Услуги - 378803-2019

12/08/2019    S154

Бeлгия-Брюксел: AO 06D10/2019/M008 — Обособена част R — Бюро за архитектурни проучвания, гражданско и техническо инженерство

2019/S 154-378803

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Услуги

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2019/S 125-304380)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейски парламент
Пощенски адрес: Rue Wiertz 60
Град: Bruxelles
код NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Пощенски код: 1047
Държава: Белгия
Лице за контакт: Direction des projets immobiliers
Електронна поща: INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.europarl.europa.eu

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

AO 06D10/2019/M008 — Обособена част R — Бюро за архитектурни проучвания, гражданско и техническо инженерство

Референтен номер: 06D10/2019/M008
II.1.2)Основен CPV код
71310000 Консултантски инженерни и строителни услуги
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Поръчка с обособени позиции за управление на проекти (архитектура, строително инженерство и техническо инженерство) за осигуряване на проучвания за изпълнение и оперативно провеждане на строителните работи на Европейския парламент в Люксембург.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
07/08/2019
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 125-304380

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Вместо:
Дата: 20/08/2019
Местно време: 23:59
Да се чете:
Дата: 10/09/2019
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Условия за отваряне на офертите
Вместо:
Дата: 27/08/2019
Местно време: 10:00
Да се чете:
Дата: 17/09/2019
Местно време: 10:00
VII.2)Друга допълнителна информация: