Usługi - 379184-2017

27/09/2017    S185    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Usługi sprzątania budynków

2017/S 185-379184

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul. Szopena 2
Rzeszów
35-055
Polska
Osoba do kontaktów: Józef Berkowicz – procedura, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów. Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej, pokój nr 3, bud. C.
Tel.: +48 178666096
E-mail: jozefber@poczta.onet.pl
Faks: +48 178666097
Kod NUTS: PL823

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Adres profilu nabywcy: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.szpital.rzeszow.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Usługi kompleksowego utrzymania czystości oraz stanu sanitarnego obiektów i terenów zewnętrznych, transportu, dystrybucji posiłków.

Numer referencyjny: Postępowanie nr 65, Sygnatura sprawy: KSW.XII.252/T-E/5/17
II.1.2)Główny kod CPV
90911200
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

I. Przedmiotem zamówienia są:

Część nr 1:

a) usługi kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego w obiektach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie 35-055 Rzeszów przy ul. Szopena 2 i ul. Rycerskiej 2 w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,

b) świadczenie usług w zakresie transportu wewnętrznego oraz usługi transportu i dystrybucji posiłków

w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, przy ul. Rycerskiej 2,

c) świadczenie usług w zakresie transportu wewnętrznego przy ul. Szopena 2.

Część nr 2:

a) usługi kompleksowego utrzymania czystości terenów zielonych i utwardzonych zewnętrznych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przy ul. Szopena 2.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załącznikach do SIWZ.

III. Kategoria CPC 14,25,17,2,27,16

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

Tryb: przetarg nieograniczony.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi kompleksowego utrzymania czystości oraz stanu sanitarnego obiektów, transportu, dystrybucji posiłków.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
85000000
90921000
90922000
55520000
55320000
60100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie 35-055 Rzeszów przy ul. Szopena 2 ii ul. Rycerska 2 w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są: Część nr 1:

a) usługi kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego w obiektach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie 35-055 Rzeszów przy ul. Szopena 2 i ul. Rycerskiej 2 w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie,

b) świadczenie usług w zakresie transportu wewnętrznego oraz usługi transportu i dystrybucji posiłków w Podkarpackim Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, przy ul. Rycerskiej 2,

c) świadczenie usług w zakresie transportu wewnętrznego przy ul. Szopena 2.

Przedmiot zamówienia przy ul. Szopena stanowią:

1. Usługi sprzątania i czyszczenia wewnątrz budynków Szpitala.

2. Usługi transportu wewnętrznego w obrębie Szpitala, związane bezpośrednio z usługami sprzątania i czyszczenia, w tym: załadunek, rozładunek, przenoszenie towarów, sprzętu itp.

3. Pomoc w transporcie pacjenta między oddziałami, salami, na badania diagnostyczne i na bloki operacyjne.

4. Transport materiałów biologicznych do badań diagnostycznych i histopatologicznych oraz ich wyników, transport: pojemników do badań, receptariuszy, sprzętu i narzędzi do/z sterylizacji, materiałów do komory dezynfekcyjnej, posiłków dla pacjenta, czystej /brudnej bielizny, produktów leczniczych i materiałów medycznych, aparatury i sprzętu medycznego, transport zwłok.

5. Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej (czynności pomocnicze przy pacjencie na oddziale szpitalnym: pomoc, podawanie, trzymanie, podtrzymanie, przeniesienie, zebranie, włączenie, wyłączenie, ściąganie, zakładanie, zmiana, zawieszanie, układanie, przejazdy).

6. Usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w obiektach szpitalnych.

Szczegółowe wymagania dotyczące rodzaju czynności i częstotliwości ich wykonywania w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala w ramach usług kompleksowego sprzątania zawiera Załącznik Nr 1a, a wymagania dotyczące transportu wewnętrznego zawarte zostały

w Załączniku Nr 1b, natomiast wielkość i rodzaj sprzątanej powierzchni została ustalona w Załączniku Nr 1c.

W PCCHP przy ul. Rycerskiej:

Bieżące kompleksowe utrzymanie czystości i dezynfekcji we wszystkich pomieszczeniach i ciągach komunikacyjnych oddziałów szpitalnych Centrum wymienionych w Załączniku nr 2- część A oraz świadczenie przez Wykonawcę usług całodobowego dostarczania /transport z kuchni szpitalnej z ul. Szopena 2 w Rzeszowie / żywienia dla pacjentów zgodnie z wymogami i standardami obowiązującymi w służbie zdrowia ,z uwzględnieniem diet indywidualnych i specjalnych oraz dostarczenie pożywienia do łóżka chorego na oddziałach szpitalnych opisanych w Załączniku nr 2 część B.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i wielkość, przedstawiony jest w załącznikach nr: 1,1a,1b,1c,2 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy, po podpisaniu umowy.

III. Kategoria CPC 14,25,17,2.

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

V. Oferty należy wysyłać na adres: Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów,pokój. nr 3 bud. C.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Zapewnienie do realizacji usług w całości sprzętu nowego, nigdzie wcześniej nie używanego / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia tj. kierownika obiektów, brygadzistek/brygadzistów / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kwota wadium wynosi: Część nr 1 – 200 000 PLN.

Ze względu na program sposób obliczenia punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert wymienionych w Sekcji II.2.5 przedstawiono w SIWZ. Waga kryteriów wyrażona jest w % .

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi kompleksowego utrzymania czystości terenów zewnętrznych.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77314100
90611000
90620000
90914000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL823
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie 35-055 Rzeszów przy ul. Szopena 2.

II.2.4)Opis zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia w Części nr 2 są usługi kompleksowego utrzymania czystości terenów zielonych i utwardzonych zewnętrznych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie przy ul. Szopena 2. Czynności to m.in.:

1. Sprzątanie posesji łącznie z przyległymi do granic Szpitala chodnikami oraz terenów wokół Klinicznego Oddziału Dziennego Psychiatrycznego ul. Szopena 15:

a) sprzątanie chodników, parkingów, placów i dróg – raz dziennie,

b) zbieranie odpadów i liści – min. raz dziennie,

c) czyszczenie rynien dachowych przed okresem zimowym – dwa razy w roku (jesień, wiosna).

2. Porządkowanie i sprzątanie kratek, wycieraczek sprzed drzwi wejściowych budynków oraz szachtów i kratek odpływowych, wokół wszystkich budynków, utrzymanie w czystości schodów zewnętrznych – min. raz dziennie.

3. Opróżnianie koszy zewnętrznych – min. raz dziennie.

4. Koszenie trawy na trawnikach szpitalnych – min. raz na dwa tygodnie (od 1 kwietnia do 31 października).

5. Plantowanie, usuwanie chwastów, podlewanie rabat kwiatowych i gazonów z kwiatami wg potrzeb (od 1 kwietnia do 31 października).

6. Przycinanie krzewów i drzew – dwa razy w roku i w razie potrzeby.

7. Wywożenie liści i obciętych gałęzi poza teren szpitala – dwa razy w roku (kwiecień październik) i w razie potrzeby. 9. Odkopywanie krawężników z błota, zanieczyszczeń i trawy – cztery razy w roku, w miesiącach od maja do września.

8. Porządkowanie placu z kontenerami na odpady komunalne, ustawianie kontenerów, wrzucanie worków z odpadami do kontenerów (worki nie powinny być składowane poza kontenerami) – trzy razy dziennie. Szpital posiada 12 szt. kontenerów o poj. 1,1 m³ każdy, Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny – 1 szt. o poj. 1,1 m³.

9. Składanie kartonów dostarczanych do magazynu otwartego surowców wtórnych – trzy razy dziennie.

10. Dezynfekowanie i mycie pomieszczenia na odpady medyczne, po każdym opróżnieniu – trzy razy w tygodniu. Powierzchnia pomieszczeń:

— posadzka – 21,7 m²,

— ściany zmywalne – 56 m².

II W okresie zimowym:

1. Odśnieżanie posesji w zależności od warunków pogodowych, łącznie z przyległymi do granic Szpitala chodnikami przy użyciu sprzętu mechanicznego, w pierwszej kolejności ciągów komunikacyjnych i schodów zewnętrznych. Należy zachować gotowość do odśnieżania przez 24 godziny w dni robocze i wolne od pracy. Przez całą dobę powinna być zapewniona drożność głównych ciągów komunikacyjnych.

2. Odśnieżanie placu przy ul. Szpitalnej, zaadoptowanego na parking dla pracowników Szpitala – pow. 0,2952 ha, wyłącznie na zlecenie Zamawiającego.

3. Posypywanie ciągów komunikacyjnych i schodów zewnętrznych piaskiem – w zależności od warunków pogodowych. Gotowość przez 24

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.

III. Kategoria CPC 14, 16, 27.

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.

V.Oferty należy składać na adres podany w Części 1.

VI.Termin realizacji:36 m-cy po podpisaniu umowy.

VII.Nie przewiduje się zamówień z art. 67 ust.1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin płatności za realizację przedmiotu zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Kwota wadium wynosi: Część nr 2 – 1 700 PLN

Ze względu na program sposób obliczenia punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert wymienionych w Sekcji II.2.5 przedstawiono w SIWZ. Kryteria oceny ofert wyrażone są w %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ze względu na program, tj. ograniczoną liczbę znaków w ogłoszeniu w Sekcji VI.3, Zamawiający zamieszcza w tej Sekcji następujące informacje:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: a)Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia (art. 24 ust. 1 pkt 12 Pzp); b)Wykonawcę, który nie wykazał braku podstaw wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 –

23 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art.24 ust.4 Pzp).

II. Uwaga: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Ze względu na program szczegóły opisano w SIWZ.

III. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia: Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć zgodnie z treścią art. 25a ust.1 pkt 1 i ust. 2 ustawy Pzp:

1.aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu – JEDZ, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 5 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunku udziału w postępowaniu. 2.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – jeśli dotyczy.

3. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa JEDZ.

IV. Oprócz wypełnionego JEDZ do oferty należy dołączyć:

1. Wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy:

a) Formularz oferty dla Części nr 1 lub 2, wg wzoru dołączonego na Załączniku nr 14 do SIWZ

(oryginał);

b) Formularz cenowo-ofertowy dla Części nr 1 wg wzoru dołączonego na Załączniku nr 15 do SIWZ

(oryginał);

c) Formularz cenowo-ofertowy dla Części nr 2 wg wzoru dołączonego na Załączniku nr 16 do SIWZ (oryginał).

2. Potwierdzenie wniesienia wadium – kserokopia wniesionego wadium wpięta do oferty w kolejności. Wadium wniesione w formie innej niż w pieniądzu należy złożyć w ofercie, w taki sposób, by można było zrealizować dyspozycję zawartą w art. 46 ustawy Pzp dot. zwrotu wadium.

3. Jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, wymagane jest przedstawienie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to należy dołączyć do oferty. W swojej treści winno wskazywać uprawnienie do reprezentacji podmiotu/wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a także musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

V. Informujemy, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, że Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą tzn., że:

1. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust.1 uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Nie dotyczy.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

Część nr 1: 1) wykonali lub wykonują w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, co ma miejsce w tym przypadku, w ramach odrębnych kontraktów, co najmniej 2 usługi kompleksowego sprzątania obiektów szpitala, o wartości co najmniej 4 500 000 PLN brutto rocznie każda, w czasie których to usług były wykonane lub są wykonywane następujące świadczenia:1. usługi sprzątania i czyszczenia wewnątrz obiektu szpitalnego, w tym min. 2 bloków operacyjnych lub min. 1 bloku operacyjnego centralnego,

2.usługi dezynfekcji w obiekcie szpitalnym,

3.czynności pomocnicze wykonywane przy pacjencie w szpitalu,

4.usługi transportu wewnętrznego w obrębie szpitala, związane z realizacją przedmiotu zamówienia,

w Części nr 2: 2) wykonali lub wykonują w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, co ma miejsce w tym przypadku, w ramach odrębnych kontraktów, co najmniej 2 usługi utrzymania porządku na terenach zewnętrznych, o wartości min. 55 000 PLN brutto rocznie każda.

Uwaga dotycząca usług okresowych lub ciągłych:

Zgodnie z orzecznictwem KIO doświadczenia nie zdobywa się przez samo zawarcie umowy, ale przy realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku każda usługa okresowa lub ciągła zrealizowana w dowolnej części mogłaby potwierdzać doświadczenie, chociaż faktycznie wykonawca zdobywa go dopiero po wykonaniu umowy. Sytuacja taka prowadziłaby do nierównego traktowania wykonawców w postępowaniu, gdyż wykonawca, który dopiero zdobędzie doświadczenie byłby traktowany na równi z wykonawcą, który takie doświadczenie już posiada. W przypadku wykonywania, trwania usług okresowych, ciągłych wykonawca powinien udowodnić, że wykonał w ciągu ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w ramach 2 odrębnych kontraktów przedmiotowe usługi na min. 4 500 000 PLN brutto rocznie każda dla Części nr 1 oraz 55 000 PLN brutto rocznie każda dla Części nr 2.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

I. 1. Zamawiający żąda od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w Części nr 1, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2.W tym postępowaniu zabezpieczenie wnosi się w wysokości: 4 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 3.Całość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca obowiązany jest wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy z zastrzeżeniem art. 149 ustawy Pzp.4.W sprawach nie wymienionych w ust. 1-3 do zabezpieczenia należytego wykonania umowy stosuje się przepisy zawarte w art. od 147 do art. 151 ustawy Pzp.

II. Zamawiający przedstawia istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego do Części nr 1 – jako Załącznik nr 17 oraz do Części nr 2 – Załącznik nr 18 dołączone do SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego w oparciu o te postanowienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 045-082463
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/11/2017
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 03/11/2017
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Pokój nr 9, bud. J Szpitala, w siedzibie Zamawiającego przy ulicy Szopena 2,

w Rzeszowie.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne. Ze względu na program: Art.41 pkt:12,13,14,15 ustawy Pzp – nie dotyczy w tym postępowaniu. Termin minimalny związania ofertą: 60 dni.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Wrzesień 2020 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oświadczenia i dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:

A/ W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 3 Pzp) :1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,

wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (§ 5 pkt 1 Rozp.).2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (§ 5 pkt 2 Rozp.).3.Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; (§ 5 pkt 3 Rozp.) .4.Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; (§ 5 pkt 4 Rozp.) .5. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów – potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; (§ 5 pkt 5 Rozp.) .6. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne. (§ 5 pkt 6 Rozp.) .7. Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). (§ 5 pkt 9 Rozp.).

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (art.24 ust.11 Pzp).

Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. (§ 5 pkt 10 Rozp.) Wzór oświadczenia na Załączniku nr 7 do SIWZ.

B/ Zamawiający wymaga by oferowane usługi będące przedmiotem zamówienia spełniały wymagania określone w opisach przedmiotów zamówienia w SIWZ dla oferowanej Części nr 1 lub 2 (oświad. przedmiotowe).Pozostałe informacje, które ze względu na program Zamawiający nie nie mógł wpisać ,znajdują się w SIWZ zamieszczanej na stronie internetowej zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

6. Odwołanie wnosi się do Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

7. Odwołujący przesyła kopie odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/09/2017