Servizi - 379668-2022

13/07/2022    S133

Polonia-Ustka: Messa in opera di impianti di riscaldamento

2022/S 133-379668

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
Indirizzo postale: Lędowo - Osiedle 1N
Città: Ustka
Codice NUTS: PL636 Słupski
Codice postale: 76-271
Paese: Polonia
Persona di contatto: 6 Wojskowy Oddział Gospodarczy
E-mail: 6wog.przetargi@ron.mil.pl
Tel.: +48 261231608
Fax: +48 261231578
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.6wog.wp.mil.pl
Indirizzo del profilo di committente: www.platformazakupowa.pl/pn/6wog
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://portal.smartpzp.pl/6wog
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Altro tipo: Wojskowa jednostka budżetowa
I.5)Principali settori di attività
Difesa

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Usługa dostawy ciepła oraz konserwacja i serwis systemu cieplnego w kompleksie wojskowym - Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) Ustka.

Numero di riferimento: 42/INFR/6WOG/2022
II.1.2)Codice CPV principale
50721000 Messa in opera di impianti di riscaldamento
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

Usługa dostawy ciepła oraz konserwacja i serwis systemu cieplnego w kompleksie wojskowym - Sekcja Obsługi Infrastruktury (SOI) Ustka - Dostawa ciepła, którego świadczenie rozpoczyna się od przyłącza gazowego doprowadzającego gaz ziemny układu gazowego oraz olejowego do źródła ciepła w budynku elektrociepłowni oraz do licznika wskazanego z ust. 2, zwanym dalej w umowie systemem ciepłowniczym; Usługa konserwacji i serwisu systemu cieplnego składającego się

z wymiennikowni c.o. i c.w.u. wraz z urządzeniami w nich zamontowanymi oraz instalacji c.o. i c.w.u. od rozdzielaczy do odbiorników ciepła włączenie

tj. grzejników, nagrzewnic, central grzewczo-wentylacyjnych w pełnym zakresie ich wyposażenia i pracy zamontowanych na obiektach podłączonych do systemu cieplnego

II.1.5)Valore totale stimato
Valore, IVA esclusa: 31 414 203.00 PLN
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
50720000 Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali
09000000 Prodotti derivati dal petrolio, combustibili, elettricità e altre fonti di energia
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL636 Słupski
Luogo principale di esecuzione:

Ustka

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Dostawa ciepła, którego świadczenie rozpoczyna się od przyłącza gazowego doprowadzającego gaz ziemny układu gazowego oraz olejowego do źródła ciepła w budynku elektrociepłowni oraz do licznika wskazanego z ust. 2, zwanym dalej w umowie systemem ciepłowniczym oraz Usługa konserwacji i serwisu systemu cieplnego składającego się z wymiennikowni c.o. i c.w.u. wraz z urządzeniami w nich zamontowanymi oraz instalacji c.o. i c.w.u. od rozdzielaczy do odbiorników ciepła włączenie tj. grzejników, nagrzewnic, central grzewczo-wentylacyjnych w pełnym zakresie ich wyposażenia i pracy zamontowanych na obiektach podłączonych do systemu cieplnego.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Durata in mesi: 32
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z PRAWA OPCJI w postaci zwiększenia ilości zamówienia podstawowego maksymalnie do 30%. Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z „prawa opcji” od posiadanych środków finansowych i zwiększonych potrzeb Zamawiającego w stosunku do prognozowanych ilości wytworzonych GJ, określonych w zamówieniu podstawowym. „Prawo opcji” obejmować będzie m.in. zwiększenie ilości GJ w uzasadnionych przypadkach oraz w postaci zwiększenia czasookresu wykonywania konserwacji i serwisu. „Prawo opcji” obejmować będzie wydłużenie czasu realizacji do 3 miesięcy w uzasadnionych przypadkach.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, gdy złoży aktualną koncesję na wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii cieplnej, z art. 32 ust 1 pkt 1 lit. e, zgodnie

z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U.2021.716

z późn.zm.) oraz w związku z art. 198 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U.2018.650).

Wykonawca na podstawie wyżej wymienionych przepisów jest zobowiązany posiadać koncesję na wytworzenie ciepła w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej nieprzekraczalnej 5MW.

W przypadku gdy Wykonawca nie jest zobowiązany do posiadania koncesji w rozumieniu w/w przepisów powinien złożyć stosowne oświadczenie.

Zamawiający dopuszcza możliwości złożenia promesy koncesji.

III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zgodnie z zapisami SWZ - projektem umowy

III.2.3)Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto
Obbligo di indicare i nomi e le qualifiche professionali del personale incaricato dell'esecuzione del contratto d'appalto

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/08/2022
Ora locale: 09:30
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/08/2022
Ora locale: 10:00
Luogo:

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie zamawiającego przy użyciu Systemu https://portal.smartpzp.pl/6wog

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: no
VI.2)Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici
Sarà accettata la fatturazione elettronica
Sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3)Informazioni complementari:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.z póź.zm.) zwanej dalej także „pzp”. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 100 000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Departament Odwołań
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione ufficiale: Departament Odwołań
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Departament Odwołań
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Indirizzo Internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
08/07/2022