Roboty budowlane - 379164-2021

27/07/2021    S143

Włochy-Ispra: Roboty malarskie, JRC w Isprze

2021/S 143-379164

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Niniejsze ogłoszenie jest tylko wstępnym ogłoszeniem informacyjnym

Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Rozporządzenie (UE, Euratom) nr 2018/1046

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komisja Europejska, Wspólne Centrum Badawcze (JRC), JRC.R – Support services (Brussels), JRC.R.I.4 – Infrastructure
Adres pocztowy: Via Enrico Fermi 2749
Miejscowość: Ispra (VA)
Kod NUTS: ITC41 Varese
Kod pocztowy: I-21027
Państwo: Włochy
E-mail: jrc-r4nisp-procurement@ec.europa.eu
Adresy internetowe:
Główny adres: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8886
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Roboty malarskie, JRC w Isprze

Numer referencyjny: JRC/IPR/2021/OP/1768
II.1.2)Główny kod CPV
45442100 Roboty malarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Istnieje potrzeba wykonania robót malarskich, remontowych i wykończeniowych tradycyjnych powierzchni ścian, powierzchni metalowych i powierzchni wykonanych z innych materiałów w budynkach, instalacjach i obiektach, a dokładniej wymienionych w następujących rodzajach: malowanie i powlekanie powierzchni ścian zewnętrznych i wewnętrznych; przebudowa i remont elewacji budynków i powierzchni betonowych; montaż i naprawa izolacji cieplnej elewacji i dachów (okrycia termiczne); montaż izolacji termicznej w pomieszczeniach wewnętrznych; układanie i naprawa podłóg żywicznych; lakierowanie i obróbkę powierzchni części instalacyjnych i konstrukcji metalowych; roboty specjalne (uszczelnianie zbiorników, pojemników itd.); znakowanie dróg.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 600 000.00 EUR
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45442100 Roboty malarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: ITC41 Varese
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), WŁOCHY

II.2.4)Opis zamówienia:

Malowanie, remont oraz roboty wykończeniowe tradycyjnych powierzchni ścian, powierzchni metalowych i powierzchni wykonanych z innych materiałów, w budynkach, instalacjach i obiektach znajdujących się w placówce Wspólnego Centrum Badawczego w Isprze.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.3)Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
03/09/2021

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Niniejsze wstępne ogłoszenie informuje o tym, że instytucja zamawiająca zamierza opublikować w przyszłości zaproszenie do składania ofert. Na tym etapie nie są dostępne żadne inne informacje ani dokumenty. Zainteresowane podmioty gospodarcze proszone są o zarejestrowanie się pod adresem podanym w pkt I.3) w celu uzyskania informacji o publikacji ogłoszenia o zamówieniu i wszystkich dokumentów zamówienia, w tym specyfikacji przetargowej.

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/07/2021