Lieferungen - 379502-2018

30/08/2018    S166    - - Varer - Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed - Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse 

Danmark-Ballerup: Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr

2018/S 166-379502

Bekendtgørelse med henblik på frivillig forudgående gennemsigtighed

Varer

Legal Basis:

Direktiv 2009/81/EF

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Danish Defence Acquisition and Logistics Organizations
16-28-71-80
Lautrupbjerg 1-5
Ballerup
2750
Danmark
Kontaktperson: Karen Bjerrum Mattiozzi
Telefon: +45 72815874
E-mail: fmi-ja-s224@mil.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/0ef3db25-4bd8-4eb0-9d96-6aa3cf6af62c/homepage

I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Indkøb af AMRAAM AIM-120C-7 missiler

II.1.2)Hoved-CPV-kode
35000000
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Mellemrækkende selvforsvarsmissiler til F16 og F-35A fly.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 370 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
35620000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Anskaffelsen foretages i henhold til beskrivelsen i del IV.

II.2.5)Tildelingskriterier
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Tildeling af kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende i tilfældene anført nedenfor
  • Udbuddet er ikke omfattet af direktivet
Forklaring:

FMI ønsker at anskaffe 28 stk. AMRAAM AIM-120C-7, mellemrækkende selvforsvarsmissiler luftforsvarsmissiler til F-16 og F-35A via Foreign Military Sales (FMS) systemet. Missilet tillader de amerikanske myndigheder kun solgt via US Air Force og FMS-systemet.

Det fremgår af Forsvarsdirektivet, at der ved militært udstyr især forstås de produkttyper, som er anført på 1958-listen over våben, ammunition og krigsmateriel. Det er FMI's vurdering, at AMRAAM AIM-120C-7 er omfattet af 1958-listens pkt. 4.a om bomber, torpedoer, raketter og guidede missiler. Endvidere er AIM-120C-7 missilerne omfattet af Unionens fælles liste over militært udstyr, pkt. ML4. a, om bomber, torpedoer, raketter og missiler.

Missilerne skal udelukkende anvendes som selvforsvar til kampfly, hvorfor der potentielt er tale om våben, ammunition samt krigsmateriel.

Idet missilerne er specielt udformet til militært formål samt bestemt til brug for krigsmateriel, vurderes det, at det er militært materiel i forsvarsdirektivets forstand.

US Air Force er en del af det amerikanske forsvar, og er på denne baggrund en statslig myndighed. Det er på denne baggrund vurderingen, at anskaffelsen er en Government-to-Government aftale, som ikke er omfattet af forsvarsdirektivet, jf. undtagelsesbestemmelsen i forsvarsdirektivets artikel 13, litra f.

IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2)Kontrakt-/koncessionstildeling
V.2.1)Dato for beslutningen om kontrakttildeling:
21/11/2017
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse
Air Force Security Assistance Centre (AFLCMC/WFIAB), Wright-Patterson Air Force Base
1822 Van Patton Drive
Dayton, Ohio
OH 45433-5337
USA
Telefon: +1 9379040567
NUTS-kode: DK
Kontrahenten/koncessionshaveren bliver en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (eksklusive moms)
Indledende anslået samlet værdi af kontrakten/delkontrakten/koncessionen: 375 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi: 375 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

FMI følger proceduren i klagenævnslovens §4 (lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 om Klagenævnet for Udbud, tilgængelig på www.retsinformation.dk). Kontrakten vil ikke blive indgået før efter udløbet af 10 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor denne bekendtgørelse er offentliggjort, jf. klagenævnslovens § 4, stk. 1, nr. 2.

I henhold til klagenævnslovens § 7, stk. 3, skal en klage over, at ordregiver i strid med udbudsreglerne har indgået en kontrakt uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende, i tilfælde hvor en ordregiver har fulgt proceduren i § 4, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Seneste samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftlig underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i den periode på 10 kalenderdage, som er fastsat i § 4, stk. 1,nr. 2. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i den nævnte periode, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning, jf. § 12, stk. 1.

Kontaktoplysninger til Klagenævnet for Udbud er angivet i pkt. VI.4.1

Klagenævnet for Udbuds egen vejledning om klager er tilgængelig på hjemmesiden angivet i pkt. VI.4.1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
28/08/2018