Δείτε την ειδική σελίδα COVID-19 για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών που σχετίζονται με ανάγκες σε υγειονομικό εξοπλισμό.

Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης σάς δίνει την ευκαιρία να μοιραστείτε τις ιδέες σας και να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρώπης. Κάντε τη φωνή σας να ακουστεί!

Υπηρεσίες - 378775-2019

12/08/2019    S154

Μάλτα-Marsa: Παροχή έρευνας για την κατανόηση της μετανάστευσης που σχετίζεται με το άσυλο (SAM)

2019/S 154-378775

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 148-363136)

Νομική βάση:
Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: EASO — Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
Πόλη: Marsa
Κωδικός NUTS: MT001 Malta
Ταχ. κωδικός: 1917
Χώρα: ΜΑΛΤΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contracts@easo.europa.eu
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Παροχή έρευνας για την κατανόηση της μετανάστευσης που σχετίζεται με το άσυλο (SAM)

Αριθμός αναφοράς: EASO/2019/734
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79311000 Υπηρεσίες ερευνών
II.1.3)Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Ο συγκεκριμένος στόχος του σχεδίου SAM είναι η εφαρμογή μιας μεγάλης κλίμακας έρευνας για τους αιτούντες άσυλο και τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας που διαμένουν σε 3 ευρωπαϊκές χώρες - Βέλγιο, Γαλλία και Νορβηγία (χώρες έρευνας). Οι πληροφορίες που συλλέγονται θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την καλύτερη κατανόηση των παραγόντων απώθησης και έλξης, των ιστοριών μετακίνησης και των προσδοκιών ενσωμάτωσης των πληθυσμών στα κέντρα υποδοχής. Τα ποσοτικά δεδομένα και οι ποιοτικές πληροφορίες θα συλλέγονται απευθείας από τον πληθυσμό υποδοχής χρησιμοποιώντας ένα προκαθορισμένο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μία έκθεση που θα χρησιμοποιήσει η EASO για εσωτερικούς σκοπούς.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
07/08/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 148-363136

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 02/09/2019
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 16/09/2019
Τοπική ώρα: 14:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι αποσφράγισης των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 03/09/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 17/09/2019
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: