Usługi - 378957-2021

26/07/2021    S142

Polska-Tarnów: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2021/S 142-378957

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16
Adres pocztowy: 33-100
Miejscowość: Tarnów
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Plaza
E-mail: patrycja.plaza@psgaz.pl
Tel.: +48 583258164
Faks: +48 583263504
Adresy internetowe:
Główny adres: www.psgaz.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zamowienia.psgaz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://zamowienia.psgaz.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci gazowej w msc. Wejherowo, ul. Klasztorna, Zamkowa, Parkowa; SG/00069010

Numer referencyjny: 2021/WG00/WP-003063
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest: Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci gazowej w msc. Wejherowo ul. Klasztorna, Zamkowa, Parkowa; SG/00069010

Zakres rzeczowy:

— gazociąg n/c dn90PE RC; L = ok. 90 [m],

— gazociąg n/c dn225PE RC; L = ok. 360 [m],

— przyłącza n/c dn63PE RC; L = ok. 232 [m]; 24 szt.,

— przyłącza n/c dn90PE RC; L = ok. 74 [m]; 1 szt.,

— przyłącze do przełączenia n/c dn63PE; L = ok. 1 [m]; 1 szt.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 86 596.80 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71322200 Usługi projektowania rurociągów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63 Pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wejherowo ul. Klasztorna, Zamkowa, Parkowa; SG/00069010

II.2.4)Opis zamówienia:

1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego i przedmiaru robót dla zadania pn.: 'Wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie sieci gazowej w msc. Wejherowo ul. Klasztorna, Zamkowa, Parkowa; SG/00069010", w oparciu o warunki przyłączenia stanowiące załącznik nr 2 do Umowy;

2) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji, w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę;

3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego;

4) sprawowanie nadzoru autorskiego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego realizacji zawarty został w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 86 596.80 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 18
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają następujące warunki udziału w Postępowaniu:

1.2.1. posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

1.2.2. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

1.2.3. znajdują się sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

1.2.4. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj.:

1) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 zamówienia polegające na opracowaniu na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci gazowej lub wodociągowej, lub kanalizacyjnej, lub ciepłowniczej, o długości stanowiącej co najmniej 135 m;

2) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj.: przynajmniej jedną osobą posiadającą łącznie:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności oraz aktualne zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia.

2.1. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.

2.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

2.3. W przypadku, o którym mowa w 8.2.1 i 8.2.2 SWZ., Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

6. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 8.5 SWZ., (pozostała część punktu zgodnie z SWZ).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu;

1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

1.2.1. posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

1.2.2. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

1.2.3. znajdują się sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj. Zamawiający nie określa tego warunku;

1.2.4. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe, tj.:

1) wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 3 zamówienia polegające na opracowaniu na wykonaniu dokumentacji projektowej na budowę sieci gazowej lub wodociągowej, lub kanalizacyjnej, lub ciepłowniczej, o długości stanowiącej co najmniej 135 m;

2) wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, tj.: przynajmniej jedną osobą posiadającą łącznie:

a) uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu w powyższej specjalności oraz aktualne zaświadczenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień, dopuszcza wykazanie dysponowaniem osobami spełniającymi warunki świadczenia usług transgranicznych w rozumieniu art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza obligatoryjnie wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 Pzp z zastrzeżeniem z art. 393 ust. 4 Pzp oraz na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1–4, 6–8, 10 Pzp, zamawiający informuje, iż przeprowadzi postępowanie zgodnie z art. 139 Pzp, co oznacza, iż zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wynagrodzenie wskazane w § 3.1 umowy płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia, na adres wskazany w ust. 8.2 lub ust. 9 niniejszego paragrafu, albo od dnia przesłania na platformę o elektronicznym fakturowaniu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z oryginałem lub kopią podpisanego przez Strony protokołu odbioru. Podstawą do wystawienia faktury jest sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez strony protokół odbioru projektu, o którym mowa w § 5.4 OPZ. Podstawą do wystawienia faktury tytułem wynagrodzenia, o którym mowa § 3.1.2 umowy, będzie podpisane przez Zamawiającego potwierdzenie

prawidłowej realizacji świadczenia nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 5.6 OPZ. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia odpowiednio: podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru lub potwierdzenia prawidłowej realizacji świadczenia nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 5.6 OPZ.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Warunki realizacji umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.

2. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/08/2021
Czas lokalny: 08:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 24/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Jawne otwarcie ofert nastąpi w platformie zakupowej PSG dostępnej na stronie https://zamowienia.psgaz.pl w zakładce postępowania nr 2021/WG00/WP-003063.

Ofertę wraz z załącznikami, należy sporządzić i złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem platformy zakupowej PSG.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej na platformie zakupowej PSG. Aby złożyć ofertę wraz z załącznikami należy się zalogować w platformie zakupowej PSG znajdującej się na stronie (https://Zamowienia.psgaz.pl). Do oferty wykonawca załącza dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt 13.1 SWZ. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wykonawca złoży na wezwanie zamawiającego.

2. Zamawiający informuje, iż wykonawca nie jest obowiązany do złożenia wraz z ofertą jednolitego dokumentu, zamawiający zażąda tego oświadczenia wyłącznie od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

3. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.4 SWZ, tj. w zakresie podstaw wykluczenia.

4. Zamawiający, przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.6 SWZ, tj.:

1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.1.2.4 ppkt 1 SWZ – wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;

2) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w pkt 8.1.2.4 ppkt 2 SWZ – wykazu osób (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć kopię uprawnień wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej miejscowo Izby Inżynierów Budownictwa.

5. Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte są w rozdziale 10 SWZ, dostępnej na stronie (https://zamowienia.psgaz.pl).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224567801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej określone zostały w dziale IX ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 lub 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5. Jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

6. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

7. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Wymagane elementy odwołania określa art. 516 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21/07/2021