Services - 378629-2021

26/07/2021    S142

Nederland-Sneek: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2021/S 142-378629

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Súdwest-Fryslân
Nationaal identificatienummer: 352062623
Postadres: Marktstraat 8
Plaats: Sneek
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8601 CT
Land: Nederland
Contactpersoon: Sonja Kimsma
E-mail: inkoop@sudwestfryslan.nl
Telefoon: +31 140515
Fax: +31 515489999
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.sudwestfryslan.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schoonmaakdienstverlening douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing

Referentienummer: SWF 21002
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000 Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht betreft de schoonmaakdienstverlening van 23 douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing die vallen onder het beheer van de Opdrachtgever welke in het recreatie seizoen schoongemaakt dienen te worden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 500 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90911300 Wassen van ramen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL1 Noord-Nederland
NUTS-code: NL125 Zuidwest-Friesland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Sneek

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht betreft de schoonmaakdienstverlening van 23 douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing die vallen onder het beheer van de Opdrachtgever welke in het recreatie seizoen schoongemaakt dienen te worden.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 70
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

De opdracht kan worden verlengd.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2021/S 058-147101
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Schoonmaakdienstverlening douche- en toiletvoorzieningen en glasbewassing

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
15/06/2021
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Eresdé
Nationaal identificatienummer: 01110107
Postadres: Edisonstraat 21
Plaats: Harlingen
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 8861 NA
Land: Nederland
E-mail: info@eresde.nl
Telefoon: +31 517433751
Fax: +31 517431943
Internetadres: http://www.eresde.nl
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 150 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 150 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissement Noord-Nederland
Postadres: Guyotplein 1
Plaats: Groningen (NL)
Postcode: 9712 NX
Land: Nederland
E-mail: noord-nederland@om.nl
Internetadres: http://www.om.nl
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Gemeente Súdwest-Fryslân
Postadres: Marktstraat 8
Plaats: Sneek
Postcode: 8601 CT
Land: Nederland
E-mail: inkoop@sudwestfryslan.nl
Telefoon: +31 5151489000
Fax: +31 515489999
Internetadres: http://www.sudwestfryslan.nl
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Arrondissement Noord-Nederland
Plaats: Groningen
Land: Nederland
E-mail: noord-nederland@om.nl
Internetadres: https://www.om.nl/organisatie/landingspagina/noord-nederland/
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
21/07/2021