Webové sídlo TED je od 2. 11. 2022 pripravené na používanie elektronických formulárov. Došlo k zmenám vo vyhľadávaní: upravte si svoje preddefinované kritériá expertného vyhľadávania. Informácie o zmenách nájdete na stránke s aktualitami a na aktualizovaných stránkach Pomocníka.

Služby - 37847-2021

26/01/2021    S17

Belgicko-Brusel: Rámcová zmluva na poskytovanie „stravovacích služieb pre EDA“

2021/S 017-037847

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Nariadenie (EÚ, Euratom) č. 2018/1046

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Európska obranná agentúra
Poštová adresa: Rue des Drapiers 17-23
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
PSČ: 1050
Štát: Belgicko
Kontaktná osoba: Procurement and Contract Unit
E-mail: procurement@eda.europa.eu
Fax: +32 25042975
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.eda.europa.eu
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Európska inštitúcia/agentúra alebo medzinárodná organizácia
I.5)Hlavná činnosť
Obrana

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rámcová zmluva na poskytovanie „stravovacích služieb pre EDA“

Referenčné číslo: 20.CSD.OP.229
II.1.2)Hlavný kód CPV
55520000 Služby hromadného stravovania
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Hlavným cieľom tejto rámcovej zmluvy je poskytovanie stravovacích služieb vrátane raňajok a obedov (najmä sendvičov) na oficiálne zasadnutia agentúry EDA.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.1.7)Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Hodnota bez DPH: 250 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Opis obstarávania:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese pre elektronické obstarávanie (e-tendering): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6831

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium kvality - Názov: Technická kvalita / Relatívna váha: 60
Cena - Relatívna váha: 40
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 147-360672
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 20.CSD.OP.229
Názov:

Rámcová zmluva na poskytovanie „stravovacích služieb pre EDA“

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
11/01/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Pulp SPRL
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Štát: Belgicko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 250 000.00 EUR
Celková hodnota zákazky/časti: 250 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 20.CSD.OP.229
Názov:

Rámcová zmluva na poskytovanie „stravovacích služieb pre EDA“

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
11/01/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: B34 SCS
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Štát: Belgicko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 250 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka č.: 20.CSD.OP.229
Názov:

Rámcová zmluva na poskytovanie „stravovacích služieb pre EDA“

Zákazka/časť je pridelená: áno
V.2)Zadanie zákazky
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy:
11/01/2021
V.2.2)Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 4
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa
Úradný názov: Phil NV/SA
Mesto/obec: Brussels
Kód NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Štát: Belgicko
Dodávateľom je MSP: áno
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti: 250 000.00 EUR
V.2.5)Informácie o subdodávkach

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

Pozri súťažné podklady dostupné na adrese pre elektronické obstarávanie (e-tendering): https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6831

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Všeobecný súd
Poštová adresa: Rue du Fort Niedergrünewald
Mesto/obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Štát: Luxembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefón: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania:

Prípadné pripomienky týkajúce sa obstarávacieho konania môžete predložiť verejnému obstarávateľovi e-mailom na adresu procurement@eda.europa.eu

Ak sa domnievate, že došlo k nesprávnemu úradnému postupu, môžete podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi do 2 rokov od dátumu, keď ste sa dozvedeli o skutočnosti, na ktorej sa táto sťažnosť zakladá (pozri http://www.ombudsman.europa.eu).

Do 2 mesiacov od oznámenia rozhodnutia o pridelení zákazky môžete podať odvolanie na anulovanie tohto rozhodnutia. Žiadna vami podaná žiadosť, ani akákoľvek naša odpoveď či sťažnosť týkajúca sa nesprávneho úradného postupu nebude mať za cieľ, ani nebude mať žiadny vplyv na prerušenie lehoty na podanie odvolania na anulovanie, ani na začatie novej lehoty na podanie odvolania na anulovanie. Orgán zodpovedný za konanie na anulovanie rozhodnutia je uvedený v oddiele VI.4.1) oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
19/01/2021