Dostawy - 379541-2021

Submission deadline has been amended by:  423643-2021
27/07/2021    S143

Polska-Ojrzeń: Autobusy elektryczne

2021/S 143-379541

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ojrzeń
Krajowy numer identyfikacyjny: 130378338
Adres pocztowy: Ciechanowska 27
Miejscowość: Ojrzeń
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 06-456
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Dejnakowski
E-mail: adamdejnakowski@ojrzen.pl
Tel.: +48 236718320
Faks: +48 236718310
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ojrzen.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
Zamówienia udziela centralna jednostka zakupująca
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.ojrzen.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Oficjalna nazwa: Gmina Ojrzeń
Krajowy numer identyfikacyjny: 5661874365
Adres pocztowy: ul. Ciechanowska 27
Miejscowość: Ojrzeń
Kod pocztowy: 06-456
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Adam Dejnakowski
Tel.: +48 236718320
E-mail: adamdejnakowski@ojrzen.pl
Faks: +48 236718310
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ojrzen.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Zakup elektrycznego autobusu szkolnego dla Gminy Ojrzeń (wraz z stacją ładowania)”

Numer referencyjny: ZPU.271.2.2021
II.1.2)Główny kod CPV
34144910 Autobusy elektryczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa autobusu elektrycznego szkolnego wraz z ładowarką.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Ojrzeń, województwo mazowieckie

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) dostawę autobusu elektrycznego;

2) przeszkolenie kierowcy;

3) wykonanie stacji ładowania akumulatorów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

5.2. Zamówienie jest dofinansowane w ramach programu priorytetowego nr 3.5 „Ochrona atmosfery System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie wymaga.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie wymaga.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający określił istotne dla stron postanowienia umowy w dokumentacji przetargowej.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/08/2021
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/11/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/08/2021
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Urząd Gminy Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/07/2021