Доставки - 379337-2019

Submission deadline has been amended by:  406568-2019
12/08/2019    S154    Доставки - Обявление за поръчка - Открита процедура 

България-София: Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия)

2019/S 154-379337

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Институт по минералогия и кристалография (ИМК) — БАН (старо наименование — Централна лаборатория по минералогия и кристалография (ЦЛМК) към Българска академия на науките (БАН)
Национален регистрационен номер: 831906364
Пощенски адрес: ул. „Акад. Г. Бончев“ № 2, бл. 107
Град: София
код NUTS: BG411
Пощенски код: 1113
Държава: България
Лице за контакт: проф. д-р Росица Николова
Електронна поща: rosica.pn@clmc.bas.bg
Телефон: +359 885099158
Факс: +359 2979-7056

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.imc.bas.bg

Адрес на профила на купувача: http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: http://www.imc.bas.bg/bg1/index.php/2013-08-30-06-05-12
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за контакт
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Наука и образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване: монокристален дифрактометър

II.1.2)Основен CPV код
38000000
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предмет на настоящата поръчка е „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване: монокристален дифрактометър, за нуждите на проект — Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ BG05M2OP001-1.001-0008“ в т. ч. инсталиране, приемни изпитания на място и въвеждането му в експлоатация, както и обучение на служители на възложителя за експлоатация и техническа поддръжка на уреда, включително гаранционният му сервиз. В рамките на гаранционното обслужване изпълнителят трябва да демонтира апарата от бл. 107, ул. „Акад. Г. Бончев“ № 2, София 1113 и да го монтира в Кампус „Г. Милев (БАН IV км. бл. 29, 1113 София, район Слатина). Оборудването е за нуждите на Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ — БАН и Факултет по химия и фармация на СУ „ Св. Климент Охридски“, съгласно проект Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ BG05M2OP001-1.001-0008.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 640 670.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
38000000
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:

Институт по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“, с административен адрес: ул. „Акад. Георги Бончев“ № 2, бл. 107, 1113 София.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

1. Минимални изисквания за монокристален дифрактометър с 2 източника на рентгеново лъчение, едновременно монтирани със софтуерно превключване между източниците на лъчение с възможности за провеждане на експеримент при високо налягане:

1.1 Минимални технически и функционални изисквания:

? Четири-кръгов „kappa“ гониометър или еквивалентен с отклонение от центъра при въртене не по-вече от 7 микрона;

? Шкаф за радиационна защита осигуряващ безопасна работа и видимост към пробата;

? Наличие на микро-фокусен източник на рентгеново лъчение Cu с работна мощност не по-ниска от 30W;

? Наличие на микро-фокусен източник на рентгеново лъчение Mo с работна мощност не по-ниска от 30W;

? Диаметър на лъча на източниците на рентгеново лъчение (Cu и Mo) по-малък 0,271 mm;

? Фокусиране на рентгеново лъчение (Cu и Mo) чрез многослойна оптика (Multi-layer optics) или еквивалентна;

? Поддръжка на юстировка на дифрактометър (рентгенов източник/гониометър/детектор) с тестов кристал, (ylide или аналогичен) на място, (т.е. не се извършва само фабрично);

? Видеокамера/система за центриране на кристала;

? Детектор на рентгеново лъчение, позволяващ събирането на данните в непрекъснат режим т.е. „shutter less operation“ от тип CMOS, HPC или еквивалентен (т.е. детектора не е CCD charge coupled device);

? Активна повърхност на детектора не по-малка от 60 cm2;

? Размер на пиксела на детектора не повече от 101 х 101 микрометра (101?m x 101?m);

? Автоматично програмно управление на детектора при събиране на данните;

? Приставка ниска/ висока температура с включен модул(и) за производство на необходимия азот. Приставката поддържа температурен диапазон (включващ 100 — 400К), температурно отклонение до 1?;

? Система за охлаждане на генератора на високо напрежение, рентгеновите тръби и детектора (при необходимост): автономна (т.е. да не изисква включване към течаща (чешмяна) вода);

? Система за измервания при високо налягане (с използване на Мо лъчение) включваща и Diamond Anvil Cell и достигаща до налягане от поне 20 GPa. Системата да е съвместима с гониометъра, фокусиращата оптика и управлението за събиране на данни и с предоставения програмен пакет. Допустима е подмяна на част от компонентите (например колиматор и др.). При монтиране на системата за високо налягане да не се налага допълнителна юстировка на дифрактометъра;

? Програмното осигуряване да включва най-малко 10 броя програмни пакети за провеждане на експеримент, обработка на данните от експеримента (DataReduction), експорт на данните към SHELX и ССР4 програмни продукти за решаване на кристални структури или еквивалентни безплатни програмни пакети. Атуализация (Update) на изискващите платен лиценз програмни пакети за не по-малко от 10 г.;

? Компютър за контрол и управление на дифрактометъра, с инсталирани програмни продукти за събиране и обработка на данни, съвместими с предлаганата система за измервания при високо налягане.

Минимални необходими принадлежности:

? Документация за експлоатация и поддръжка на апаратурата — на български или английски език;

? Апаратът да бъде окомплектован с всички необходими референти материали, консумативи и модули за работа в предлаганите режими, като например референтен кристал, гониометрични глави, компресорна система, охлаждаща система, газови тръбопроводи, вакуум помпи и други необходими системи, изключение се прави за бутилките с газове.

Срок за доставка, инсталиране, извършване на приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването:

? до 120 календарни дни след получаване на възлагателно писмо, съгласно проекта за договор.

Описанието продължава в Раздел VI.3) на обявлението.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „допълнителни технически и функционални изисквания“ (Птфх) / Тежест: 50 %
Критерий за качество - Име: „гаранционен сервиз“ (Пгс) / Тежест: 10 %
Цена - Тежест: 40 %
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 640 670.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 120
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.12)Информация относно електронни каталози
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Проект - ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ“ BG05M2OP001-1.001-0008“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”

II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

Възложителят не поставя критерии за подбор към участниците, които се отнасят до годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Реализиран минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, а именно: доставка на уреда, предмет на настоящата обществена поръчка, в т. ч. дейностите по монтаж, обучение за работа с него и гаранционното му обслужване, изчислен на база годишните обороти за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 640 670 (шестстотин и четиридесет хиляди шестстотин седемдесет) BGN.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, а именно: доставка на уреда, предмет на настоящата обществена поръчка, в т. ч. дейностите по монтаж, обучение за работа с него и гаранционното му обслужване, изчислен на база годишните обороти за последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си, в размер на 640 670 (шестстотин и четиридесет хиляди шестстотин седемдесет) BGN.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Изпълнена успешно минимум 1 (една) дейност, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът да има опит в доставката на оборудване (уред), като през последните 3 (три) години трябва да е изпълнил успешно минимум 1 (една) дейност, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка.

Забележка:

Под „идентичен предмет“ следва да се разбира доставката на оборудване (уред) от същия вид като уреда, подробно описан в настоящата обществена поръчка.

Под „сходен предмет“ следва да се разбира доставката на оборудване (уред) от подобен вид — с близки характеристики като на уреда, подробно описан в настоящата обществена поръчка.

Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на сключването им, са приключили в последните 3 години.

Под „последни 3 години“ следва да се разбира 3 години назад, считано от датата на подаване на офертата за участие в процедурата.

III.1.5)Информация относно запазени поръчки
III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Срокът на изпълнение на поръчката е не повече от 120 календарни дни от получаване на възлагателно писмо. Срокът за изпълнение на поръчката включва срокът за доставка, инсталиране, извършване на приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването.

Срокът за инсталиране, извършване на приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването не може да бъде по-дълъг от 45 дни след доставката на оборудването.

Забележка: участник, предложил срок по-дълъг от посочените, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Посочените сроковете са задължителни за участниците в процедурата.

Сроковете за изпълнение на поръчката се посочват от участника в предложението за изпълнение на поръчката.

III.2.3)Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/09/2019
Местно време: 16:00
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 16/03/2020
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/09/2019
Местно време: 10:00
Място:

Института по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“, с административен адрес: ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 107, 1113 София.

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата и упълномощени от тях представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.2)Информация относно електронното възлагане
VI.3)Допълнителна информация:

Продължава от Раздел II.2.4) на обявлението:

Инсталация и обучение:

? Обучение, в ИМК — БАН, за рутинна поддръжка на апарата на минимум 3 (трима) специалисти;

? Обучение, в ИМК — БАН, за пускане на проби, работа с апарат, анализ и обработка на резултатите на минимум 8 (осем) специалисти;

? Срок за инсталирането, извършването на приемните изпитания на място и въвеждането в експлоатация на оборудването до 45 дни след доставката на оборудването;

? Инсталация на апарата и провеждане на калибрационни експерименти;

? Документация за инсталация, работа, поддръжка и ремонт на апарата, включваща подробни схеми (електрически, технически чертежи и др.) на отделните компоненти и части;

? Три посещения, в рамките на гаранционното обслужвате, на оторизиран специалист за рутинна поддръжка, при заявка от страна на възложителя;

? В рамките на гаранционното обслужване демонтаж от бл. 107 ул. „Акад. Г. Бончев“ № 2, София 1113 и монтаж на апарата в Кампус „Г. Милев“ (БАН IV км. бл. 29, 1113 София, район Слатина).

1.2. Минимални изисквания за гаранционен сервиз.

Срок на гаранционен сервиз: не по-малко от три (3) години.

2.2. Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, съгласно чл. 55, ал. 1 от ЗОП, а именно:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице — се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

Възложителят не отстранява от процедурата кандидат или участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката, съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен;

2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

3. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация; или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

2.3. Не могат да бъдат самостоятелни участници в тази процедура свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързани предприятия по смисъла на § 2, т. 44 от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

2.4. Не може да участва в процедурата и ще бъде отстранено и чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, както и по чл. 55, ал. 1 от ЗОП.

2.5. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2.6. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, за които са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба може да бъде подадена в 10-дневен срок пред Комисията за защита на конкуренцията, съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, считано от срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
08/08/2019