Dienstleistungen - 378590-2019

Submission deadline has been amended by:  463207-2019
09/08/2019    S153

Polen-Konstancin-Jeziorna: Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen

2019/S 153-378590

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Postanschrift: ul. Warszawska 165
Ort: Konstancin-Jeziorna
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 05-520
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Justyna Góralska
E-Mail: justyna.goralska@pse.pl
Telefon: +48 223213101
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.pse.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://przetargi.pse.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://przetargi.pse.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Offizielle Bezeichnung: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, Centralna Jednostka Inwestycyjna
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 132
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Justyna Góralska
E-Mail: justyna.goralska@pse.pl
Telefon: +48 223213101
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.pse.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://przetargi.pse.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://przetargi.pse.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Opracowywanie części lub całości studiów wykon., proj. bud. oraz wyk. wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczenie usługi nadz. autor. oraz świadczenie usługi generalnego projek. Obiektu – umowa ramowa

Referenznummer der Bekanntmachung: 2019/WNP-0300
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Nazwa postępowania:

„Opracowywanie części lub całości studiów wykonalności, projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz świadczenie usługi generalnego projektanta Obiektu” – umowa ramowa.

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej określającej warunki udzielenia zamówienia na prace i usługi z zakresu opracowywania części lub całości studiów wykonalności, projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz świadczenie usługi generalnego projektanta Obiektu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 42 095 500.00 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Polska

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej określającej warunki udzielenia zamówienia na prace i usługi z zakresu opracowywania części lub całości studiów wykonalności, projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz świadczenie usługi generalnego projektanta Obiektu.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SIWZ Opis Przedmiotu Zmówienia.

Zamawiający nie gwarantuje realizacji zamówienia w pełnym zakresie. Zamawiane usługi będą wynikały z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i zostaną określone w SIWZ-W przesłanej wraz z zaproszeniem do złożenia oferty wykonawczej, Wykonawcom z którymi Zamawiający będzie miał zawartą umowę ramową.

Każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Powyższe oznacza, że wykonawca może zastosować rozwiązania opisane przez Zamawiającego „lub równoważne”.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pozytywna weryfikacja przez Zamawiającego pod kątem zgodności ze specyfikacją. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu – w trakcie realizacji zamówienia - do weryfikacji.

Zważywszy na wymagania wynikające z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których w SIWZ, w tym w standardach technicznych wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów (w tym urządzeń) równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia - Projektant branży elektrycznej / Gewichtung: 22
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia - Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej / Gewichtung: 13
Preis - Gewichtung: 65
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający zastrzega, iż zakres zamówienia jest lub może być objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Wymagania wynikające z dofinansowania zostaną określone (o ile będzie dotyczyło) w Opisie Przedmiotu Zamówienia do Umowy wykonawczej, stanowiącym Załącznik do SIWZ-W.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Nie dotyczy.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadziespełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w Części I SIWZ.

Szczegółowe wymagania zostały zawarte w Części I SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w Rozdz. VIII Części I SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu.

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatniego roku obrotowego osiągnął obrót* w wysokości co najmniej 3 000 000 PLN.

*Jako obrót Zamawiający przyjmuje sumę: przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum) musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdz. VI, pkt 2, ppkt 2.2. lit. a) Części I SIWZ.

W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści zobowiązania tego podmiotu musi wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdz. VI, pkt 2, ppkt 2.2. lit. a) Części I SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów dwóch lub większej liczby podmiotów w celu wykazania spełnienia powyższego warunku.

Wartości podane we właściwych dokumentach w walucie innej niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień, na który prezentowane są dane, a jeśli dane są prezentowane za dany okres - na ostatni dzień tego okresu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w Części I SIWZ.

Szczegółowe wymagania zostały zawarte w Części I SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w Rozdz. VIII Części I SIWZ.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu.

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej dwa zrealizowane lub odebrane projekty budowlane i co najmniej jeden zrealizowany lub odebrany projekt wykonawczy na budowę lub modernizację stacji elektroenergetycznej obejmujący co najmniej 3 pola o napięciu 110 kV lub wyższym na synchronicznym obszarze ENTSO-E Europy kontynentalnej.

Za budowę lub modernizację pola na rozdzielni napowietrznej prądu przemiennego uznane zostanie dokonanie zabudowy lub wymiany co najmniej (łącznie): wyłącznika, przekładników prądowych i napięciowych lub kombinowanych oraz automatyki zabezpieczeniowej.

Projekt wykonawczy dla stacji powinien być wykonany w oparciu o polską lub europejską wersję normy PN-EN 61936 -1 lub PN-EN 50522, lub być „równoważny”, z uwzględnieniem, że jeżeli Wykonawca powołuje się na fakt wykonania projektu wykonawczego „równoważnego”, tj. w oparciu o rozwiązania równoważne rozwiązaniom wynikającym z ww. norm, zobowiązany jest wówczas ten fakt wykazać Zamawiającemu w sposób i w formie nie budzących wątpliwości.

b) W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jeden zrealizowany lub odebrany projekt budowlany i co najmniej jeden zrealizowany lub odebrany projekt wykonawczy na budowę lub modernizację napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV lub wyższym na synchronicznym obszarze ENTSO-E Europy kontynentalnej.

Za budowę lub modernizację linii elektroenergetycznej prądu przemiennego uznane zostanie dokonanie instalacji lub wymiany przewodów fazowych lub odgromowych lub modernizacji lub wymiany min. 10 konstrukcji wsporczych na odcinku co najmniej 30 km.

Projekt wykonawczy dla linii powinien być wykonany w oparciu o polską lub europejską wersję normy PN-EN 50341 - 1 lub PN-E 05100 - 1, lub być „równoważny”, z uwzględnieniem, że jeżeli Wykonawca powołuje się na fakt wykonania projektu wykonawczego „równoważnego”, tj. w oparciu o rozwiązania równoważne rozwiązaniom wynikającym z ww. norm, zobowiązany jest wówczas ten fakt wykazać Zamawiającemu w sposób i w formie nie budzących wątpliwości.

Dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - szczegółowe wymagania dotyczące osób, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostały zawarte w Rozdz. VI pkt 2 ppkt 2.1. lit. c) Części I SIWZ.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a) – c) i pkt 15-23 ustawy Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy Pzp.

1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek fakultatywnych z art. 24 ust. 5 pkt 1-2 oraz 4-8 ustawy Pzp.

2. Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz wymagane dokumenty zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane – zgodnie z Rodz. VII, VIII Części I SIWZ.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Zamawiający, stosownie do art. 138c ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, odstępuje od żądania wniesienia wadium w celu zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający, stosownie do art. 138c ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu zawarcia umowy ramowej.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zostały określone w Części IV SIWZ - Wzór Umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.pse.pl

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez każdego z Wykonawców ustanawiających Pełnomocnika, podpisem, o którym mowa w Rozdz. XII. pkt 2 Część I SIWZ.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zostały określone w Części IV SIWZ - Wzór Umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.pse.pl

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 5
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/09/2019
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 3 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/09/2019
Ortszeit: 11:00
Ort:

1. Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną odszyfrowanie i otwarte za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego w dniu 18.9.2019 r. o godz. 11:00 czasu lokalnego, w budynku przy Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, w sali 403 (Piętro IV budynek Delta), POLSKA.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia wskazanych w Rozdz. VI pkt 5 Części I SIWZ, Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: https://espd.uzp.gov.pl

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdz. VI pkt 5 Części I SIWZ oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określonych w Rozdz. VI pkt 5 Części I SIWZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Wykonawca składa wraz z ofertą dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienie publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

6. W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia wskazanych w Rozdz. VI pkt 5 Część I SIWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawców do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. VIII Części I SIWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania procedury opisanej w art. 24aa ustawy Pzp.

8. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://przetargi.pse.pl

9. Określenie w Sekcji IV.2.6 ogłoszenia – Minimalny okres w którym Wykonawca będzie związany ofertą – 3 miesiące = 90 dni.

10. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przeprowadził dialog techniczny.

11. Określenie w Sekcji II.2.7 ogłoszenia - okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów - 60 miesięcy = Umowa ramowa zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zawarta będzie na czas określony tj. na okres 5 lat, licząc od dnia jej podpisania lub do dnia, w którym łączna wartość wynagrodzenia wykonawców z którymi Zamawiający zawarł Umowy Wykonawcze osiągnie kwotę określoną w § 5 ust. 2 Umowy ramowej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

12. W wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zostaną zawarte umowy ramowe maksymalnie z 5 Wykonawcami. Zamawiający będzie udzielał zamówień będących przedmiotem umowy ramowej na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
06/08/2019