Вижте страницата ни за COVID-19 във връзка с търговете за медицинско оборудване.

Конференцията за бъдещето на Европа е възможност да споделиш идеите си и да оформиш бъдещето на Европа. Изрази мнението си!

Услуги - 379167-2021

27/07/2021    S143

Итaлия-Испра: Оперативна подкрепа за дейностите по мониторинг на посевите и предвиждане на реколтата (MARSOP)

2021/S 143-379167

Обявление за предварителна информация

Настоящото обявление е само за предварителна информация

Услуги

Правно основание:
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Европейска комисия, Съвместен изследователски център (JRC), JRC.D — Sustainable Resources (Ispra), JRC.D.5 — Food Security
Пощенски адрес: Via Enrico Fermi 2749
Град: Ispra (VA)
код NUTS: ITC41 Varese
Пощенски код: I-21027
Държава: Италия
Електронна поща: jrc-ispra-dir-d-procurement@ec.europa.eu
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9039
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Европейска институция/агенция или международна организация
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Оперативна подкрепа за дейностите по мониторинг на посевите и предвиждане на реколтата (MARSOP)

Референтен номер: JRC/IPR/2021/OP/1920-PIN
II.1.2)Основен CPV код
77100000 Услуги, свързани със селското стопанство
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

В изпълнение на член 22 от хоризонталния регламент на общата селскостопанска политика (Регламент 2013/1306) относно мониторинг на селскостопанските ресурси (MARS), JRC.D.5 предоставя на ГД AGRI своевременна, независима и висококачествена информация относно състоянието и развитието на посевите, включително количествени прогнози за селскостопанските добиви и производството в ЕС и съседните държави. Тази информация се използва от ГД AGRI за обезпечаване на продоволствената сигурност и за вземане на решения в областта на селскостопанските пазари.

Оперативните услуги поддържат функционирането и допълнителното разработване на системата за предвиждане на реколтата на посевите MARS (MCYFS), която е в основата на дейностите по мониторинг на посевите в JRC.

За настоящата обществена поръчка оперативните услуги за системата за прогнозиране на реколтата на посевите MARS (MCYFS) са организирани в 3 различни обособени позиции.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 7 500 000.00 EUR
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Агрометеорологична информация

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77100000 Услуги, свързани със селското стопанство
72240000 Системен анализ и програмни услуги
72310000 Услуги по обработка на данни
72420000 Услуги по интернет разработка
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
72320000 Услуги, свързани с бази данни
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на обособена позиция 1 е придобиване и обработка на агрометеорологични данни за въвеждане и използване в системата MARS. Източниците на метеорологични данни, които да бъдат придобити и обработвани, са основно два: наблюдавани метеорологични данни от метеорологични станции в Европа и моделирани метеорологични данни, генерирани в Европейския център за средносрочни метеорологични прогнози (ECMWF) в различни периоди на изпълнение. Обработката на данни включва контрол на качеството, пространствено и времево агрегиране и почти в реално време включване в системата MARS.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Сателитни данни

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77100000 Услуги, свързани със селското стопанство
72240000 Системен анализ и програмни услуги
72310000 Услуги по обработка на данни
72320000 Услуги, свързани с бази данни
72420000 Услуги по интернет разработка
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Обособена позиция 2 подпомага инфраструктурата за дистанционно проучване на системата за прогнозиране на реколтата на посевите MARS за различните региони на света, включително и в цял свят за някои продукти. Услугата включва събиране на данни, предварителна обработка и изчисляване на получените продукции за сателитите за дистанционно проучване METOP-AVHRR и продуктите на Copernicus.

II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Агрономна информация от моделите на посевите

Обособена позиция №: 3
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
77100000 Услуги, свързани със селското стопанство
72240000 Системен анализ и програмни услуги
72310000 Услуги по обработка на данни
72320000 Услуги, свързани с бази данни
72420000 Услуги по интернет разработка
73000000 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: ITC41 Varese
Основно място на изпълнение:

Via Enrico Fermi 2749, I-21027 Ispra (VA), ИТАЛИЯ.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Услугите по тази обособена позиция включват обработка в почти реално време на модели за растеж на посевите в Европа и други региони по света, въз основа на наблюдавани и/или симулирани метеорологични данни за специфични целеви посеви. С резултатите от модела се извършва статистически анализ за прогнозиране на реколтата. Инспекцията и показването на базата данни MARS и хранилището на JRC, съдържащи агрометеорологични, агрономически и други свързани данни чрез специални инструменти и услуги, като JRC MARS Viewer, и разпространяването на данни и информация чрез специализирани платформи, като например JRC MARS Explorer, са неделима част от тази обособена позиция 3.

II.2.14)Допълнителна информация
II.3)Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
20/09/2021

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:

С това обявление за предварителна информация се обявява намерението на възлагащия орган да публикува бъдеща покана за участие в търг. На този етап няма налична друга информация или документи. Заинтересованите икономически оператори се приканват да се регистрират на адреса в раздел I.3), за да могат да бъдат уведомени, когато обявлението за поръчка и всички документи за обществената поръчка, включително тръжните спецификации, са публикувани.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
20/07/2021