Lieferungen - 379940-2017

Kompaktansicht anzeigen

27/09/2017    S185

Rumänien-Bucuresti: Schutz- und Sicherheitskleidung

2017/S 185-379940

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Richtlinie 2004/18/EG

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name, Adressen und Kontaktstelle(n)

Offizielle Bezeichnung: Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta
Postanschrift: Str. Banu Dumitrache nr. 46, sector 2
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 032572
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Serviciul Achizitii Publice
E-Mail: lucian.serbu@ugsu.ro
Telefon: +40 212322640
Fax: +40 212084546

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse des öffentlichen Auftraggebers: www.igsu.ro

Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Weitere Auskünfte erteilen:
die oben genannten Kontaktstellen

Ausschreibungs- und ergänzende Unterlagen (einschließlich Unterlagen für den wettbewerblichen Dialog und ein dynamisches Beschaffungssystem) verschicken:
die oben genannten Kontaktstellen

Angebote oder Teilnahmeanträge sind zu richten an:
die oben genannten Kontaktstellen

I.2)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.3)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
I.4)Auftragsvergabe im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber
Der öffentliche Auftraggeber beschafft im Auftrag anderer öffentlicher Auftraggeber: nein

Abschnitt II: Auftragsgegenstand

II.1)Beschreibung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags durch den öffentlichen Auftraggeber:
Echipament special de protectie pentru pompieri.
II.1.2)Art des Auftrags und Ort der Ausführung, Lieferung bzw. Dienstleistung
Lieferauftrag
Kauf
Hauptort der Ausführung, Lieferung oder Dienstleistungserbringung: Depozitul Rezerve proprii Mizil, adresa: str. Stefan cel Mare nr. 2, loc. Mizil, jud. Prahova.

NUTS-Code RO316 Prahova

II.1.3)Angaben zum öffentlichen Auftrag, zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem (DBS)
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
II.1.4)Angaben zur Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Höchstzahl der an der geplanten Rahmenvereinbarung Beteiligten: 3

Laufzeit der Rahmenvereinbarung

Laufzeit in Monaten: 48

Geschätzter Gesamtauftragswert über die Gesamtlaufzeit der Rahmenvereinbarung

Geschätzter Wert ohne MwSt: 79 250 000 RON
Periodizität und Wert der zu vergebenden Aufträge: Calendarul de atribuire a contractelor subsecvente: Anual/semestrial/trimestrial, functie de fondurile bugetare puse la dispozitie si nevoile autoritatii contractante.
Valoarea celui mai mare contract subsecvent:
Lot 1 – Costum de protectie pentru pompieri = 9 800 000 RON.
Lot 2 – Manusi de protectie pentru pompieri = 1 240 000 RON.
Lot 3 – Centura de siguranta pentru pompieri = 1 640 000 RON.
II.1.5)Kurze Beschreibung des Auftrags oder Beschaffungsvorhabens
Echipament special de protectie pentru pompieri.
II.1.6)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung

II.1.7)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen (GPA): ja
II.1.8)Lose
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für ein oder mehrere Lose
II.1.9)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2)Menge oder Umfang des Auftrags
II.2.1)Gesamtmenge bzw. -umfang:
Lot 1: Costum de protectie pentru pompieri: acord-cadru min. 2 000 buc./ max. 25 000 buc.; contract subsecvent min. 500 buc. / max. 4 000 buc.
Lot 2: Manusi de protectie pentru pompieri: acord-cadru min. 2 000 per./ max. 25 000 per.; contract subsecvent min. 500 per./ max. 4 000 per.
Lot 3: Centura de siguranta pentru pompieri: acord-cadru min. 2 000 buc./ max. 25 000 buc.; contract subsecvent min. 500 buc./ max. 4 000 buc.
Geschätzter Wert ohne MwSt: 79 250 000 RON
II.2.2)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.3)Angaben zur Vertragsverlängerung
II.3)Vertragslaufzeit bzw. Beginn und Ende der Auftragsausführung
Laufzeit in Monaten: 48 (ab Auftragsvergabe)

Angaben zu den Losen

Los-Nr: 1 Bezeichnung: Costum de protectie pentru pompieri
1)Kurze Beschreibung
Costum de protectie pentru pompieri.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung

3)Menge oder Umfang
Acord-cadru: min. 2 000 buc, – max. 25 000 buc,
Contract subsecvent: min. 500 buc. – max. 4 000 buc.
Geschätzter Wert ohne MwSt: 61 250 000 RON
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Valoarea garantiei de participare este: 612 500 RON.
Los-Nr: 2 Bezeichnung: Manusi de protectie pentru pompieri
1)Kurze Beschreibung
Manusi de protectie pentru pompieri.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung

3)Menge oder Umfang
Acord-cadru: min. 2 000 per. – max. 25 000 per.
Contract subsecvent: min. 500 per. – max. 4 000 per.
Geschätzter Wert ohne MwSt: 7 750 000 RON
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Valoarea garantiei de participare este: 77 500 RON.
Los-Nr: 3 Bezeichnung: Centura de siguranta pentru pompieri
1)Kurze Beschreibung
Centura de siguranta pentru pompieri.
2)Gemeinsames Vokabular für öffentliche Aufträge (CPV)

35113400 Schutz- und Sicherheitskleidung

3)Menge oder Umfang
Acord-cadru: min. 2 000 buc. – max. 25 000 buc.
Contract subsecvent: min. 500 buc. – max. 25 000 buc.
Geschätzter Wert ohne MwSt: 10 250 000 RON
4)Abweichung von der Vertragslaufzeit oder vom Beginn bzw. Ende des Auftrags
5)Zusätzliche Angaben zu den Losen
Valoarea garantiei de participare este: 102 500 RON.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Bedingungen für den Auftrag
III.1.1)Geforderte Kautionen und Sicherheiten:
În cazul depunerii garantiei în asociere, garantia de participare si garantia de buna executie trebuie constituite în numele asocierii si sa mentioneze ca acopera în mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.
Atentie: În situatia în care se depune/depun polita/politele de asigurare, aceasta/acestea va/vor fi însotita/e de toate documentele ce fac parte integranta din Contractul de Asigurare.
a) Lot 1 – Costum de protectie pentru pompieri: Cuantum: 612 500 RON;
b) Lot 2 – Manusi de protectie pentru pompieri: Cuantum: 77 500 RON;
c) Lot 3 – Centura de siguranta pentru pompieri: Cuantum: 102 500 RON.
Modalitatea de constituire pentru fiecare lot in parte: conform art. 36 din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;
Perioada de valabilitate 90 zile. Perioada de valabilitate a garantiei de participare se raporteaza la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.
Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in alta valuta se va face la cursul BNR, din data publicarii AP in SEAP.
In cazul instrumentelor de garantare (scrisoare bancara sau polita de asigurare) se va avea in vedere ca acestea sa confirme irevocabilitatea garantiei constituite.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Cont IGSU: RO48TREZ7005005XXX000173, deschis la DTCPMB, beneficiar: UM0276 Bucuresti, CUI: RO4203997.
Gar. de part emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.
In cazul constituirii garantiei prin Polita de asigurare, se va depune si dovada achitarii primei de asigurare. Cuantum: 10 % din pretul contractului subsecvent fara TVA.
Modalitatea de constituire pentru fiecare lot in parte: conform art. 40 alin. (1) din HG nr. 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.
Gar.de buna executie emisa în alta limba decât româna va fi însotita de traducerea autorizata în limba româna.
III.1.2)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die maßgeblichen Vorschriften:
Bugetul de stat.
III.1.3)Rechtsform der Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird:
Asociere conform art. 53. din Legea privind achizitiile publice nr. 98/2016. Asociere conform art. 66. din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016. Asociere conform art. 39. din Legea privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii nr. 100/2016.
III.1.4)Sonstige besondere Bedingungen
Für die Ausführung des Auftrags gelten besondere Bedingungen: nein
III.2)Teilnahmebedingungen
III.2.1)Persönliche Lage des Wirtschaftsteilnehmers sowie Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute de art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.
Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: Ofertantii (inclusiv asociatii / subcontractantii / tertii sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:
1. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;
2. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 165 alin. (3), art. 166, art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
3. certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza careia societatea îsi are sediul social, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la momentul depunerii acestuia. Ofertantii clasati pe primele 3 locuri trebuie sa prezinte certificat de atestare fiscala prin care sa ateste lipsa datoriilor restante la momentul depunerii acestuia.
4. Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale din care sa reiasa ca ofertantii clasati pe primele 3 locuri nu au datorii restante la momentul depunerii acestuia.
Ofertantii clasati pe primele 3 locuri trebuie sa prezinte certificat(e) privind plata impozitelor si taxelor locale eliberate de compartimentul/ biroul/ serviciul/ directia de impozite si taxe locale din cadrul unitatii administrativ-teritoriale pe raza careia operatorii economici îsi au sediul social sau au puncte de lucru/sedii secundare pentru care exista obligatii de plata, privind plata obligatiilor la bugetul local sau echivalent din care sa reiasa faptul ca operatorii economici nu au datorii restante la momentul depunerii acestuia/acestora.
5.- Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 59 si 60 din Legea 98/2016.
6.- In sensul prevederilor art. 60 si art. 167 alin. 1 lit. e) din Legea 98/2016, persoanele ce detin functii de decizie în cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt urmatoarele: Dragne Daniel Marian, Damian Cezar Mihai, Barbulescu Constantin, Dragolici Cristian, Balaci-Miroiu Anda Camelia, Serbu Mircea Lucian, Ciobanu Florin, Vîrban Carmen, Stan Aurel, Iftode Marius, Vlase Gabriel, Gheorghila Magdalena, Maria Alina Simona Gabriela, Chiscop Laura, Paun Marian.
Autoritatea contractanta va avea dreptul de a solicita clarificari si/sau completari referitoare la aceasta declaratie oricând pe parcursul procedurii de atribuire, în cazul în care intervin în Lista de mai sus.
7. În conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile ulterioare, în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit operatorul economic nu se emit documente de natura celor de mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016, se va accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens.
8. Dupa caz, orice alte documente echivalente edificatoare, conform prevederilor art. 168 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificarile ulterioare.
9. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentele mentionate la pct. 1 – 8.
10. Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna. Operatorii economici ce participa la depunerea unei oferte trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara sa de rezidenta, respectiv ca este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru si care cad in sarcina sa conform ofertei depuse.
Modalitate de indeplinire: Ofertantii (inclusiv asociatii / subcontractantii / tertii sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a DUAE.
Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente sunt:
1. Pentru persoanele juridice române: se va solicita Certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte denumirea completa, sediul social si punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane imputernicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare si codurile CAEN aferente acestora. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.
2. Pentru persoanele juridice straine: se vor solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta a operatorului economic.
3. Pentru persoanele fizice romane/straine: se vor solicita documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana fizica autorizata, in conformitate cu legislatia din tara de rezidenta a operatorului economic.
4. Informatiile cuprinse în certificatul constatator trebuie sa fie valabile la momentul prezentarii.
5. În cazul în care la procedura de achizitie participa un grup de operatori economici care depun oferta comuna cerinta trebuie indeplinita de fiecare membru al asocierii pentru partea de contract pe care o îndeplineste.
6. Documentele emise in alta limba decat romana vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana.
III.2.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: Declaratie privind media cifrei de afaceri generala pe ultimii 3 ani (2014, 2015, 2016).
Nivelul impus pentru media cifra de afaceri va fi de minim:
Lot 1. „Costum de protectie pentru pompieri”: minim: 9 800 000 RON;
Lot 2. „Manusi de protectie pentru pompieri”: minim: 1 240 000 RON;
Lot 3. „Centura de siguranta pentru pompieri”: minim: 1 640 000 RON.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards: Completare DUAE.

Documentele justificative (pot fi prezentate, dar fara a se limita la acestea: indicatori din situatiile financiare anuale la 31 decembrie – www.mfinante.gov.ro sau bilanturile contabile pentru anii financiari 2014, 2015, 2016) care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Daca documentele sunt întocmite în alta moneda, pentru conversie se va lua în considerare cursul mediu anual RON/EUR/alta valuta comunicat de Banca Nationala a României pentru anul respectiv.

Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.
În cazul în care candidatul îsi demonstreaza situatia economica si financiara invocând sustinerea acordata de terti (cf. art. 182-184 din Legea 98/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea uni angajament ferm al persoanei respective.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilro art. 164, art 165 si art. 167 din Legea 98/2016.
Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (împreuna cu documentele anexe la angajament transmise acestora de catre tert/terti sustinator, din care sa reiasa modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, dupa caz. Documentele justificative care probeaza cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante.
III.2.3)Technische Leistungsfähigkeit
Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen:
Lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani, anteriori datei limita de depunere a ofertei, cu indicarea valorilor, datelor si a beneficiarilor publici sau privati.
Din lista principalelor livrari trebuie sa rezulte ca au fost livrate produse similare celor prezentei proceduri cu o valoare cumulata de cel putin:
a) Pentru Lot 1 – „Costum de protectie pentru pompieri” – 9 800 00 RON fara TVA.
b) Pentru Lot 2 – „Manusi de protectie pentru pompieri” – 1 240 000 RON fara TVA.
c) Pentru Lot 3 – „Centura de siguranta pentru pompieri” – 1 640 000 RON fara TVA la nivelul unui contract maxim a 3 contracte, iar valoarea impusa este corespunzatoare celui mai mare contract subsecvent al acordului-cadru.
Daca documentele sunt întocmite în alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual RON/EUR/alta valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei.
Nu vor fi luate in considerare livrari de produse relevante cu mai multe de 3 ani anteriori datei limita de depunere a ofertelor.
Numarul de ani aferenti experientei similare se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor stabilita de autoritatea contractanta in anuntul de participare.
Experienta similara trebuie sa priveasca furnizarea de echipament special de protectie utilizat în domeniul prevenirii si stingerii incendiilor.
Etantifoane descrieri sau fotografii ale produselor ce urmeaza a fi livrate, a caror autenticitate trebuie certificata la solicitarea autoritatii contractante.
Ofertantul va face dovada ca are implementat un sistem al calitatii la nivelul ISO 9001 sau echivalent, în domeniul obiectului acordului-cadru (producerea si/sau comercializarea).
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
Completarea DUAE, se va face în conformitate cu Notificarea ANAP nr. 237/2016. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: nr. si data ctr. invocat drept experienta similara, valoarea beneficiarul, data si nr. doc. de receptie, precum si ponderea si/sau activitatile pt care a fost responsabil. Doar ofertantii clasati pe primele 3 locuri, dupa aplicarea criteriului de atribuire ofertelor admisibile, va face dovada indeplinirii cerintei privind experienta similara, la solicitarea autoritatii contractante, prin prezentarea urmatoarelor documente justificative:
— copii ale unor parti relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit/certificate de predare-primire/ recomandari sau procese-verbale de receptie/ certificate constatatoare/orice tip de document emis sau contrasemnat de o autoritate sau de clientul beneficiar privat.
Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.
Subcontractare:
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are eventual, intentia sa o subcontracteze: Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, datele de identificare ale subcontractorilor propusi. Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul/acordurile de subcontractare.
Asociere:
Se solicita tuturor operatorilor economici ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte acordul de asociere În cazul în care unul dintre operatorii economici, parte a acordului de asociere, nu este o persoana juridica româna, se va mentiona în acordul de asociere faptul ca, persoana juridica româna va tine contabilitatea, depune declaratiile fiscale si emite factura. Ofertantii declarati castigatori vor înregistra acordul de asociere la ANAF.
Sustinere:
În cazul în care candidatul îsi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocând sustinerea acordata de terti (cf. art. 182-184 din Legea 98/2016), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea uni angajament ferm al persoanei respective. Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle în situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 164, art. 165 si art. 167 din Legea 98/2016.
Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE sa prezinte angajamentul tertului sustinator (împreuna cu documentele anexe la angajament transmise acestora de catre tert/terti sustinator, din care sa reiasa modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora), acordul de asociere si acordul de subcontractare, dupa caz.
Documentele justificative care probeaza cele asumate în angajamente/acorduri vor fi solicitate doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor la solicitarea autoritatii contractante.
Completare DUAE, urmând ca autoritatea contractanta sa solicite prezentarea esantioanelor, descrierilor sau fotografiilor doar ofertantilor clasati pe primele 3 locuri, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
Completare DUAE.
Ofertantul va prezenta un certificat sau alte documente emise de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine un sistem de management al calitatii sau alte probe/dovezi care confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii pentru cazul în care operatorul economic nu a avut acces la un certificat de calitate/mediu astfel cum a fost solicitat ori nu a avut posibilitatea de al obtine în termenul stabilit.. Documentele trebuie sa fie valabile la data prezentarii. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 3 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.
III.2.4)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.3)Besondere Bedingungen für Dienstleistungsaufträge
III.3.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten: nein
III.3.2)Für die Erbringung der Dienstleistung verantwortliches Personal
Juristische Personen müssen die Namen und die beruflichen Qualifikationen der Personen angeben, die für die Erbringung der Dienstleistung verantwortlich sind: nein

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Verfahrensart
IV.1.1)Verfahrensart
Offen
IV.1.2)Beschränkung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
IV.1.3)Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.2)Zuschlagskriterien
IV.2.1)Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis
IV.2.2)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt: nein
IV.3)Verwaltungsangaben
IV.3.1)Aktenzeichen beim öffentlichen Auftraggeber:
IV.3.2)Frühere Bekanntmachung(en) desselben Auftrags
nein
IV.3.3)Bedingungen für den Erhalt von Ausschreibungs- und ergänzenden Unterlagen bzw. der Beschreibung
Schlusstermin für die Anforderung von Unterlagen oder die Einsichtnahme: 28.11.2017 - 16:00
Kostenpflichtige Unterlagen: nein
IV.3.4)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
5.12.2017 - 16:00
IV.3.5)Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.3.6)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge verfasst werden können
Rumänisch.
IV.3.7)Bindefrist des Angebots
in Tagen: 90 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.3.8)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 3.1.2018 - 18:00

Ort:

In SEAP.

Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen: nein

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der Europäischen Union finanziert wird: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben
DUAE – Document Unic de Achizitie European – reprezinta o declaratie pe propria raspundere a op. ec. potrivit careia nu se afla intr-una dintre situatiile de excludere prevazute de legislatia nationala si indeplineste criteriile de calificare si selectie precizate de AC in fisa de date a achizitiei. A se consulta instructiunile de completare puse la dispozitie de catre ANAP prin intermediul SEAP.
Caracteristicile lic. el. (ca etapa a reluarii competitiei in SEAP) au în vedere:
a) elem. of. care vor face ob. licitatiei electronice: (art. 20 al. 9 din HGR nr. 395/2016) pretul unitar în RON fara TVA;
b) eventualele limite ale val. pâna la care elem. prevazute la lit. a) pot fi îmbunatatite, astfel cum rezulta din specif. tehnice: nu exista limite, cu asig. cerintelor minime prevazute în caietului de sarcini si a prop. tehnice;
c) inf. care vor fi puse la dispozitia of. pe parcursul lic. el. :
— Of. pot vedea cea mai buna oferta: da
— Licitatia se prelungeste automat, in cazul modif. clasamentului: da
— Of. pot vedea nr. de participanti inscrisi la licitatie: da
— Val. estimata pentru pretul unitar: da
— Numar runde: 1
— Durata runda: 1 zi
— Pas minim de licitare: 1 % din val. estimata a pretului unitar.
— Moneda in care se transmite oferta de pret: da
— Data de început a lic.: da
— Data de sfârsit a lic.: da
d) conditiile în care of. vor avea dreptul sa liciteze: la lic. el. au dreptul sa participe doar op. ec. înregistrati în SEAP si carora le-au fost transmise inv. de participare la aceasta faza de catre aut. contr.

e) inf. relevante privind echipamentele electronice care trebuie utilizate, precum si modalitatile si specif. tehnice de conectare: se va consulta site-ul http://www.e-licitatie.ro

f) alte inf. relevante privind procesul lic. electronice:
— în orice moment pe parcursul desfasurarii lic. el., sist. informatic pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de ofertare inf. necesare acestora pentru a-si determina pozitia pe care o ocupa în clasament;
— pe parcursul lic. el., sist. informatic nu va dezvalui identitatea of. participanti;
— ofertele depuse în cadrul lic. el. de catre ofertantii participanti nu pot decât sa îmbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze;
— în cazul în care of. declarat admis si înregistrat în SEAP nu modifica în cadrul fazei de lic.el. elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata în considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa în prealabil în SEAP.
— precizari referitoare la optiunea de prelungire automata a lic.:
Lic. se prelungeste automat în cazul modificarii clasamentului. Timpul de prelungire depinde de of. participanti la procedura daca acestia fac modificari care duc la schimbarea locului 1 din clasament, adica, lic.el. nu se mai finalizeaza la o ora fixa, daca în ultimul minut s-a produs o modificare a primei pozitii din clasament. Conform precizarilor Agentiei pentru Agenda Digitala a României, în acest caz, licitatia se va prelungi automat cu 5 minute. Cele 5 minute se aplica orei de închidere a licitatiei.
Daca în intervalul de 1 minut pâna la ora de închidere a licitatiei se produc alte modificari ale clasamentului, care nu tin de locul 1 în clasament, termenul de prelungire ramâne cel de 5 minute dupa ora de închidere. Daca în ultimul minut din cele 5 minute de prelungire a licitatiei are loc o noua schimbare a locului 1 în clasament, licitatia se va prelungi automat cu înca 5 minute de la data modificarii clasamentului. Decalarea termenului de finalizare se va face repetitiv, pâna la ora 17:00, reluându-se a 2 zi începând cu ora 9:00, doar daca se îndeplineste conditia anterioara.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren

Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 6 coroborat cu art. 8 din Legea 101/2016.
VI.4.3)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22.9.2017