Leveringen - 378556-2022

Submission deadline has been amended by:  427925-2022
13/07/2022    S133

Polen-Bydgoszcz: Motorolie

2022/S 133-378556

Aankondiging van een opdracht

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Postadres: ul. Powstańców Wielkopolskich 7
Plaats: Bydgoszcz
NUTS-code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Postcode: 85-090
Land: Polen
Contactpersoon: Katarzyna Zbilska
E-mail: przetarg@bg.policja.gov.pl
Telefoon: +48 477515321
Fax: +48 477515319
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow
Adres van het kopersprofiel: https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/urzad/zamowienia-publiczne/postepowania-przetargow
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: Administracja rządowa terenowa
I.5)Hoofdactiviteit
Openbare orde en veiligheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa olejów, płynów eksploatacyjnych i smarów do pojazdów służbowych KWP w Bydgoszczy.

Referentienummer: SZPiFP-80-22
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211100 Motorolie
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa olejów, płynów eksploatacyjnych i smarów do pojazdów służbowych użytkowanych przez jednostki policji woj. kujawsko-pomorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający rodzaje zamawianych produktów, szacunkowe ilości, wielkość opakowań oraz parametry, jakimi muszą odpowiadać oferowane produkty zawarty jest w dokumentach zamówienia (w szczególności w specyfikacji jakościowej zamawianych produktów) dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa olejów do pojazdów służbowych policji woj. kujawsko-pomorskiego.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211650 Remvloeistoffen
24322320 Alcoholderivaten
24961000 Radiatorvloeistoffen
24951100 Smeermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

ul. Iławska 1, 85-720 Bydgoszcz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa olejów do pojazdów służbowych policji województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający rodzaje zamawianych produktów, szacunkowe ilości, wielkości opakowań oraz parametry, jakim muszą odpowiadać oferowane produkty zawiera załącznik do SWZ – specyfikacja jakościowa zamawianych produktów.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wysokość upustu / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 35
Prijs - Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dostawa płynów eksploatacyjnych i smarów do pojazdów służbowych policji woj. kujawsko-pomorskiego.

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211650 Remvloeistoffen
24322320 Alcoholderivaten
24961000 Radiatorvloeistoffen
24951100 Smeermiddelen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL613 Bydgosko-toruński
Voornaamste plaats van uitvoering:

ul. Iławska 1, 85-720 Bydgoszcz

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Dostawa płynów eksploatacyjnych i smarów do pojazdów służbowych policji województwa kujawsko-pomorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający rodzaje zamawianych produktów, szacunkowe ilości, wielkości opakowań oraz parametry, jakim muszą odpowiadać oferowane produkty zawiera załącznik do SWZ – specyfikacja jakościowa zamawianych produktów.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Wysokość upustu / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Termin dostawy / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Jakość / Weging: 35
Prijs - Weging: 55
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Ilekroć w ogłoszeniu jest mowa o ustawie – należy rozumieć przez to ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Nie dotyczy (Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności).

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Nie dotyczy

Eventuele minimumeisen:

Zamawiający nie określił minimalnego poziomu zdolności.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Warunki realizacji umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik do SWZ.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/08/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 06/11/2022
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/08/2022
Plaatselijke tijd: 10:30
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem www.platformazakupowa.pl/kwp_bydgoszcz .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu przewiduje odwróconą kolejność oceny ofert zgodnie z art. 139 ustawy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania na podstawie art. 257 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

3. Zamawiający żąda wniesienia wadium. Informacje dotyczące wadium zostały określone w rozdz. IX SWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://uzp.gov.pl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internetadres: https://uzp.gov.pl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

4. Odwołanie można wnosić zgodnie z art. 514 w/w ustawy – do Prezesa Izby, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu.

5. Odwołanie wnosi się w terminach:

1) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1) i 2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

6. Szczegółowe regulacje dotyczące postępowania odwoławczego i postępowania skargowego zawiera dział IX ustawy.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Departament Odwołań UZP
Postadres: ul. Postępu 17A
Plaats: Warszawa
Postcode: 02-676
Land: Polen
Telefoon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internetadres: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/07/2022