява потребителския интерфейс и по един компютър с графичен процесор, които да управлява видео данните, подавани към прожекторите, т.е. един хост компютър и четири компютъра, които ще обработват графичните файлове; обектив за мултимедиен проектор — 2 бр.; съраунд система; физическа или виртуална светлина — зарево за хоризонта на планетариума; професионален софтуер за управление на планетариум за двуканална прожекционна система, с възможност за прожектиране в реално време и на предварително зададено съдържание (легално копие с пълен постоянен лиценз); интегрирани в софтуера за планетариума приложения, бази данни и научно съдържание — легални копия с пълен перманентен лиценз: приложение към софтуера за създаване на шоу програми с помощта на база данни на софтуера на планетариума без необходимостта от допълнително програмиране; база данни, включваща 3D изображения на вселената (легално копие с пълен перманентен лиценз).

Приложение за достъп до електронна библиотека тип „Cloud“; научно съдържание, което да бъде достъпно в реално време или чрез запис, включено в софтуера на планетариума;

освен всичко гореизброено, избраният за изпълнител на обществената поръчка, следва да осигури и най-малко 8 готови мултимедийни шоу програми за планетариум с дължина поне 20 минути всяка. Предоставените програми следва да притежава лиценз за най-малко 5 години, с дължина поне 20 минути; разделителна способност, съответстваща на тази на прожекционната система; стерео звук подходящ за аудио системата на планетариума с отделни канали за говора и музиката (позволяващи подмяна на езика на програмата). Минимум една от мултимедийните шоу програми трябва да бъде годна за прожектиране в режим 3D стерео 120 Hz. Специфичните характеристики на компонентите на дигиталната 3D планетариумна проекторна система са детайлно разписани в приложената към документацията техническа спецификация. Поставените технически параметри от възложителя са минимални. Участниците могат да правят предложения, които да съдържат минималните изисквания или предлагат по-високи параметри.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 625 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 180
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Гаранционният срок на доставеното техническо оборудване и софтуерните лицензи e 24 месеца, считано от датата на пускане в експлоатация, удостоверена с двустранен протокол. Условията за гаранционна поддръжка са описани в техническата спецификация и проекта на договор.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Не се поставят изисквания към участниците относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот в размер на 500 000 BGN, включително и минимален оборот от 300 000 BGN в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си. Под „минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира оборот от доставка, монтаж и инсталиране на оборудване, съоръжения и софтуерен продукт, предназначени за проекторни системи или други еквивалентни по своето предназначение технологични системи и съоръжения. Участникът декларира съответствие с поставения критерии в раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“ в Част IV: „Критерии за подбор“ в еЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква; справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва да са реализирали минимален общ оборот в размер на 500 000 BGN, включително и минимален оборот от 300 000 BGN в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 3 приключили финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е създаден или е започнал дейността си.

Под „минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ следва да се разбира оборот от доставка, монтаж и инсталиране на оборудване, съоръжения и софтуерен продукт, предназначени за проекторни системи или други еквивалентни по своето предназначение технологични системи и съоръжения.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 дейност с предмет, идентичeн или сходен на този на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходен или идентичен“ с предмета на поръчката следва да се разбира: доставка, монтаж и инсталиране на оборудване, съоръжения и софтуерен продукт, предназначени за проекторни системи или други еквивалентни по своето предназначение технологични системи и съоръжения.

За изпълнена дейност се приема дейност, чието изпълнение е приключило към датата, определена като краен срок за подаване на оферти. При подаване на оферта участниците декларират съответствие с поставения критерии като попълват Част IV, раздел В в еЕЕДОП. Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на дейностите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участниците трябва да са изпълнили минимум 1 дейност с предмет, идентичен или сходен на този на настоящата обществена поръчка през последните 3 г. (три години), считано от датата на подаване на офертата. Под „сходен или идентичен“ с предмета на поръчката следва да се разбира: доставка, монтаж и инсталиране на оборудване, съоръжения и софтуерен продукт, предназначени за проекторни системи или други еквивалентни по своето предназначение технологични системи и съоръжения.

III.1.4)Обективни правила и критерии за участие
Списък и кратко описание на правила и критерии:

Не е приложимо.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.1.6)Изискуеми депозити и гаранции:

Преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка участникът, избран за изпълнител, следва да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % (три процента) от стойността му без ДДС. Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:

1. парична сума, която следва да бъде преведена по сметка:

IBAN: BG06 CECB 9790 1043 0564 01;

BIC: CECBBGSF;

Банка: „ЦКБ“ АД — Клон Бургас;

ДП „Пристанищна инфраструктура“;

Клон — териториално поделение Бургас;

2. банкова гаранция;

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Участникът избран за изпълнител следва да предостави гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размера на авансовото плащане, в една от следните форми: парична сума, внесена по банковата сметка на възложителя; банкова гаранция; или застраховка, която обезпечава авансовото плащане.

Условията за възстановяване/връщане на предоставените гаранции са изрично определени в проекта на договора.

III.1.7)Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

1. Авансово плащане 30 % от договорената цена, представяне на гаранция за аванса и оригинална фактура.

2. Окончателно плащане — остатъкът от договорената цена след приемане на извършената дейност и подписване на окончателни протоколи, и оригинална фактура.

III.1.8)Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката:

Не се изисква обединенията да имат определена правна форма, за да участват при възлагането на поръчката.

При участие на обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на норм. или адм. акт. Преди скл. на договора участника следва да спази изискванията на чл. 70 от ППЗОП.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:
III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 11/09/2019
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 09/03/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 12/09/2019
Местно време: 14:00
Място:

В административната сграда на клон — териториално поделение Бургас на ДППИ: гр. Бургас, ул. „Княз Ал. Батенберг“ № 1, ет. 4, заседателна зала.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по 108а, чл. 159а—159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194—217, чл. 219—252, чл. 253—260, чл. 301—307, чл. 321, 321а и чл. 352—353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1 по-горе, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган — не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 BGN;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществените поръчки;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301—305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;

8. Специфични национални основания за отстраняване:

8.1. Информация за осъждания за престъпления по чл. 194—208, чл. 213а—217, чл. 219—252 и чл. 254а—255а и чл. 256—260 от НК;

8.2. Нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда;

8.3. Нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност;

8.4. Наличие на свързаност по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП между участниците в конкретната процедура;

8.5. Нямат право да участват в процедурата дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и лицата, контролирани от такива дружества по смисъла на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС). Обстоятелството представлява специфично национално основание за изключване;

8.6. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество*;

9. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, за когото се установи наличие на едно или повече от обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП. Обстоятелството по чл. 107, т. 4 от ЗОП представлява специфично национално основание за изключване;

10. От процедурата ще бъде отстранен всеки участник, който при поискване от страна на възложителя, не потвърди и не удължи срокът на валидност на офертата си, когато този срок е изтекъл преди издаването на окончателно решение по процедурата;

11. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалби се подават в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
05/08/2019