Services - 379035-2017

27/09/2017    S185    - - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Строителен надзор

2017/S 185-379035

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Министерство на образованието и науката
000695114
бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А
София
1000
България
Лице за контакт: Йовко Йовчев; Георги Илиев
Телефон: +359 29217601 / +359 29217496
Електронна поща: i.iovchev@mon.bg
Факс: +359 29217612
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mon.bg

Адрес на профила на купувача: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?f0lSmvIA93i6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP707/zsSYr3grdmdmfkiFnwHs9

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?f0lSmvIA93i6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP707/zsSYr3grdmdmfkiFnwHs9
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до следния адрес:
Министерство на образованието и науката
000695114
бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А
София
1000
България
Лице за контакт: Дирекция Човешки ресурси и административно обслужване, етл 1, дежурен по деловодство.
Телефон: +359 29217474 / +359 29217775
Електронна поща: i.iovchev@mon.bg
Факс: +359 29217612
код NUTS: BG411

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.mon.bg

Адрес на профила на купувача: http://zop.mon.bg/navigator/cat_ezop22.aspx?f0lSmvIA93i6ylQABsh8aVKYvA0OkWlc46ToXqP707/zsSYr3grdmdmfkiFnwHs9

I.4)Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

„Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и ............продължава в поле VI.3).........

II.1.2)Основен CPV код
71520000
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Обектът на обществената поръчка е услуга по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Предметът на обществената поръчка е: „Изготвяне на оценки на съответствието на инвестиционните проекти,осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране/изготвяне на технически паспорти на сградите,включени в програмата за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН“ по 7 обособени позиции.

Поръчката е в изпълнение на проекти,одобрени за финансиране по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“,Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020:

Процедурата е разделена на 7 обособени позиции, като в тях са обхванати всички обекти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за инженеринг по 46 обособени позиции, обявена под номер 00165-2017-0013 в Регистъра на обществените поръчки.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 207 007.42 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за само една обособена позиция
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране/изготвяне на технически паспорти .......в поле II.2.14)....

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG311
код NUTS: BG312
код NUTS: BG313
код NUTS: BG314
Основно място на изпълнение:

Местата за изпълнение на обособената позиция са дадени в Част I Общи условия, т. 5 Място за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Основните консултантски услуги за изпълнение на поръчката по отношение на всеки обект, включен в обхвата на процедурата, са следните:

1.1. Контрол върху изготвянето на инвестиционни проекти на обектите във фаза технически проект:

Всеки Изпълнител на договор, сключен в резултат на Процедурата за възлагане на инженеринг, трябва да изработи под контрола на Консултанта на съответния обект, определен в резултат на настоящата процедура, инвестиционни проекти, във фаза технически проект, по всички проектни части, съгласно заданията за проектиране на обектите.

1.2. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите съгласно изискванията на чл. 142, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и одобряване на съгласуваните технически проекти, включително съдействие за издаване на разрешения за строеж на обектите от обособената позиция.

Когато към инвестиционните проекти има проекти по част „Конструктивна“, Консултантът трябва да осигури лице, отговарящо на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, което да извърши оценка на съответствието по тази част. Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи — графични и текстови, по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти.

1.3. Координация и контрол на строителния процес и упражняване на строителен надзор съгласно изискванията на чл. 166 и сл. от ЗУТ по време на строителството, така че да се гарантира изпълнението на всички СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти по всички части, с изискванията на българското законодателство и на Възложителя.

1.4. Упражняване на инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строително-монтажни работи с одобрените проекти и изискванията към строителните материали за влагане в строителството.

1.5. Проверка на доставяните на обектите материали и оборудване, свързани с изпълнението на СМР, за съответствие с нормативните изисквания и разрешаване влагането им в строежите.

1.6. Контрол, отчетност и текущо приемане на строително-монтажните работи в съответствие с одобрените проекти и оформяне на всички актове и протоколи, съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1.7. Контрол на дейностите по безопасност и здраве по време на строителството, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

1.8. Контрол на дейностите по пожарна безопасност на обектите и по опазване на околната среда.

1.9. Осигуряване издаването на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на проектирането, строителството и въвеждането на обектите в експлоатация и организиране предаването им на Възложителя, съгласно ЗУТ.

1.10. Актуализация/изготвяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 6/2006 г. за техническите паспорти на строежите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател Т е оценка на техническото предложение на организацията за изпълнение на поръчката / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 652 638.25 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/03/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект № BG16RFOP001-3.002-0007 по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

1... от поле II.2.1)... на сградите, включени в обхвата на програмата за модернизация на образователната инфраструктура на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН, разположени в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен“.

2.Прогнозните стойности на поръчката за всеки от обектите са дадени в Част I „Общи условия", т. 3.1.2 Списък на обектите — Приложение № 1 от документацията за участие.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране/изготвяне на ..... в поле II.2.14)......

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG321
код NUTS: BG322
код NUTS: BG315
код NUTS: BG323
код NUTS: BG334
Основно място на изпълнение:

Местата за изпълнение на обособената позиция са дадени в Част I Общи условия, т. 5 Място за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Основните консултантски услуги за изпълнение на поръчката по отношене на всеки обект, включен в обхвата на процедурата, са следните:

1.1. Контрол върху изготвянето на инвестиционни проекти на обектите във фаза технически проект:

Всеки Изпълнител на договор, сключен в резултат на Процедурата за възлагане на инженеринг, трябва да изработи под контрола на Консултанта на съответния обект, определен в резултат на настоящата процедура, инвестиционни проекти, във фаза технически проект, по всички проектни части, съгласно заданията за проектиране на обектите.

1.2. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите съгласно изискванията на чл. 142, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и одобряване на съгласуваните технически проекти, включително съдействие за издаване на разрешения за строеж на обектите от обособената позиция.

Когато към инвестиционните проекти има проекти по част „Конструктивна“, Консултантът трябва да осигури лице, отговарящо на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, което да извърши оценка на съответствието по тази част. Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи — графични и текстови, по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти.

1.3. Координация и контрол на строителния процес и упражняване на строителен надзор съгласно изискванията на чл. 166 и сл. от ЗУТ по време на строителството, така че да се гарантира изпълнението на всички СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти по всички части, с изискванията на българското законодателство и на Възложителя.

1.4. Упражняване на инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строително-монтажни работи с одобрените проекти и изискванията към строителните материали за влагане в строителството.

1.5. Проверка на доставяните на обектите материали и оборудване, свързани с изпълнението на СМР, за съответствие с нормативните изисквания и разрешаване влагането им в строежите.

1.6. Контрол, отчетност и текущо приемане на строително-монтажните работи в съответствие с одобрените проекти и оформяне на всички актове и протоколи, съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1.7. Контрол на дейностите по безопасност и здраве по време на строителството, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

1.8. Контрол на дейностите по пожарна безопасност на обектите и по опазване на околната среда.

1.9. Осигуряване издаването на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на проектирането, строителството и въвеждането на обектите в експлоатация и организиране предаването им на Възложителя, съгласно ЗУТ.

1.10. Актуализация/изготвяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 6/2006 г. за техническите паспорти на строежите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател Т е оценка на техническото предложение на организацията за изпълнение на поръчката / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 754 509.25 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/03/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект № BG16RFOP001-3.002-0004 по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

1...от поле II.2.1)... технически паспорти на сградите,включени в обхвата на програмата за модернизация на образователната инфраструктура на 17 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Велико Търново,Габрово, Ловеч, Русе и Търговище“

2. Прогн. стойности на поръчката за всеки от обектите са дадени в Част I „Общи условия", т. 3.1.2 Списък на обектите — Прил. № 1 от документацията.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране/изготвяне на ....в поле II.2.14).....

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG331
код NUTS: BG332
код NUTS: BG324
код NUTS: BG325
код NUTS: BG333
Основно място на изпълнение:

Местата за изпълнение на обособената позиция са дадени в Час I Общи условия, т. 5 Място за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Основните консултантски услуги за изпълнение на поръчката по отношене на всеки обект, включен в обхвата на процедурата, са следните:

1.1. Контрол върху изготвянето на инвестиционни проекти на обектите във фаза технически проект:

Всеки Изпълнител на договор, сключен в резултат на Процедурата за възлагане на инженеринг, трябва да изработи под контрола на Консултанта на съответния обект, определен в резултат на настоящата процедура, инвестиционни проекти, във фаза технически проект, по всички проектни части, съгласно заданията за проектиране на обектите.

1.2. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите съгласно изискванията на чл. 142, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и одобряване на съгласуваните технически проекти, включително съдействие за издаване на разрешения за строеж на обектите от обособената позиция.

Когато към инвестиционните проекти има проекти по част „Конструктивна“, Консултантът трябва да осигури лице, отговарящо на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, което да извърши оценка на съответствието по тази част. Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи — графични и текстови, по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти.

1.3. Координация и контрол на строителния процес и упражняване на строителен надзор съгласно изискванията на чл. 166 и сл. от ЗУТ по време на строителството, така че да се гарантира изпълнението на всички СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти по всички части, с изискванията на българското законодателство и на Възложителя.

1.4. Упражняване на инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строително-монтажни работи с одобрените проекти и изискванията към строителните материали за влагане в строителството.

1.5. Проверка на доставяните на обектите материали и оборудване, свързани с изпълнението на СМР, за съответствие с нормативните изисквания и разрешаване влагането им в строежите.

1.6. Контрол, отчетност и текущо приемане на строително-монтажните работи в съответствие с одобрените проекти и оформяне на всички актове и протоколи, съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1.7. Контрол на дейностите по безопасност и здраве по време на строителството, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

1.8. Контрол на дейностите по пожарна безопасност на обектите и по опазване на околната среда.

1.9. Осигуряване издаването на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на проектирането, строителството и въвеждането на обектите в експлоатация и организиране предаването им на Възложителя, съгласно ЗУТ.

1.10. Актуализация/изготвяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 6/2006 г. за техническите паспорти на строежите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател Т е оценка на техническото предложение на организацията за изпълнение на поръчката / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 556 982.41 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/03/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект № BG16RFOP001-3.002-0019 по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

1...от поле II.2.1)... технически паспорти на сградите, включени в обхвата на програмата за модернизация на образователната инфраструктура на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен“.

2. Прогн. стойности на поръчката за всеки от обектите са дадени в Част I „Общи условия", т. 3.1.2 Списък на обектите — Прил. №1 от документацията.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране/изготвяне на технически паспорти ...в поле II.2.14)...

Обособена позиция №: 4
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG413
код NUTS: BG415
код NUTS: BG414
код NUTS: BG423
код NUTS: BG412
Основно място на изпълнение:

Местата за изпълнение на обособената позиция са дадени в Част I Общи условия, т. 5 Място за изпълнение на поръчката на документацията за участие.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Основните консултантски услуги за изпълнение на поръчката по отношение на всеки обект, включен в обхвата на процедурата, са следните:

1.1. Контрол върху изготвянето на инвестиционни проекти на обектите във фаза технически проект:

Всеки Изпълнител на договор, сключен в резултат на Процедурата за възлагане на инженеринг, трябва да изработи под контрола на Консултанта на съответния обект, определен в резултат на настоящата процедура, инвестиционни проекти, във фаза технически проект, по всички проектни части, съгласно заданията за проектиране на обектите.

1.2. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите съгласно изискванията на чл. 142, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и одобряване на съгласуваните технически проекти, включително съдействие за издаване на разрешения за строеж на обектите от обособената позиция.

Когато към инвестиционните проекти има проекти по част „Конструктивна“, Консултантът трябва да осигури лице, отговарящо на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, което да извърши оценка на съответствието по тази част. Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи — графични и текстови, по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти.

1.3. Координация и контрол на строителния процес и упражняване на строителен надзор съгласно изискванията на чл. 166 и сл. от ЗУТ по време на строителството, така че да се гарантира изпълнението на всички СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти по всички части, с изискванията на българското законодателство и на Възложителя.

1.4. Упражняване на инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строително-монтажни работи с одобрените проекти и изискванията към строителните материали за влагане в строителството.

1.5. Проверка на доставяните на обектите материали и оборудване, свързани с изпълнението на СМР, за съответствие с нормативните изисквания и разрешаване влагането им в строежите.

1.6. Контрол, отчетност и текущо приемане на строително-монтажните работи в съответствие с одобрените проекти и оформяне на всички актове и протоколи, съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1.7. Контрол на дейностите по безопасност и здраве по време на строителството, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

1.8. Контрол на дейностите по пожарна безопасност на обектите и по опазване на околната среда.

1.9. Осигуряване издаването на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на проектирането, строителството и въвеждането на обектите в експлоатация и организиране предаването им на Възложителя, съгласно ЗУТ.

1.10. Актуализация/изготвяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 6/2006 г. за техническите паспорти на строежите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател Т е оценка на техническото предложение на организацията за изпълнение на поръчката / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 575 776.46 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/03/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект № BG16RFOP001-3.002-0017 по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

1....от поле II.2.1).... на сградите, включени в обхвата на програмата за модернизация на образователната инфраструктура на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и София-област“.

2. Прогнозните стойности на поръчката за всеки от обектите са дадени в Част I „Общи условия", т. 3.1.2 Списък на обектите — Прил. № 1 от документацията.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране/изготвяне на технически паспорти ....в поле II.2.14)...

Обособена позиция №: 5
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG421
код NUTS: BG425
код NUTS: BG424
Основно място на изпълнение:

Местата за изпълнение на обособената позиция са дадени в Част I общи условия, т. 5 Място за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Основните консултантски услуги за изпълнение на поръчката по отношене на всеки обект, включен в обхвата на процедурата, са следните:

1.1. Контрол върху изготвянето на инвестиционни проекти на обектите във фаза технически проект:

Всеки Изпълнител на договор, сключен в резултат на Процедурата за възлагане на инженеринг, трябва да изработи под контрола на Консултанта на съответния обект, определен в резултат на настоящата процедура, инвестиционни проекти, във фаза технически проект, по всички проектни части, съгласно заданията за проектиране на обектите.

1.2. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите съгласно изискванията на чл. 142, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и одобряване на съгласуваните технически проекти, включително съдействие за издаване на разрешения за строеж на обектите от обособената позиция.

Когато към инвестиционните проекти има проекти по част „Конструктивна“, Консултантът трябва да осигури лице, отговарящо на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, което да извърши оценка на съответствието по тази част. Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи — графични и текстови, по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти.

1.3. Координация и контрол на строителния процес и упражняване на строителен надзор съгласно изискванията на чл. 166 и сл. от ЗУТ по време на строителството, така че да се гарантира изпълнението на всички СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти по всички части, с изискванията на българското законодателство и на Възложителя.

1.4. Упражняване на инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строително-монтажни работи с одобрените проекти и изискванията към строителните материали за влагане в строителството.

1.5. Проверка на доставяните на обектите материали и оборудване, свързани с изпълнението на СМР, за съответствие с нормативните изисквания и разрешаване влагането им в строежите.

1.6. Контрол, отчетност и текущо приемане на строително-монтажните работи в съответствие с одобрените проекти и оформяне на всички актове и протоколи, съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1.7. Контрол на дейностите по безопасност и здраве по време на строителството, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

1.8. Контрол на дейностите по пожарна безопасност на обектите и по опазване на околната среда.

1.9. Осигуряване издаването на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на проектирането, строителството и въвеждането на обектите в експлоатация и организиране предаването им на Възложителя, съгласно ЗУТ.

1.10. Актуализация/изготвяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 6/2006 г. за техническите паспорти на строежите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател Т е оценка на техническото приложение на организацията за изпълнение на поръчката / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 552 989.18 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/03/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект Обновяване и модернизация на регионалната образов. инфраструктура чрез подобряване на мат.-техническата база на 11 държавни проф. гимназии в системата на МОН в областите Пловдив,Кърджали и Смолян.
II.2.14)Допълнителна информация

1...от поле II.2.1)... на сградите, включени в обхвата на програмата за модернизация на образователната инфраструктура на 11 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Пловдив, Смолян и Кърджали“.

2. Прогнозните стойности на поръчката за всеки от обектите са дадени в Част I „Общи условия", т. 3.1.2 Списък на обектите — Приложение №1 от документацията за участие.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране/изготвяне на технически паспорти ....в поле II.2.14)...

Обособена позиция №: 6
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341
код NUTS: BG342
код NUTS: BG344
код NUTS: BG422
код NUTS: BG343
Основно място на изпълнение:

Местата за изпълнение на обособената позиция са дадени в Част I Общи условия, т. 5 Място за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Основните консултантски услуги за изпълнение на поръчката по отношение на всеки обект, включен в обхвата на процедурата, са следните:

1.1. Контрол върху изготвянето на инвестиционни проекти на обектите във фаза технически проект:

Всеки Изпълнител на договор, сключен в резултат на Процедурата за възлагане на инженеринг, трябва да изработи под контрола на Консултанта на съответния обект, определен в резултат на настоящата процедура, инвестиционни проекти, във фаза технически проект, по всички проектни части, съгласно заданията за проектиране на обектите.

1.2. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите съгласно изискванията на чл. 142, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и одобряване на съгласуваните технически проекти, включително съдействие за издаване на разрешения за строеж на обектите от обособената позиция.

Когато към инвестиционните проекти има проекти по част „Конструктивна“, Консултантът трябва да осигури лице, отговарящо на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, което да извърши оценка на съответствието по тази част. Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи — графични и текстови, по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти.

1.3. Координация и контрол на строителния процес и упражняване на строителен надзор съгласно изискванията на чл. 166 и сл. от ЗУТ по време на строителството, така че да се гарантира изпълнението на всички СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти по всички части, с изискванията на българското законодателство и на Възложителя.

1.4. Упражняване на инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строително-монтажни работи с одобрените проекти и изискванията към строителните материали за влагане в строителството.

1.5. Проверка на доставяните на обектите материали и оборудване, свързани с изпълнението на СМР, за съответствие с нормативните изисквания и разрешаване влагането им в строежите.

1.6. Контрол, отчетност и текущо приемане на строително-монтажните работи в съответствие с одобрените проекти и оформяне на всички актове и протоколи, съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1.7. Контрол на дейностите по безопасност и здраве по време на строителството, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

1.8. Контрол на дейностите по пожарна безопасност на обектите и по опазване на околната среда.

1.9. Осигуряване издаването на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на проектирането, строителството и въвеждането на обектите в експлоатация и организиране предаването им на Възложителя, съгласно ЗУТ.

1.10. Актуализация/изготвяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 6/2006 г. за техническите паспорти на строежите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател Т е оценка на техническото предложение на организацията за изпълнение на поръчката / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 590 423.40 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/03/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект № BG16RFOP001-3.002-0008 по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

1....от поле II.2.1).... на сградите, включени в обхвата на програмата за модернизация на образователната инфраструктура на 13 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол“.

2. Прогнозните стойности на поръчката за всеки от обектите са дадени в Част I „Общи условия", т. 3.1.2 Списък на обектите — Приложение № 1 от документацията.

II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

„Изготвяне на оценки за съответствие на инвестиционните проекти, осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол и актуализиране/изготвяне на технически паспорти ...в поле II.2.14)...

Обособена позиция №: 7
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
71520000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Местата за изпълнение на обособената позиция са дадени в Част I Общи условия, т. 5 Място за изпълнение на поръчката от документацията за участие.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Основните консултантски услуги за изпълнение на поръчката по отношение на всеки обект, включен в обхвата на процедурата, са следните:

1.1. Контрол върху изготвянето на инвестиционни проекти на обектите във фаза технически проект:

Всеки Изпълнител на договор, сключен в резултат на Процедурата за възлагане на инженеринг, трябва да изработи под контрола на Консултанта на съответния обект, определен в резултат на настоящата процедура, инвестиционни проекти, във фаза технически проект, по всички проектни части, съгласно заданията за проектиране на обектите.

1.2. Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти с основните изисквания към строежите съгласно изискванията на чл. 142, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и одобряване на съгласуваните технически проекти, включително съдействие за издаване на разрешения за строеж на обектите от обособената позиция.

Когато към инвестиционните проекти има проекти по част „Конструктивна“, Консултантът трябва да осигури лице, отговарящо на изискванията на чл. 142, ал. 10 от ЗУТ, което да извърши оценка на съответствието по тази част. Лицето, упражняващо технически контрол, подписва всички документи — графични и текстови, по част „Конструктивна“ на инвестиционните проекти.

1.3. Координация и контрол на строителния процес и упражняване на строителен надзор съгласно изискванията на чл. 166 и сл. от ЗУТ по време на строителството, така че да се гарантира изпълнението на всички СМР в съответствие с одобрените инвестиционни проекти по всички части, с изискванията на българското законодателство и на Възложителя.

1.4. Упражняване на инвеститорски контрол, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строително-монтажни работи с одобрените проекти и изискванията към строителните материали за влагане в строителството.

1.5. Проверка на доставяните на обектите материали и оборудване, свързани с изпълнението на СМР, за съответствие с нормативните изисквания и разрешаване влагането им в строежите.

1.6. Контрол, отчетност и текущо приемане на строително-монтажните работи в съответствие с одобрените проекти и оформяне на всички актове и протоколи, съгласно Закона за устройство на територията и Наредба № 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

1.7. Контрол на дейностите по безопасност и здраве по време на строителството, предвиден в чл. 11 от Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд.

1.8. Контрол на дейностите по пожарна безопасност на обектите и по опазване на околната среда.

1.9. Осигуряване издаването на всички документи в съответствие с действащото българско законодателство по време на проектирането, строителството и въвеждането на обектите в експлоатация и организиране предаването им на Възложителя, съгласно ЗУТ.

1.10. Актуализация/изготвяне на технически паспорти, съгласно Наредба № 6/2006 г. за техническите паспорти на строежите.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Показател Т е оценка на техническото предложение на организацията за изпълнение на поръчката / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 523 688.47 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/03/2019
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: Проект № BG16RFOP001-3.002-0016 по процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на ОПРР 2014-2020.
II.2.14)Допълнителна информация

1....от поле II.2.1).... на сградите, включени в обхвата на програмата за модернизация на образователната инфраструктура на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в област София-град“.

2. Прогнозните стойности на поръчката за всеки от обектите са дадени в Част I „Общи условия", т. 3.1.2 Списък на обектите — Приложение № 1 от документацията за участие.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участникът следва да разполага с валидно удостоверение, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) или валиден лиценз (в съответствие с § 128 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗУТ, обн. ДВ. бр.82 от 26.10.2012 г.) за извършване на оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор, а за чуждестранните лица — еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Забележка: В случай че участникът е обединение, такъв лиценз трябва да има всяко лице — член на обединението, което ще извършва дейностите по строителен надзор, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват дейности по строителен надзор.

2. Участникът следва да е вписан в поддържания от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) публичен регистър по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), а ако е чуждестранно лице — в аналогичен регистър на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Забележка: В случай че участникът е обединение, такъв лиценз трябва да има всяко лице — член на обединението, което ще извършва дейности по оценка за съответствие на инвестиционните проекти по смисъла на чл. 43, ал. 1 от ЗЕЕ, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват такава дейност.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с тези критерии за подбор като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.

Доказване на посочените изисквания.

1. Заверено копие на валидно удостоверение, издадено от началника на ДНСК или валиден лиценз (в съответствие с § 128 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗУТ, обн. ДВ. бр. 82/26.10.2012 г.) за извършване на оценка на съответствието и упражняване на строителен контрол, а за чуждестранните лица — еквивалентен документ, удостоверяващ правото да извършват такава дейност, издаден от компетентен орган на държава — членка на Европейския съюз, или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

2. Доколкото поддържания от АУЕР регистър по чл. 44, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност е публично достъпен, вписаните в него лица не е необходимо да представят документи за удостоверяване на регистрацията си. Такива следва да представят чуждестранните лица, в случай че аналогичният регистър, в който са вписани, не е общодостъпен.

Документите за удостоверяване съответствието с изискванията за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата — в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да удостоверят съответствието си с минималните изисквания към икономическото и финансово състояние с представяне на следния документ:

1. Заверени копия от застрахователни полици за валидна застраховка за „Професионална отговорност“ за дейността по строителен надзор и за дейността по оценка за съответствието на инвестиционните проекти.

Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, застраховките по т. 1. следва да бъдат представени от всеки от членовете, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на дейностите по строителния надзор, съответно по оценка за съответствието на инвестиционните проекти.

Документите за удостоверяване съответствието с изискванията към икономическото и финансово състояние се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата — в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 от ЗОП.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът следва да притежава валидни застраховки „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за имуществена отговорност за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, както за дейността по строителен надзор, така и за оценката за съответствието на инвестиционните проекти. Минималните застрахователни суми по застрахователните полици на участника и неговите подизпълнители /когато се ползват/ за дейността, която извършват, трябва да бъдат съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи III категория.

За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде съгласно чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ.

Участникът следва да посочи информацията по т. 1. в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: икономическо и финансово състояние, т. 5 от ЕЕДОП.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Участниците следва да удостоверят съответствието си с минималните изисквания към техническите и професионалните способности с представяне на следните документи:

1. Списък на услугите, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, реализирани от участника през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата. В списъка следва да се опише накратко съдържанието на всяка услуга, по начин, който да позволи на комисията да установи налице ли е сходство с предмета на поръчката. В списъка следва да се посочат и стойност, дата на възлагане и на приключване на изпълнението на услугата, както и информация за получателите им. Към списъка трябва да се приложат доказателства за извършените услуги.

При подаване на офертата Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП за дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката.

2. Списък на специалистите, които ще изпълняват обществената поръчка, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, в това число:

— Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);

— Образование (специалност/професионална квалификация, № на диплома/ № на издадения документ, учебно заведение);

— Опит (месторабота, период, длъжност, основни функции, посочване на конкретен изпълнен обект).

Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности, т. 6) от ЕЕДОП.

За времето на изпълнение на договора, съобразно предвидените срокове за изпълнение на поръчката в договора, изпълнителят е длъжен да осигури участието на експертите до приключването на дейностите, включени в предмета на поръчката.

3. Заверено копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството в областта на строителния надзор, съгласно стандарта EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

В съответствие с чл. 64, ал. 6 от ЗОП възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

Информацията се посочва в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление от ЕЕДОП.

4. В съответствие с чл. 67, ал. 6 от ЗОП документите, доказващи съответствието с поставените от възложителя минимални изисквания към техническите и професионалните способности се представят от определения за изпълнител преди сключване на договора.

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, подизпълнителите да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът да е изпълнил поне две дейности с предмет и обем, идентични и/или сходни с тези на поръчката, за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка: Под „дейности с предмет и обем, идентични и/или сходни с тези на поръчката“ се имат предвид услуги, свързани с изготвянето на оценки на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор на обекти, представляващи сгради трета категория, съгласно чл.137, ал.1, т.3, б.„в“ от ЗУТ, включващи и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. За една изпълнена дейност се приема извършването на посочените услуги по отношение на една сграда, поради което минималното изискване може да бъде доказано като част от изпълнението на един договор/обект/проект, включващ повече от една отделни сгради–трета категория, съгласно чл.137,ал.1,т.3, б.„в“ от ЗУТ.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването по т.1. се прилага за обединението като цяло. При посочване на участие с използване на подизпълнител, изискването по т.1. се отнася и за всеки един от подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

2. Участникът трябва да разполага с екип от ключови експерти, притежаващи необходимата професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на поръчката, пряко ангажирани за изпълнението на услугата. Участникът следва да докаже, че има на свое разположение за целия срок на изпълнение на поръчката следните ключови експерти:

2.1. Ръководител на екипа–1 брой, който да отговаря на следните минимални изисквания на Възложителя: Проф. област (квалификация): стр.инженер по промишлено и гражданско строителство, или строителство на сгради и съоръжения, или архитект, или еквивалент за всяка от изброените квалификации; Спец.опит: участие като р-л на екип за упражняване на стр. надзор на най-малко един обект, представляващ сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗУТ, включващ и изпълнение на мерки за енерг. ефективност.

2.2. Специалист по част архитектура–2 броя: Проф. квалификация: архитект или еквивалентна професионална квалификация; Спец. опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за упражняване на стр. надзор на най-малко един обект, представляващ сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗУТ, включващ и изпълнение на мерки за енерг. ефективност.

2.3. Специалист по част конструкции–2 броя: Проф. квалификация: стр. инженер по промишлено и гражданско строителство, или строителство на сгради и съоръжения, или еквивалентна професионална квалификация; Спец. опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за упражняване на стр.надзор на най-малко един обект, представляващ сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗУТ, включващ и изпълнение на мерки за енерг. ефективност.

2.4. Специалист по част ВиК–2 броя: Проф. квалификация: стр. инженер по ВиК, или еквивалентна проф. квалификация; Спец.опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за упражняване на стр.надзор на най-малко един обект, представляващ сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „в“ от ЗУТ.

2.5. Специалист по част ОВК–2 броя: Проф. квалификация: инженер по топлотехника, или инженер по отопление, вентилация и климатизация, или еквивалент за всяка от изброените квалификации; Спец. опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за упражняване на стр. надзор на най-малко един обект, представляващ сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗУТ, включващ и изпълнение на мерки за енерг. ефективност.

2.6. Специалист по част електро–2 броя: Проф. квалификация: ел. инженер или еквивалентна квалификация; Спец. опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за упражняване на стр. надзор на най-малко един обект, представляващ сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1,т. 3, б. „в“ от ЗУТ, включващ и изпълнение на мерки за енерг.ефективност.

...продължава в поле VI.3).

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.1)Информация относно определена професия
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1. Изпълнителят предоставя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора по обособена позиция, в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС.

2. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните форми:

— парична сума, внесена по сметка IBAN: BG85 BNBG 96613300149101, към БНБ;

— банкова гаранция;

— застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

3. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

4. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

5. Всички разходи по гаранцията за изпълнение на поръчката са за сметка на участника.

Повече подробности са указани в проекта на договор в документацията за участие.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 01/11/2017
Местно време: 17:30
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 8 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 02/11/2017
Местно време: 10:00
Място:

Министерство на образованието и науката.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Участниците в процедурата или упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

1....от II.1.1).... и актуализиране/изготвяне на технически паспорти на сградите, включени в програмата за модернизация на образователната инфраструктура на 101 професионални гимназии в системата на МОН“ по 7 обособени позиции.

2....от III.1.1).. Забележка: Когато участникът е обединение,изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидени в договора за създаване на обединението.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители,които съобразно вида и дела от поръчката,които са им възложени,ще изпълняват дейности по стр. надзор.

При подаване на оферта участниците декларират съответствието с тези критерии за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки-част ІV,раздел А „Годност“ на ЕЕДОП.

3...от III.1.3).... 2.7.Специалист по част пожарна безопасност–2 броя: Проф. квалификация: инженер със специалност по противопожарна техника и безопасност, или еквивалентна специалност, осигуряваща квалификация в областта на противопожарните строително-технически норми; Спец. опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за упражняване на стр. надзор на най-малко един обект, представляващ сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗУТ.

2.8. Специалист по безопасност и здраве–2 броя: Проф. квалификация: строителен инженер всички специалности или професионална квалификация строителен техник или еквивалент за всяка от изброените квалификации; Спец. опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за упражняване на стр. надзор на най-малко един обект, представляващ сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗУТ.

Ангажираните за тази позиция специалисти следва да притежават сертификат или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „Координатор по безопасност и здраве“.

2.9. Специалист по част геодезия–2 броя: Проф. квалификация: геодезист, или еквивалентна професионална квалификация; Спец. опит: участие като специалист със съответната квалификация в екип за упражняване на стр. надзор на най-малко един обект, представляващ сграда трета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, б. „в“ от ЗУТ.

2.10. Участникът трябва да разполага с лице, отговорно за изпълнението на плана за управление на стр. отпадъци, което е преминало курс на обучение във връзка с прилагането на Наредбата за управление на стр. отпадъци или еквивалент за чуждестранните участници.

2.11. Участник, кандидатстващ за обособена позиция № 2, 3, 4, 5, 6 или 7, в които има обекти–недвижима културна ценност, следва да разполага с лице, вписано в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство,което ще осъществява дейности по упражняване на стр. надзор върху изпълнението на инвестиционния проект на обекта.

3. Участникът да е въвел система за управление на качеството в областта на стр. надзор, съгласно стандарта EN ISO 9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, или еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Забележки:

1. Участник в поръчката може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие, че представи документи, доказващи, че ще има на свое разположение тези ресурси.

2. По своя преценка участникът може да предложи в своята оферта допълнителни експерти (неключови), които да подпомагат дейността на задължителните ключови експерти.

3. В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените минимални изисквания към техническите и професионални способности на участниците важат за обединението като цяло.

4. Допуска се един и същ ключов експерт от екипа на участника да съвместява до 2 функции по т. 2.1 — 2.11.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП — в 10-дневен срок от изтичане срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
25/09/2017