Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 378629-2021

26/07/2021    S142

Nederland-Sneek: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2021/S 142-378629

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Súdwest-Fryslân
Nationaal identificatienummer: 352062623
Postadres: Marktstraat 8
Plaats: Sneek
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8601 CT
Land: Nederland
Contactpersoon: Sonja Kimsma
E-mail: inkoop@sudwestfryslan.nl
Telefoon: +31 140515
Fax: +31 515489999
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sudwestfryslan.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaakdienstverlening douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing

Referentienummer: SWF 21002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de schoonmaakdienstverlening van 23 douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing die vallen onder het beheer van de Opdrachtgever welke in het recreatie seizoen schoongemaakt dienen te worden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
NUTS-code: NL125 Zuidwest-Friesland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sneek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft de schoonmaakdienstverlening van 23 douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing die vallen onder het beheer van de Opdrachtgever welke in het recreatie seizoen schoongemaakt dienen te worden.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdracht kan worden verlengd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 058-147101
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Schoonmaakdienstverlening douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/06/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eresdé
Nationaal identificatienummer: 01110107
Postadres: Edisonstraat 21
Plaats: Harlingen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8861 NA
Land: Nederland
E-mail: info@eresde.nl
Telefoon: +31 517433751
Fax: +31 517431943
Internetadres: http://www.eresde.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 150 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 150 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissement Noord-Nederland
Postadres: Guyotplein 1
Plaats: Groningen (NL)
Postcode: 9712 NX
Land: Nederland
E-mail: noord-nederland@om.nl
Internetadres: http://www.om.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gemeente Súdwest-Fryslân
Postadres: Marktstraat 8
Plaats: Sneek
Postcode: 8601 CT
Land: Nederland
E-mail: inkoop@sudwestfryslan.nl
Telefoon: +31 5151489000
Fax: +31 515489999
Internetadres: http://www.sudwestfryslan.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Arrondissement Noord-Nederland
Plaats: Groningen
Land: Nederland
E-mail: noord-nederland@om.nl
Internetadres: https://www.om.nl/organisatie/landingspagina/noord-nederland/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/07/2021