Diensten - 378590-2019

Submission deadline has been amended by:  463207-2019
09/08/2019    S153

Polska-Konstancin-Jeziorna: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2019/S 153-378590

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Warszawska 165
Miejscowość: Konstancin-Jeziorna
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 05-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Góralska
E-mail: justyna.goralska@pse.pl
Tel.: +48 223213101
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pse.pl
Adres profilu nabywcy: https://przetargi.pse.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://przetargi.pse.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Oficjalna nazwa: Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, Centralna Jednostka Inwestycyjna
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 132
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-305
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Góralska
E-mail: justyna.goralska@pse.pl
Tel.: +48 223213101
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.pse.pl
Adres profilu nabywcy: https://przetargi.pse.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://przetargi.pse.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowywanie części lub całości studiów wykon., proj. bud. oraz wyk. wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczenie usługi nadz. autor. oraz świadczenie usługi generalnego projek. Obiektu – umowa ramowa

Numer referencyjny: 2019/WNP-0300
II.1.2)Główny kod CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Nazwa postępowania:

„Opracowywanie części lub całości studiów wykonalności, projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz świadczenie usługi generalnego projektanta Obiektu” – umowa ramowa.

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej określającej warunki udzielenia zamówienia na prace i usługi z zakresu opracowywania części lub całości studiów wykonalności, projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz świadczenie usługi generalnego projektanta Obiektu.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 42 095 500.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej określającej warunki udzielenia zamówienia na prace i usługi z zakresu opracowywania części lub całości studiów wykonalności, projektów budowlanych oraz wykonawczych wraz z pozyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę i świadczenie usługi nadzoru autorskiego oraz świadczenie usługi generalnego projektanta Obiektu.

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SIWZ Opis Przedmiotu Zmówienia.

Zamawiający nie gwarantuje realizacji zamówienia w pełnym zakresie. Zamawiane usługi będą wynikały z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i zostaną określone w SIWZ-W przesłanej wraz z zaproszeniem do złożenia oferty wykonawczej, Wykonawcom z którymi Zamawiający będzie miał zawartą umowę ramową.

Każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Powyższe oznacza, że wykonawca może zastosować rozwiązania opisane przez Zamawiającego „lub równoważne”.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Warunkiem stosowania rozwiązań równoważnych jest pozytywna weryfikacja przez Zamawiającego pod kątem zgodności ze specyfikacją. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich odpowiednikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu – w trakcie realizacji zamówienia - do weryfikacji.

Zważywszy na wymagania wynikające z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których w SIWZ, w tym w standardach technicznych wskazano znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów (w tym urządzeń) równoważnych, tj. wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia - Projektant branży elektrycznej / Waga: 22
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia - Projektant branży konstrukcyjno-budowlanej / Waga: 13
Cena - Waga: 65
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega, iż zakres zamówienia jest lub może być objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej. Wymagania wynikające z dofinansowania zostaną określone (o ile będzie dotyczyło) w Opisie Przedmiotu Zamówienia do Umowy wykonawczej, stanowiącym Załącznik do SIWZ-W.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadziespełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w Części I SIWZ.

Szczegółowe wymagania zostały zawarte w Części I SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w Rozdz. VIII Części I SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu.

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) Wykonawca wykaże, iż w ciągu ostatniego roku obrotowego osiągnął obrót* w wysokości co najmniej 3 000 000 PLN.

*Jako obrót Zamawiający przyjmuje sumę: przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) co najmniej jeden z Wykonawców (członków konsorcjum) musi wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdz. VI, pkt 2, ppkt 2.2. lit. a) Części I SIWZ.

W przypadku polegania przez Wykonawcę na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innego podmiotu, z treści zobowiązania tego podmiotu musi wynikać spełnienie warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdz. VI, pkt 2, ppkt 2.2. lit. a) Części I SIWZ.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów dwóch lub większej liczby podmiotów w celu wykazania spełnienia powyższego warunku.

Wartości podane we właściwych dokumentach w walucie innej niż PLN należy przeliczyć wg średniego kursu danej waluty ogłoszonego przez NBP na dzień, na który prezentowane są dane, a jeśli dane są prezentowane za dany okres - na ostatni dzień tego okresu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Ocena spełniania przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków będzie oparta na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów określonych w Części I SIWZ.

Szczegółowe wymagania zostały zawarte w Części I SIWZ.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia zawarto w Rozdz. VIII Części I SIWZ.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego oraz nie podlegają wykluczeniu.

2. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej dwa zrealizowane lub odebrane projekty budowlane i co najmniej jeden zrealizowany lub odebrany projekt wykonawczy na budowę lub modernizację stacji elektroenergetycznej obejmujący co najmniej 3 pola o napięciu 110 kV lub wyższym na synchronicznym obszarze ENTSO-E Europy kontynentalnej.

Za budowę lub modernizację pola na rozdzielni napowietrznej prądu przemiennego uznane zostanie dokonanie zabudowy lub wymiany co najmniej (łącznie): wyłącznika, przekładników prądowych i napięciowych lub kombinowanych oraz automatyki zabezpieczeniowej.

Projekt wykonawczy dla stacji powinien być wykonany w oparciu o polską lub europejską wersję normy PN-EN 61936 -1 lub PN-EN 50522, lub być „równoważny”, z uwzględnieniem, że jeżeli Wykonawca powołuje się na fakt wykonania projektu wykonawczego „równoważnego”, tj. w oparciu o rozwiązania równoważne rozwiązaniom wynikającym z ww. norm, zobowiązany jest wówczas ten fakt wykazać Zamawiającemu w sposób i w formie nie budzących wątpliwości.

b) W okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał co najmniej jeden zrealizowany lub odebrany projekt budowlany i co najmniej jeden zrealizowany lub odebrany projekt wykonawczy na budowę lub modernizację napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV lub wyższym na synchronicznym obszarze ENTSO-E Europy kontynentalnej.

Za budowę lub modernizację linii elektroenergetycznej prądu przemiennego uznane zostanie dokonanie instalacji lub wymiany przewodów fazowych lub odgromowych lub modernizacji lub wymiany min. 10 konstrukcji wsporczych na odcinku co najmniej 30 km.

Projekt wykonawczy dla linii powinien być wykonany w oparciu o polską lub europejską wersję normy PN-EN 50341 - 1 lub PN-E 05100 - 1, lub być „równoważny”, z uwzględnieniem, że jeżeli Wykonawca powołuje się na fakt wykonania projektu wykonawczego „równoważnego”, tj. w oparciu o rozwiązania równoważne rozwiązaniom wynikającym z ww. norm, zobowiązany jest wówczas ten fakt wykazać Zamawiającemu w sposób i w formie nie budzących wątpliwości.

Dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia - szczegółowe wymagania dotyczące osób, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostały zawarte w Rozdz. VI pkt 2 ppkt 2.1. lit. c) Części I SIWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek obligatoryjnych z art. 24 ust. 1 pkt 12, pkt 13 lit. a) – c) i pkt 15-23 ustawy Pzp, art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy Pzp.

1.2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie tzw. przesłanek fakultatywnych z art. 24 ust. 5 pkt 1-2 oraz 4-8 ustawy Pzp.

2. Oświadczenie na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) oraz wymagane dokumenty zgodnie z właściwym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane – zgodnie z Rodz. VII, VIII Części I SIWZ.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający, stosownie do art. 138c ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, odstępuje od żądania wniesienia wadium w celu zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający, stosownie do art. 138c ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp, odstępuje od żądania wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w celu zawarcia umowy ramowej.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zostały określone w Części IV SIWZ - Wzór Umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.pse.pl

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo podpisane przez każdego z Wykonawców ustanawiających Pełnomocnika, podpisem, o którym mowa w Rozdz. XII. pkt 2 Część I SIWZ.

2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zostały określone w Części IV SIWZ - Wzór Umowy, dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego https://przetargi.pse.pl

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Szacowana maksymalna liczba uczestników planowanej umowy ramowej: 5
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/09/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 18/09/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

1. Oferty złożone w formie elektronicznej zostaną odszyfrowanie i otwarte za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego w dniu 18.9.2019 r. o godz. 11:00 czasu lokalnego, w budynku przy Al. Jerozolimskie 132, 02-305 Warszawa, w sali 403 (Piętro IV budynek Delta), POLSKA.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia wskazanych w Rozdz. VI pkt 5 Części I SIWZ, Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Jednolitego Dokumentu, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 20 14/24/UE oraz art. 80 st. 3 dyrektywy 2014/25/UE dostępnym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych: https://espd.uzp.gov.pl

3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w Rozdz. VI pkt 5 Części I SIWZ oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także Jednolite Dokumenty dotyczące tych podmiotów.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jednolity Dokument potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia określonych w Rozdz. VI pkt 5 Części I SIWZ.

5. W przypadku, gdy Wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej, zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, Wykonawca składa wraz z ofertą dowód, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienie publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.

6. W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia wskazanych w Rozdz. VI pkt 5 Część I SIWZ, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawców do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdz. VIII Części I SIWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania procedury opisanej w art. 24aa ustawy Pzp.

8. Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://przetargi.pse.pl

9. Określenie w Sekcji IV.2.6 ogłoszenia – Minimalny okres w którym Wykonawca będzie związany ofertą – 3 miesiące = 90 dni.

10. Zamawiający informuje, iż przed wszczęciem przedmiotowego postępowania przeprowadził dialog techniczny.

11. Określenie w Sekcji II.2.7 ogłoszenia - okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów - 60 miesięcy = Umowa ramowa zawarta w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zawarta będzie na czas określony tj. na okres 5 lat, licząc od dnia jej podpisania lub do dnia, w którym łączna wartość wynagrodzenia wykonawców z którymi Zamawiający zawarł Umowy Wykonawcze osiągnie kwotę określoną w § 5 ust. 2 Umowy ramowej, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi pierwsze.

12. W wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania zostaną zawarte umowy ramowe maksymalnie z 5 Wykonawcami. Zamawiający będzie udzielał zamówień będących przedmiotem umowy ramowej na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy Pzp.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp - odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/08/2019