Servizi - 379766-2022

13/07/2022    S133

Polonia-Sędziszów Małopolski: Servizi di gestione discariche di rifiuti

2022/S 133-379766

Bando di gara

Servizi

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice

I.1)Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: Gmina Sędziszów Małopolski
Numero di identificazione nazionale: REGON 690581979
Città: Sędziszów Małopolski
Codice NUTS: PL823 Rzeszowski
Codice postale: 39-120
Paese: Polonia
Persona di contatto: Monika Kubacka
E-mail: m.kubacka@sedziszow-mlp.pl
Tel.: +48 177453639
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.sedziszow-mlp.pl
Indirizzo del profilo di committente: https://platformazakupowa.pl/pn/sedziszowmalopolski/proceedings
I.3)Comunicazione
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://platformazakupowa.pl/transakcja/636919
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l'indirizzo sopraindicato
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica: https://platformazakupowa.pl/transakcja/636919
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate all'indirizzo sopraindicato
I.4)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale
I.5)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto

II.1)Entità dell'appalto
II.1.1)Denominazione:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych Gminy Sędziszów Małopolski w 2023 r.

Numero di riferimento: PPiZP.271.17.2022
II.1.2)Codice CPV principale
90533000 Servizi di gestione discariche di rifiuti
II.1.3)Tipo di appalto
Servizi
II.1.4)Breve descrizione:

1. Przedmiot zamówienia dotyczy świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gminy oraz odpadów pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk śmieci i zebranych podczas jednorazowej zbiórki obwoźnej na terenie Gminy. Łączna ilość odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania wynosi 4 045 Mg.

II.1.5)Valore totale stimato
II.1.6)Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2)Descrizione
II.2.2)Codici CPV supplementari
90511000 Servizi di raccolta di rifiuti
90513100 Servizi di smaltimento di rifiuti domestici
90512000 Servizi di trasporto di rifiuti
90500000 Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
II.2.3)Luogo di esecuzione
Codice NUTS: PL823 Rzeszowski
Luogo principale di esecuzione:

Teren Gminy Sędziszów Małopolski

II.2.4)Descrizione dell'appalto:

Zakres zamówienia podstawowego (gwarantowanego) obejmuje: 1) odbiór i zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w ilości 2 140 Mg, 2) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych w ilości 1 700 Mg, 3) odbiór i zagospodarowanie bioodpadów (odpadów spożywczych, kuchennych i ulegających biodegradacji) w ilości 120 Mg, 4) odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas jednorazowej zbiórki obwoźnej z terenu gminy w ilości 80 Mg (teren wszystkich osiedli i sołectw) obejmującej: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony z samochodów osobowych, motocykli i rowerów, 5) odbiór i zagospodarowanie odpadów zebranych podczas likwidacji dzikich wysypisk śmieci na terenie gminy w ilości 5 Mg, 6) przeprowadzenie akcji edukacyjno- informacyjnej w zakresie ekologii, w tym prawidłowego segregowania odpadów komunalnych 7) współpracę w zakresie wymiany informacji oraz danych pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą; Ilości poszczególnych rodzajów odpadów są podane w sposób szacunkowy w celu wyliczenia przez Wykonawców ceny oferty. Rozliczenie za wykonaną usługę będzie odbywać się na podstawie rzeczywistej ilości odebranych i zagospodarowanych odpadów. 3. Usługa zagospodarowania odpadów komunalnych świadczona będzie w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów: recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z: 1) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2021 poz. 888 ze zm.), 2) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699 ze zm.) 3) Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sędziszów Małopolski, uchwalonym przez Radę Miejską w Sędziszowie Małopolskim uchwałą Nr XIX/205/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r. 4) Uchwałą Nr XIX/206/20 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 4. System odbierania odpadów komunalnych nie obejmuje odpadów powstających w tzw. nieruchomościach nie zamieszkałych (szkoły, firmy, hotele, szpitale, itp.). 5. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w Załączniku nr 4 do SWZ – Opis Przedmiotu zamówienia oraz Projekcie umowy- Załączniku nr 5 do SWZ.

II.2.5)Criteri di aggiudicazione
Il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.6)Valore stimato
II.2.7)Durata del contratto d'appalto, dell'accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione
Inizio: 01/01/2023
Fine: 31/12/2023
Il contratto d'appalto è oggetto di rinnovo: no
II.2.10)Informazioni sulle varianti
Sono autorizzate varianti: no
II.2.11)Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni:

1) Zamawiający informuje, iż przy realizacji przedmiotu zamówienia przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji na podstawie art. 441 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z tym przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu podzielony został na zamówienie podstawowe (gwarantowane) oraz zamówienie objęte prawem opcji. Zakres zamówienia podstawowego opisany został w Rozdziale IV ust. 1 i 2. Podane w nim ilości są wielkościami minimalnymi, które należy przyjąć do wyceny w Ofercie.2) Prawo opcji polegać będzie na: a) zwiększeniu zakresu zamówienia do 50 % łącznej ilości odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania, o której mowa w Rozdziale IV ust. 1., lub b) zwiększeniu zakresu zamówienia do 50 % łącznej ilości odpadów przewidzianych do odbioru i zagospodarowania, o której mowa w Rozdziale IV ust. 1 z jednoczesnym wydłużeniem terminu realizacji umowy maksymalnie o 4 miesiące. 3) Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Uruchomienie opcji przez Zamawiającego skutkuje po stronie Wykonawcy obowiązkiem jej wykonania. 4) W przypadku, gdy będzie to leżeć w interesie Zamawiającego i wynikać z jego bieżących potrzeb, Zamawiający zastrzega możliwość wielokrotnego korzystania z prawa opcji, po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia aż do wyczerpania maksymalnego zakresu wynikającego z prawa opcji. 5) Zamawiający zastrzega, że zamówienie wnikające z prawa opcji realizowane będzie na warunkach zamówienia podstawowego (zgodnie z SWZ, Ofertą Wykonawcy i Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ). W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone na podstawie cen jednostkowych wskazanych w Ofercie Wykonawcy. 6) W celu uruchomienia opcji pracownik Zamawiającego przekazuje Wykonawcy, w formie pisemnej, oświadczenie wyrażające wolę skorzystania z prawa opcji określające zakres usług koniecznych do wykonania, nie później niż 14 dni przed terminem realizacji usługi objętej prawem opcji. W przypadku skorzystania z prawa opcji, które oprócz zwiększenia ilości odbieranych i zagospodarowanych odpadów zakładać będzie także wydłużenie terminu realizacji umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie, o którym mowa w zd. 1 najpóźniej 21 dni przed zakończeniem realizacji umowy obejmującej zakres podstawowy zamówienia. 7) Wykorzystanie przez Zamawiającego prawa opcji nie wymaga sporządzania aneksu do umowy.

II.2.13)Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
II.2.14)Informazioni complementari

1. WADIUM 1)Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2. 3) Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4) Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Małopolskim nr rachunku 83 9172 0003 0000 0491 2000 0020 z dopiskiem "Wadium – nazwa i nr postępowania” (widoczny w nagłówku każdej strony SWZ). UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 2. PODSTAWY WYKLUCZENIA Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę: 1) wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 108 ustawy Pzp; 2) wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, 3) wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia określone w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), Uwaga: Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt. 3. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie pkt. 2) lub 3), Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy na podstawie art. 226 pkt. 2 lit. a) 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy on-line działającej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/sedziszowmalopolski 2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 4. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych. 5. Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej. 6. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp. 9. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej. Wykonawcy, którzy są zainteresowani przeprowadzeniem takiej wizji w celu zapoznania się z miejscem wykonania przedmiotu zamówienia, zobowiązani są zgłosić chęć uczestnictwa w wizji lokalnej za pośrednictwem e-maila na adres: j.szajnowska@sedziszow-mlp.pl do dnia 28 lipca 2022 r. O terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawcy zostaną poinformowani e-mailem. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części ponieważ uznał, że przedmiot zamówienia stanowi jedną całość. Podział zamówienia mógłby poważnie zagrozić właściwej realizacji zamówienia, gdyż wymagałby skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części. Ustawodawca w art. 6d ust.1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia publicznego łącznie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W ocenie Zamawiającego czynności te są od siebie wzajemnie zależne i jedynie ich łączna realizacja może zapewnić oczekiwany efekt w postaci osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, a także ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Dokonanie podziału zamówienia na części spowoduje nieuzasadniony wzrost kosztów realizacji usługi po stronie Zamawiającego. Konieczne będzie zatrudnienie dodatkowych osób niezbędnych do skoordynowania działań Wykonawców oraz kontroli realizacji i rozliczania poszczególnych umów. Realizowanie zadania przez jednego Wykonawcę zapewnia optymalizację kosztów obsługi systemu, które wpływają na ogólne koszty systemu, które w końcowym rozrachunku ponoszone przez mieszkańców. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych. 12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

III.1)Condizioni di partecipazione
III.1.1)Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Elenco e breve descrizione delle condizioni:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności, na podstawie dokumentów tj.: a) wpisu do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Burmistrza Sędziszowa Młp., w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b) wpisu do rejestru BDO, dokonywanym na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, c) zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, lub posiadanie umów z instalacjami, w tym z instalacjami komunalnymi, na przekazywanie odebranych odpadów zmieszanych oraz posiadanie umów z instalacjami, podmiotami, trudniącymi się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów selektywnie zebranych (segregowanych), 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. potencjał techniczny wykonawcy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia: a) bazą magazynowo – transportową usytuowaną na terenie gminy Sędziszów Małopolski lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy. b) pojazdami w ilości niezbędnej do prawidłowej realizacji umowy, przystosowanymi do odbierania poszczególnych frakcji odpadów, w sposób wykluczający mieszanie się odpadów, w tym co najmniej:  2 pojazdami przystosowanymi do odbioru odpadów zmieszanych z kontenerów, którymi dysponuje Wykonawca,  1 pojazdem dostosowanym do odbioru odpadów zmieszanych z pojemników o pojemności 110 l, 120 l i 240 l, w tym worków o pojemności 60 l do 120 l,  2 pojazdami przystosowanymi do odbioru selektywnie zebranych odpadów komunalnych, z pojemników o pojemności 1100 l oraz worków, Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej, wyposażenie pojazdów, utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego i sanitarnego pojazdów i urządzeń powinno spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

III.1.2)Capacità economica e finanziaria
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.1.3)Capacità professionale e tecnica
Criteri di selezione indicati nei documenti di gara
III.2)Condizioni relative al contratto d'appalto
III.2.2)Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto:

Zgodnie z SWZ.

Sezione IV: Procedura

IV.1)Descrizione
IV.1.1)Tipo di procedura
Procedura aperta
IV.1.3)Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: no
IV.2)Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 18/08/2022
Ora locale: 11:15
IV.2.3)Data stimata di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.2.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Polacco
IV.2.6)Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
L'offerta deve essere valida fino al: 15/11/2022
IV.2.7)Modalità di apertura delle offerte
Data: 18/08/2022
Ora locale: 11:30
Luogo:
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura di apertura:

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile: sì
Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

VI.3)Informazioni complementari:

1. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu OFERTA - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ – Załącznik nr 2 do SWZ (dotyczy również w przypadku oferty składanej wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby) 2) oświadczenie dotyczące odrębnych przesłanek wykluczenia z postępowania (dotyczy również w przypadku oferty składanej wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby) – Załącznik nr 3 do SWZ 3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy); 4) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, stanowiące Załącznik 7 do SWZ, 5) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji); 6) Pełnomocnictwo – składane w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza a) w przypadku gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych - dokument pełnomocnictwa obejmuje swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy, b) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej) - dokument pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania danego podmiotu. Formularz OFERTA wraz z oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w pkt 1) – 6) muszą być złożone w formie elektronicznej tj. przekazane w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Zgodnie z art. 126 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: a) wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, b) wpis do rejestru BDO, dokonywany na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, c) zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, lub posiadanie umów z instalacjami, w tym z instalacjami komunalnymi, na przekazywanie odebranych odpadów zmieszanych oraz posiadanie umów z instalacjami, podmiotami, trudniącymi się odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów selektywnie zebranych 2) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej dotyczącej potencjału technicznego Wykonawcy: a) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. 3)W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 108 ust. 1 Pzp: a)Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Pzp, oraz w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego , b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ

VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Biuro Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Indirizzo postale: ul. Postępu 17a
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
VI.4.3)Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:

1. Środki ochrony prawnej, na zasadach przewidzianych w art. 505 – 590 ustawy Pzp, przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Odwołanie przysługuje na: 1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy; 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. 5. Odwołanie wnosi się w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

VI.5)Data di spedizione del presente avviso:
08/07/2022