Lieferungen - 378481-2019

09/08/2019    S153

Rumänien-Iași: Messwandler

2019/S 153-378481

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Delgaz Grid S.A.
Nationale Identifikationsnummer: RO10976687
Postanschrift: Str. Petru Movilă nr. 38
Ort: Iași
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 540554
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Adriana Perijoc
E-Mail: adriana.perijoc@delgaz-grid.ro
Telefon: +40 744430186
Fax: +40 365403693

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: https://delgaz.ro/

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.e-licitatie.ro
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Erzeugung, Fortleitung und Abgabe von Gas und Wärme

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Transformatoare de măsurare de curent de joasă tensiune

Referenznummer der Bekanntmachung: RO10976687/752/2019
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
31173000 Messwandler
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Transformatoarele de masurare de curent de joasa tensiune sunt necesare atat pentru remedierea situatiilor accidentale ce au determinat aparitia unor avarii sau deranjamente in liniile electrice aeriene de medie si joasa tensiune cat si pentru lucrari de modernizare a instalatiilor electrice aflate in gestiunea Delgaz Grid S.A. vizand:

— imbunatatirea calitatii energiei electrice livrate consumatorilor si incadrarea in parametrii de calitate (nivel de tensiune, numar si durata intreruperi) prevazuti in Standardul de performanta pentru serviciul de distributie, aprobat cu Ordinul 11/2016 al ANRE,

— eliminarea riscului aplicarii amenzilor pentru neincadrarea in prevederile legale privind parametrii de calitate ai energiei electrice

— reducerea pierderilor, atat comerciale cat si tehnice, prin solutiile din standardele aprobate,

— reducerea numarului interventiilor pentru remedierea avariilor si deranjamentelor datorate vechimii instalatiilor,

— crearea c [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 68 045.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Hauptort der Ausführung:

Conform conceptului logistic si graficului de livrare.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitionarea de transformatoare de masurare de curent de joasa tensiune pentru sensibilizarea grupurilor de masurare, pentru inlocuirea transformatoare de masurare de curent la sesizari si reclamatii din partea consumatorilor, la schimbarea titularilor contractelor de furnizare la cererea acestora, la efectuarea schimbului periodic de contoare in conformitate cu legea metrologica ca parte componenta a grupului de masurare, la inlocuirea partiala si/sau suplimentarea echipamentelor de acest tip deja existente la efectuarea de lucrari in instalatiile de distributie a energiei electrice, la punerea in functie a instalatiilor consumatorilor, toate avand drept scop respectarea reglementarilor ANRE si metrologice BRML in vigoare.

Transformatoarele de masurare de curent de joasa tensiune sunt necesare atat pentru remedierea situatiilor accidentale ce au determinat aparitia unor avarii sau deranjamente in liniile electrice aeriene de medie si joasa tensiune cat si pentru lucrari de modernizare a instalatiilor electrice aflate in gestiunea Delgaz Grid S.A. vizand:

— imbunatatirea calitatii energiei electrice livrate consumatorilor si incadrarea in parametrii de calitate (nivel de tensiune, numar si durata intreruperi) prevazuti in Standardul de performanta pentru serviciul de distributie, aprobat cu Ordinul 11/2016 al ANRE,

— eliminarea riscului aplicarii amenzilor pentru neincadrarea in prevederile legale privind parametrii de calitate ai energiei electrice

— reducerea pierderilor, atat comerciale cat si tehnice, prin solutiile din standardele aprobate,

— reducerea numarului interventiilor pentru remedierea avariilor si deranjamentelor datorate vechimii instalatiilor,

— crearea conditiilor pentru implementarea sistemului Smart Metering, obligatie prevazuta de reglementarile ANRE.

Tipuri de produse si cantitatile supuse achizitiei sunt evidentiate in fisierul „Cantitati” atasat la sectiunea „Documente”.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta nr. 1: operatorii economici, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016.

Modalitate de indeplinire: se va completa DUAE în conformitate cu art. 202 alin. (1) din Legea 99/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea entității contractante ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv,

— după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale,

— alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 177, 178, 180, entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.

Cerinta nr. 2: operatorii economici nu trebuie sa se afle in situatiile prevazute la art. 73 (evitarea conflictului de interese) din Legea nr. 99/2016.

Pentru aceasta, toti operatorii economici vor completa si depune „Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale – Formular 3".

Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul entitatii contractante definite conform art. 76 alin. (1) din Legea nr.99/2016 sunt:

— Ferenc Csulak – director general,

— Carmen Teona Oltean – director general adjunct,

— Petre Radu – director general adjunct.

Persoane care aproba/semneaza documente emise in legatura cu prezenta procedura de achizitie sunt:

— Mariana Fișca – sef Birou Retea 1,

— Adriana Perijoc – responsabil de categorie globala,

— Loredana Temneanu – responsabil de categorie globala,

— Codruta Schwartz – director Departament Achizitii Retea,

— Bogdan Cîrstea – imputernicit Delgaz Grid S.A.,

— Angela Vasile – expert consilier juridic,

— Alin Urcan – specialist consilier juridic,

— Mihaela Cazacu – director Divizie Contracte si Consumuri de Energie,

— Florin Manea – sef Serviciu Management Masura,

— Sorin Balauta – expert Tehnologia Sistemelor de Masurare E.E. şi G.N.,

— Nicolae Porutiu – specialist coordonator Depozite EST,

— Sanda Murar – sef Birou MRP,

— George Rad-Daian – controlor MRP.

Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/tert sustinator/subcontractant) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Nedepunerea acestora odata cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificari pentru eventualele inadvertente de forma ale informatiilor cuprinse în sectiunile DUAE, atât ale operatorului economic, cât si ale subcontractantului/tertului sustinator, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfasurarea [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Informatii privind cifra de afaceri. Operatorul economic va furniza informatii privind media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani. Valoarea medie a cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani (2016; 2017; 2018) trebuie sa fie de minim: 136 090,00 RON. Cursul mediu de referinta la care se face echivalenta leu/alta valuta stabilit de BNR aferent fiecarui an.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se completeaza DUAE de catre operatorii economici (inclusiv de catre asociati/subcontractanti/terti sustinatori), conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE si conform Notificarii referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) publicat pe site-ul ANAP in data de 02.07.2019. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi: Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali/extrase de bilant/rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare in sustinerea cifrei de afaceri. Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat euro se va folosi cursul de schimb mediu anual lei/ valuta comunicat de catre BNR. Daca un grup de operatori economici depune o oferta/oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand sustinerea unui/unor tert/terti, odata cu depunerea DUAE, operatorul economic va prezenta angajamentul tertului/tertilor sustinator/i (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestuia de catre tert/tertii sustinator/i, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire. In cazul in care operatul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, conform art. 196 (1) din Legea 99/2016, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia operatorului economic resursele tehnice si profesionale invocate, tinand cont de prevederile art.57 din HG 394/2016. La data depunerii ofertei tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor prezenta DUAE, conform art. 202 alin. (2) din Legea 99/2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii economice si financiare, si sectiunile relevante astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 205 alin. (2) din LG nr. 99/2016 cu modificarile ulterioare.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Experienta similara: prin experienta similara se intelege experienta similara cu obiectul prezentei achizitii. Operatorul economic va prezenta o lista a principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati – conf. art. 192 lit. b) din Legea 99/2016. Perioada de 3 ani privind experienta similara se va raporta la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventualele decalari ale termenului limita prevazut in anuntul de participare publicat initial. Livrarile de produse se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Operatorii economici trebuie sa demonstreze ca au livrat produse la nivelul unui sau mai multor contracte, pana la data limita de depunere a ofertelor, in valoare cumulata de minim: 68 045,00 RON, fără TVA. Nota: pentru calculul valorii contractelor în alta valuta, se va lua in considerare cursul leu/alta valuta mediu anual practicat de BNR pentru anul respectiv.

Proportia de subcontractare Informatii privind subcontractantii (daca este cazul) – conf. art. 192 lit. k) din Legea 99/2016: in cazul in care ofertantul/asocierea apeleaza la subcontractanti, se solicita completarea DUAE, in conformitate cu Notificarea nr. 240/2016.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Informatii privind experienta similara se vor completa si in DUAE conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE si conform Notificarii referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) publicat pe site-ul ANAP in data de 2.7.2019, unde se vor preciza informatii referitoare la: numarul si data contractului invocate ca experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pentru care a fost responsabil. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE sunt solicitate vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 205 alin. (2) din LG nr. 99/2016, cu modificarile ulterioare. Operatorii economici trebuie sa demonstreze ca a livrat produse similare in cuantumul cerut. Documentele prin care operatorii economici pot îndeplini cerinţa privind experienţa similară sunt următoarele, fără a se limita la, enumerarea nefiind cumulativă:

— copii ale unor părţi relevante ale contractelor pe care le-au îndeplinit,

— certificate de predare-primire,

— recomandări,

— procese-verbale de recepţie,

— certificate constatatoare. Aceste documente justificative pot fi copii de pe partile relevante ale contractelor/recomandarilor/proceselor-verbale/certificatelor/orice alte documente. In cazul in care operatorii economici isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând si sustinerea acordata de catre o alta persoana, conform art. 196 (1) din Legea 99/2016, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie operatorii economici resursele tehnice si profesionale invocate, tinand cont de prevederile art. 57 din HG 394/2016. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 177 din Legea 99/2016 art. 178 din Legea nr. 99/2016 si art. 180 din Legea nr. 99/2016. In conformitate cu art. 196 alin. (4) din Legea nr. 99: odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţ/terţii susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/terţii susţinător(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Se va completa DUAE, in conformitate cu Notificarea ANAP nr. 240/2016 si conform Notificarii referitoare la utilizarea Documentului Unic de Achiziții European (DUAE), astfel cum a fost acesta integrat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) publicat pe site-ul ANAP in data de 2.7.2019, de catre subcontractantii participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Se solicita tuturor operatorilor economici, ca odata cu depunerea DUAE, sa prezinte si acordul de subcontractare din care sa reiasa: partea/părțile din contract pe care urmează sa le subcontracteze, procentul de subcontractare, datele de identificare ale subcontractanților propuși, daca aceștia sunt cunoscuți la momentul depunerii solicitarii de participare [conform art. 68 alin. (1) din Legea 99/2016]. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE (inclusiv informatii si documente relevante referitoare la capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantilor propusi, cu privire la partea/partile din contract pe care acestia urmeaza sa le indeplineasca efectiv) vor fi solicitate ofertantului clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, conform art. 205 alin (2) din LG nr. 99/2016 cu modificarile ulterioare. Entitatea contractanta are obligația de a verifica existenta unei situații de excludere prevăzute de art. 177, 178 si 180 din Legea 99/2016, in legătura cu subcontractanții propuși [conform art. 183 alin. (1) din Legea 99/2016].

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Garantia de participare (GP) se va constitui conform prevederilor art. 42 din HG nr. 394/2016 si va fi in valoare de 680,00 RON. Durata de valabilitate a GP este de 180 zile de la data limita de depunere a ofertelor si se va depune impreuna cu oferta. GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis de o instituție de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condițiile legii. GP trebuie să fie irevocabilă și să fie constituită în suma și pentru perioada de valabilitate prevăzute în documentația de atribuire. Instrumentul de garantare sau ordinul de virament se transmite împreună cu oferta și celelalte documente ale acesteia, cel mai târziu la data și ora limită de depunere a ofertelor; Instrumentul de garantare trebuie să prevadă că plata GP se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a entității contractante, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. În cazul viramentului bancar, plata se va realiza în contul RO11 BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Targu Mures. În cazul participării în comun la procedura de atribuire, GP trebuie constituită în numele asocierii și să menționeze că acoperă în mod solidar toți membrii asocierii. GP se returnează de către entitatea contractanta in conformitate cu art. 44 din HGR nr. 394/2016. Incadrarea in prevederile art. 43 alin (1) lit. a) si c) din HGR nr. 394/2016 da dreptul entitatii contractante de a retine GP.

Conform art. 138 alin. (3) din HG 394/2016 si in condiţiile art. 228 alin. (4) din Lege, comisia de evaluare solicită clarificări, în termen de o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor, privind eventualele neconcordanţe referitoare la îndeplinirea condiţiilor de formă a garanţiei de participare, precum şi la cuantumul sau valabilitatea acesteia, acordând ofertantului un termen de 3 zile pentru a răspunde la solicitarea de clarificare, sub sancţiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă.

Cuantumul garanției de bună execuție reprezintă 10 % din prețul contractului sectorial (fără TVA) și se va constitui în conformitate cu prevederile art. 46 din Anexa la H.G. nr. 394/2016.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:
III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/09/2019
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 12/03/2020
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 12/09/2019
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Comisia de evaluare.

Ofertele se depun in SEAP, conform cerintelor FDA.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Se va încheia cate un contract sectorial cu o durata de 12 luni calendaristice, cu operatorii ec care se claseaza pe primul loc in urma aplicarii criteriului de atribuire.

Daca pe primul loc se claseaza doua sau mai multe oferte cu preturi egale, se va solicita prin intermediul SEAP, ofertantilor de pe primul loc, incarcarea unei noi propuneri financiare, în vederea departajarii ofertelor, iar contractul va fi atribuit conform criteriului de atribuire din Fisa de date.

Informatii privind asociatii (daca este cazul) – conf. art. 199 din Legea 99/2016:

In cazul in care un grup de operatori economici se asociaza pentru a depune o oferta comuna, acestia trebuie sa indeplineasca individual cerintele privind eligibilitatea si inregistrarea si, prin cumul, cerintele privind capacitatea tehnica si/sau profesionala, precum si cele privind situatia economica si financiara. Toate cerintele care nu se refera la capacitatea tehnica si/sau profesionala, si capacitatea economica si financiara, trebuie indeplinite individual de catre fiecare asociat. Asocierea, poate beneficia de sustinerea unui tert in ceea ce priveste indeplinirea criteriilor referitoare la situatia economica si financiara si/sau la capacitatea tehnica si profesionala. Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatori economici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declarata castigatoare va legaliza asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Entitatii contractante, inainte de data semnarii contractului.

In cazul in care op ec isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia op ec a resurselor tehnice si profesionale invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrarea in prevederile art. 72, 73 Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; în situatiile prevazute la art. 177 alin. (1) si (2) si art. 178 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si informatii aferente art. 188/Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de catre ofertant trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii contractului – in conf. cu prevederile art. 57 alin. (1) din HGR 394/2016.

Se va completa DUAE conform Notificarii nr. 240/2016 referitoare la Ghidul de utilizare DUAE. Se solicita tuturor ofertantilor ca, odata cu depunerea DUAE, sa prezinte si acordul de asociere.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: București
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internet-Adresse: www.cnsc.ro

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute de Legea 101/2016.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Delgaz Grid S.A.
Postanschrift: Bulevardul Pandurilor nr. 42, etaj IV
Ort: Târgu Mureș
Postleitzahl: 540554
Land: Rumänien
E-Mail: angela.vasile@delgaz-grid.ro
Telefon: +40 365403769

Internet-Adresse: www.delgaz-grid.ro

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/08/2019