Kijk op onze speciale pagina met aanbestedingen van medisch materiaal in verband met de coronacrisis.

De conferentie over de toekomst van Europa is uw kans om uw ideeën te delen en vorm te geven aan de toekomst van Europa. Laat uw stem horen!

Leveringen - 378795-2019

12/08/2019    S154

Luxemburg-Luxemburg: Levering van bureaustoelen die beweging bevorderen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie

2019/S 154-378795

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 146-358681)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie, Direction générale de l’administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Postadres: Service du courrier officiel
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU LUXEMBOURG
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Mme Eva Anglessy
E-mail: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Fax: +352 43032650
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://curia.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van bureaustoelen die beweging bevorderen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie

Referentienummer: COJ-PROC-19/018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39130000 Kantoormeubilair
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderwerp van onderhavige opdracht is de levering van dynamische bureaustoelen en krukken voor zit/sta-bureaus.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 146-358681

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 26/09/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 03/10/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: