Προμήθειες - 378795-2019

12/08/2019    S154

Λουξεμβούργο-Λουξεμβούργο: Προμήθεια καθισμάτων γραφείου που διευκολύνουν την κίνηση για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2019/S 154-378795

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Αγαθά

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2019/S 146-358681)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Direction générale de l’administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Ταχ. διεύθυνση: Service du courrier officiel
Πόλη: Luxembourg
Κωδικός NUTS: LU LUXEMBOURG
Ταχ. κωδικός: L-2925
Χώρα: ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αρμόδιος για πληροφορίες: Mme Eva Anglessy
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Φαξ: +352 43032650
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: http://curia.europa.eu

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

Προμήθεια καθισμάτων γραφείου που διευκολύνουν την κίνηση για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθμός αναφοράς: COJ-PROC-19/018
II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
39130000 Έπιπλα γραφείων
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης συνίσταται στην προμήθεια καρεκλών γραφείου με ροδάκια και σκαμπό γραφείου με μηχανισμό που ανεβοκατεβαίνει

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
07/08/2019
VI.6)Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2019/S 146-358681

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1)Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη
VII.1.2)Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: IV.2.2)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Αντί:
Ημερομηνία: 13/09/2019
Τοπική ώρα: 17:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 26/09/2019
Τοπική ώρα: 17:00
Αριθμός τμήματος: IV.2.7)
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Αντί:
Ημερομηνία: 20/09/2019
Τοπική ώρα: 11:00
Διάβαζε:
Ημερομηνία: 03/10/2019
Τοπική ώρα: 11:00
VII.2)Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες: