Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 378946-2021

26/07/2021    S142

Węgry-Debrecen: Pompy ściekowe

2021/S 142-378946

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 121-321611)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Debreceni Vízmű Zártkörűen működő Részvénytársaság
Krajowy numer identyfikacyjny: 23458208209
Adres pocztowy: Hatvan utca 12–14.
Miejscowość: Debrecen
Kod NUTS: HU321 Hajdú-Bihar
Kod pocztowy: 4025
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Magyar László
E-mail: magyarl@debreceni-vizmu.hu
Tel.: +36 52513570
Faks: +36 52413609
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.debreceni-vizmu.hu/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Szennyvíz szivattyúk beszerzése

Numer referencyjny: EKR000660312021
II.1.2)Główny kod CPV
42122220 Pompy ściekowe
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

29 db szennyvíz szivattyú, 1 db iszapfeladó szivattyú és 6 db fúvó berendezés cseréje a Debreceni Vízmű Zrt. részére 9 részben.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 121-321611

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ajánlatkérő felhasználói oldal címe
Zamiast:
Powinno być:
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 23/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/07/2021
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 23/07/2021
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 29/07/2021
Czas lokalny: 13:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: