Vanaf vandaag (02-11-2022) is de TED-website klaar voor de e-formulieren. De zoekfunctie is veranderd: vergeet niet uw opgeslagen geavanceerde zoekopdrachten aan te passen. Ontdek alle veranderingen op de nieuwspagina en op de bijgewerkte helppagina’s

Leveringen - 379528-2022

13/07/2022    S133

Spanje-Málaga: Afval- en vuilcontainers en bakken

2022/S 133-379528

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2022/S 119-334538)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Presidencia de Limpieza de Málaga Sociedad Anónima Municipal
Nationaal identificatienummer: A93746584
Postadres: Camino Mediambiental, 23
Plaats: Málaga
NUTS-code: ES617 Málaga
Postcode: 29010
Land: Spanje
Contactpersoon: Presidencia de Limpieza de Málaga Sociedad Anónima Municipal
E-mail: licitaciones@limpiezademalaga.es
Telefoon: +34 952232280
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://contrataciondelestado.es
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jTb6hMO%2FwNd7h85%2Fpmmsfw%3D%3D

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato Mixto del Suministro y Servicio en régimen de alquiler de papeleras compactadoras solares destinadas a las vías públicas incluyendo transporte, montaje, mantenimiento, limpieza interior y conservación de las mismas para la ciudad de Málaga.

Referentienummer: PL026/2022
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34928480 Afval- en vuilcontainers en bakken
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrato Mixto del Suministro y Servicio en régimen de alquiler de papeleras compactadoras solares destinadas a las vías públicas incluyendo transporte, montaje, mantenimiento, limpieza interior y conservación de las mismas para la ciudad de Málaga.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/07/2022
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 119-334538

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lugar de ejecución
In plaats van:

Lugar principal de ejecución:Los puntos específicos serán los señalados por Limpieza de Málaga S.A.Mantes de ejecución del contrato.. .

Te lezen:

Lugar principal de ejecución:Los puntos específicos serán los señalados por Limpieza de Málaga S.A.Mantes de ejecución del contrato.. .

VII.2)Overige nadere inlichtingen: