Suministros - 378922-2020

Submission deadline has been amended by:  450344-2020
12/08/2020    S155

Polonia-Varsovia: Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad

2020/S 155-378922

Anuncio de licitación

Suministros

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: AMW Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Kwatera” Sp. z o.o.
Número de identificación fiscal: 015296322
Dirección postal: ul. Starościńska 1
Localidad: Warszawa
Código NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Código postal: 02-516
País: Polonia
Persona de contacto: Katarzyna Borzym-Romanow
Correo electrónico: zamowieniapubliczne@amwkwatera.pl
Teléfono: +48 223794561
Fax: +48 223794543
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.amwkwatera.pl
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://amwkwatera.eb2b.com.pl
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Organismo de Derecho público
I.5)Principal actividad
Vivienda y servicios comunitarios

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Dostawa i montaż urządzeń służących do ochrony technicznej wraz z serwisem i usługą monitoringu wizyjnego w budynkach internatowych

Número de referencia: BZP.DZN.117.2020
II.1.2)Código CPV principal
35120000 Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad
II.1.3)Tipo de contrato
Suministros
II.1.4)Breve descripción:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń służących do ochrony technicznej wraz z serwisem i usługą monitoringu wizyjnego w budynkach internatowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Valor total estimado
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.2)Código(s) CPV adicional(es)
50343000 Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de vídeo
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

— Białobrzegi, ul. Osiedle Wojskowe 19, POLSKA,

— Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Sportowa 76, POLSKA,

— Sochaczew, ul. Lotników 1, POLSKA,

— Sulejówek, pl. Czarnieckiego 3, POLSKA.

II.2.4)Descripción del contrato:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż urządzeń służących do ochrony technicznej wraz z serwisem i usługą monitoringu wizyjnego w budynkach internatowych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Precio
II.2.6)Valor estimado
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en meses: 24
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

— Wykonawca musi wykazać, iż posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej,

— Wykonawca musi wykazać, iż posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia w zakresie zabezpieczenia technicznego.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

— Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował – dla danego/każdego zadania – co najmniej 1 osobą (wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ), która będzie nadzorować i kontrolować pracę osób bezpośrednio realizujących zamówienie, posiadającą niezbędne do tego uprawnienia tj. wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w danym zadaniu, przedstawi na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnego na dzień złożenia:

a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem (tj. usług ochrony osób i mienia).

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w danym zadaniu, przedstawi na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia i dokumenty:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie do skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ;

d) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, wobec którego zachodzi co najmniej jedna z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Zamawiający nie skonkretyzował warunku.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

— Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował – dla danego/każdego zadania – co najmniej 1 osobą (wg wzoru określonego w załączniku nr 9 do SIWZ), która będzie nadzorować i kontrolować pracę osób bezpośrednio realizujących zamówienie, posiadającą niezbędne do tego uprawnienia, tj. wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w danym zadaniu, przedstawi na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualne na dzień złożenia:

a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 9 do SIWZ);

b) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ).

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.2)Condiciones de ejecución del contrato:

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: sí
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 14/09/2020
Hora local: 11:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Polaco
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 2 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 14/09/2020
Hora local: 11:30
Lugar:

Otwarcie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej i dokonywane jest poprzez ich odszyfrowanie i otwarcie.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

1. Otwarcie ofert jest jawne – część XX SIWZ.

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej w zakładce „Załączniki” informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.2)Información sobre flujos de trabajo electrónicos
Se aceptará la facturación electrónica
VI.3)Información adicional:

1. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie 7 800,00 PLN (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych i 00/100).

2. Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy wskazane w części XXVIII SIWZ.

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w części XX i formie określonej w części XIX SIWZ, ofertę składającą się z:

a) wypełnionego formularza ofertowego o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;

b) wypełnionego formularza cenowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do SIWZ;

Uwaga! Formularz oferty i formularz cenowy (załącznik nr 1A do SIWZ) są dokumentami powiązanymi. Ceny zastosowane w obu dokumentach powinny być tożsame;

c) wypełnionego dokumentu JEDZ (lub dokumentów JEDZ o ile mają zastosowanie postanowienia części XV pkt 2 – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie lub części XV pkt 3 – w przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego);

d) wykazu prac, powierzonych Podwykonawcom, o ile Wykonawca będzie realizował zamówienie z udziałem Podwykonawców – wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ;

e) pełnomocnictwa – o ile jest wymagane (ze względu na umocowanie do podpisania oferty lub wspólne ubieganie się o zamówienie;

f) zobowiązania podmiotu trzeciego, o którym mowa w części XV pkt 3.3 (lub zobowiązań) – o ile Wykonawca polega na potencjale podmiotu trzeciego;

g) oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – o ile wadium wnoszone jest w innej formie niż w pieniądzu.

Powyższe dokumenty sporządzone w formie elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy złożyć z wykorzystaniem platformy zakupowej.

Niedopuszczalne jest złożenie oferty w inny sposób pod rygorem jej nieważności.

4. W nawiązaniu do sekcji IV.2.6 „Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą” Zamawiający informuje, że za 2 (dwa) miesiące należy przyjąć 60 dni.

VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Zgodnie z częścią XXIX SIWZ – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso
Nombre oficial: Krajowa Izba Odwoławcza
Dirección postal: ul. Postępu 17a
Localidad: Warszawa
Código postal: 02-676
País: Polonia
Correo electrónico: odwolania@uzp.gov.pl
Teléfono: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Dirección de internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/08/2020