С удоволствие съобщаваме, че новата версия на портала TED ще започне да функционира на 29.01.2024 г. (датата е ориентировъчна - очаква се потвърждение!) Искате ли да научите за новите функции, подобренията и въздействието върху потребителите? Вижте нашата статия и научете повече за основните промени и нови функции.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

В момента има проблем с показването на URL адреси в обявленията въз основа на електронните формуляри. Работим по неговото отстраняване. Като временно решение ви предлагаме да изтривате запетаята (или друг специален знак), която се появява в края на URL адреса. Извиняваме се за неудобството.

Строителство - 379164-2021

27/07/2021    S143

Итaлия-Испра: Дейности по боядисване, JRC Испра

2021/S 143-379164

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Строителство

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.R — Support Services (Brussels), JRC.R.I.4 — Infrastructure
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: I-21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8886
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Дейности по боядисване, JRC Испра

Референтен номер: JRC/IPR/2021/OP/1768
II.1.2)Основен CPV код
45442100 Работи по боядисване
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.1.4)Кратко описание:

Съществува необходимост от боядисване, ремонт и довършителни дейности по обикновени стенни повърхности, метални повърхности и повърхности, изработени от други материали, за сгради, инсталации и елементи, и по-конкретно класифициращи се по следните типове: боядисване и обработка на външни и вътрешни стенни повърхности; възстановяване и ремонт на фасадите и бетонните повърхности на сгради; монтаж и ремонт на топлоизолацията по фасади и покриви (термална облицовка); монтаж на термо-звукоизолация във вътрешни пространства; поставяне и ремонт на подово покритие от смола; лакиране и обработване на повърхностите на инсталационни части и метални конструкции; специализирани дейности (уплътняване на резервоари, контейнери и т.н.); пътни маркировки.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 2 600 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45442100 Работи по боядисване
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Боядисване, ремонт и довършителни дейности по обикновени стенни повърхности, метални повърхности и повърхности, направени от други материали, за сгради, инсталации и обекти, разположени в Съвместния изследователски център, Испра.

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
03/09/2021

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

Това предварително информационно обявление съобщава намерението на възлагащия орган да публикува бъдеща покана за участие в търг. На този етап няма налична друга информация или документи. Заинтересованите икономически оператори се приканват да се регистрират на адреса, посочен в раздел I.3), за да бъдат информирани, когато обявлението за поръчка и всички документи за обществена поръчка, включително тръжните спецификации, са публикувани.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/07/2021