Leveringen - 378795-2019

12/08/2019    S154    Hof van Justitie van de Europese Unie - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Levering van bureaustoelen die beweging bevorderen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie

2019/S 154-378795

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 146-358681)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Hof van Justitie van de Europese Unie, Direction générale de l’administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Postadres: Service du courrier officiel
Plaats: Luxembourg
NUTS-code: LU
Postcode: L-2925
Land: Luxemburg
Contactpersoon: Mme Eva Anglessy
E-mail: DBS-Achats-Logistique@curia.europa.eu
Fax: +352 43032650

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://curia.europa.eu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering van bureaustoelen die beweging bevorderen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie

Referentienummer: COJ-PROC-19/018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39130000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderwerp van onderhavige opdracht is de levering van dynamische bureaustoelen en krukken voor zit/sta-bureaus.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/08/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 146-358681

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Uiterste termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
In plaats van:
Datum: 13/09/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Te lezen:
Datum: 26/09/2019
Plaatselijke tijd: 17:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
In plaats van:
Datum: 20/09/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 03/10/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: