Dostawy - 379994-2017

27/09/2017    S185    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura przyspieszona ograniczona 

Polska-Kutno: Części statków powietrznych

2017/S 185-379994

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2009/81/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

3. Regionalna Baza Logistyczna Wydział Techniki Lotniczej
ul. Bohaterów Walk nad Bzurą
Osoba do kontaktów: mjr Marcin Furmańczyk
99-300 Kutno
Polska
Tel.: +48 261430148
E-mail: wtlkutno.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl
Faks: +48 261430189

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: http://www.3rblog.wp.mil.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Obrona
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji/podmiotów zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa technicznych środków materiałowych (tśm) do statków powietrznych.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: 3. Regionalna Baza Logistyczna
Wielkopowierzchniowy Wielobranżowy
Skład Materiałowy Kutno
ul. Bohaterów Walk nad Bzurą
99-300 Kutno.
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz jednostek wojskowych lotnictwa Sił Zbrojnych RP fabrycznie nowych, pochodzących z produkcji 2017 roku technicznych środków materiałowych (tśm) do statków powietrznych, wyszczególnionych w „Formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Dopuszcza się dostawę wyrobów wyprodukowanych w latach wcześniejszych w przypadku wyrobów nie posiadających resursu kalendarzowego, dla których wszystkie wymagania jakościowe podlegały będą nadzorowaniu jakości przy kontroli końcowej AQAP 2131.
Wyroby powinny być wyprodukowane zgodnie z dokumentacją techniczną producenta.
Na dostarczone wyroby Wykonawca winien udzielić gwarancji na zasadach określonych w dokumentacji technicznej, jednak nie mniej niż 24 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu przyjęcia – przekazania przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Odbiorcy.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ofert na wyroby równoważne, w stosunku do wyrobów wskazanych przez Zamawiającego w ww. „Formularzu cenowym”, tj. wyroby zamienne o parametrach i standardach jakościowych takich samych bądź lepszych, które zostały dopuszczone do eksploatacji w Siłach Zbrojnych RP:
— dokumentacją producenta sprzętu, do którego wyrób jest przeznaczony, tj.: pozycja z katalogu producenta, wykaz elementów zamiennych producenta, zezwolenie producenta, itp.;
— poleceniem, decyzją, biuletynem itp. uprawnionych organów MON (Gestor, Centralny Organ Logistyczny).
Ciężar udowodnienia równoważności oferowanych wyrobów spoczywa na Wykonawcy.
W przypadku oferowania przez Wykonawcę wyrobów równoważnych będzie on zobowiązany wskazać części zamówienia, w zakresie których oferuje wyroby równoważne wraz z podaniem ich nazwy, typu i nr katalogowego poprzez wypełnienie kolumny 8 „Formularza cenowego” stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Ponadto oferując wyroby równoważne, Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć wraz z ofertą, oddzielnie dla każdej części zamówienia dokument lub dokumenty stanowiące podstawę
do stosowania zamiennika (pozycja z katalogu producenta sprzętu wojskowego (SpW), zezwolenie producenta SpW, biuletyny, karty katalogowe, itp.).
Jednocześnie, zgodnie z ustawą z dnia 17.11.2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 2006 roku Nr 235, poz. 1700 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowego wykazu wyrobów podlegających ocenie zgodności oraz sposobu i trybu przeprowadzania oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności państwa. (Dz.U. z 2013 r., poz. 136) części zamówienia 1, 4 i 5 podlegały będą ocenie według trybu pierwszego.
Dodatkowo przedmiot zamówienia podlegał będzie odbiorowi wojskowemu przez Rejonowe Przedstawicielstwo Wojskowe na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.
Udzielenie zamówienia nie wiąże się z udostępnieniem Wykonawcy informacji niejawnych, o których mowa w ustawie z dnia 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1167 ze zm.).
KOD CPV – 34731000-0 części statków powietrznych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34731000

II.1.7)Informacje na temat podwykonawstwa
Oferent ma obowiązek wskazać w swojej ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim oraz podać wszystkich proponowanych podwykonawców, a także przedmiot umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani
Oferent ma obowiązek poinformować o wszelkich zmianach na poziomie podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 418 000 euro.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 6.10.2017. Zakończenie 30.11.2017

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Wskaźnik nawigacyjny HSI KPI 552
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34731000

3)Wielkość lub zakres
Szt. 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Kolektor wirnika nośnego
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34731000

3)Wielkość lub zakres
Szt. 2.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Wskaźnik obrotów N2+NR
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34731000

3)Wielkość lub zakres
Szt. 3.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Zakrętomierz GZ-08K
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34731000

3)Wielkość lub zakres
Szt. 3.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Czujnik położenia
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34731000

3)Wielkość lub zakres
Kpl. 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Wskaźnik obrotów N1
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34731000

3)Wielkość lub zakres
Szt. 3.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Prądnica prądu przemiennego GT-40PCZ-8B
1)Krótki opis
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

34731000

3)Wielkość lub zakres
Szt. 1.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 64 500 PLN,
(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100).
Wadium powyższe stanowi sumę wadiów cząstkowych za poszczególne części zamówienia.
W przypadku składania oferty nie obejmującej całości zamówienia, wysokość wadium stanowi sumę wadiów za poszczególne części zamówienia w wysokościach: część zamówienia 1- 4 900 PLN., część zamówienia 2 – 30 800 PLN., część zamówienia 3 – 3 900 PLN., część zamówienia 4 – 2 200 PLN., część zamówienia 5 – 14 700 PLN., część zamówienia 6 – 3 000 PLN., część zamówienia 7 – 5 000 PLN.,
Wadium winno zostać wniesione do terminu składania ofert, o którym Zamawiający poinformuje Wykonawców zaproszonych do składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.
Za skutecznie wniesione wadium uważa się takie, które w terminie składania ofert znajduje się
na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium może być wnoszone:
1) w pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1804 oraz z 2015 roku, poz. 978 i 1240).
W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej z treści ww. gwarancji winno w szczególności jednoznacznie wynikać:
1) zobowiązanie gwaranta (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego (beneficjenta gwarancji) zawierające oświadczenie Zamawiającego, że zaistniały okoliczności zatrzymania wadium, bez konieczności potwierdzania tych okoliczności przez Wykonawcę i składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń, dokumentów lub dokonania czynności przez Wykonawcę, Zamawiającego lub osoby trzecie, bez pośrednictwa banku, korespondenta lub innej tego typu instytucji.
2) zobowiązanie gwaranta do zapłaty żądanej kwoty niezwłocznie po otrzymaniu stosownego wezwania do zapłaty od Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni;
3) kwota, jaką gwarant zobowiązuje się wypłacić Zamawiającemu (beneficjentowi gwarancji)
w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zatrzymanie wadium, z zastrzeżeniem,
że nie może być ona niższa niż kwota stanowiąca wadium w przedmiotowym postępowaniu;
4) że zobowiązaniem gwaranta do wypłaty objęte są wszystkie przypadki zatrzymania wadium określone w ustawie.
Wadium, wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie:
Narodowy Bank Polski O/O Kraków
Nr konta 36 1010 1270 0052 1013 9120 1000
z dopiskiem: wadium – sprawa 172/2017
(o ile jest to możliwe Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii potwierdzenia zapłaty wadium).
W przypadku pozostałych form wnoszenia wadium, oryginały należy deponować w Kasie
3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie, ul. Montelupich 3, 30-901 Kraków, budynek
nr 3, pokój nr 12, a kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do dokumentów oferty.
Godziny otwarcia kasy: poniedziałek – piątek od 1100 – 1200.
Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Dostawa objęta niniejszą umową opłacona będzie według wartości uzgodnionej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i wymienionej w § 2 umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poprzez Wydział Techniki Lotniczej 3. RBLog w Kutnie, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, 99-300 Kutno oryginał faktury VAT, obejmujący wartość wynikającą z dostawy przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy oraz dokumenty potwierdzające odbiór jakościowy zgodnie z § 8 umowy, a Odbiorca protokół przyjęcia-przekazania i dokument z ewidencji ilościowo-wartościowej („PZ”) o którym mowa w § 6 niniejszej umowy.
3. W przypadku nieprzestrzegania powyższych wymagań Zamawiający wstrzyma się od zapłaty całości należności wynikającej z danej faktury do czasu dopełnienia tych wymagań ze strony Wykonawcy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 Pzp.
III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia, zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa dostaw i bezpieczeństwa informacji:
III.1.5)Informacje dotyczące poświadczenia bezpieczeństwa:
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa

Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, w szczególności:
1) ma siedzibę albo miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państwie, z którym Unia Europejska lub Rzeczpospolita Polska zawarła umowę międzynarodową dotyczącą
tych zamówień;
2) nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 131e ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1)
ww. ustawy;
3) spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1) ÷ 3) ustawy, tzn. jest zdolny do należytego wykonania zamówienia i spełnia niżej wymienione minimalne poziomy zdolności dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów.
W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że jest uprawniony do wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia
22.6.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1017 ze zm.)
w zakresie wytwarzania i obrotu lub obrotu wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym określonymi w WT V pkt 2 „Wykazu wyrobów
i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT” stanowiącym załącznik 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.12.2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. z 2001 roku Nr 145, poz. 1625 ze zm.).
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, udokumentowane nie wcześniej niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania wniosków w postępowaniu dla poszczególnych części zamówienia na kwotę nie niższą niż:
Część
zamówienia Wymagane środki finansowe lub
zdolność kredytowa
w złotych
1 80.120,00
2 504.400,00
3 63.000,00
4 36.000,00
5 240.000,00
6 48.000,00
7 82.000,00
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca winien wykazać spełnienie przedmiotowego warunku na łączną sumę kwot przewidzianych dla części zamówienia objętych jego ofertą (np. Wykonawca składający ofertę na części zamówienia 1, 2 i 7 winien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową na łączną kwotę nie niższą niż 666.520,00 zł.);
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
— w tym okresie, jednorazową dostawę technicznych środków materiałowych (tśm) do statków powietrznych eksploatowanych w SZ RP, która została wykonana
lub jest wykonywana należycie, na kwotę nie niższą niż:
Część
zamówienia Dostawa w złotych
1 80.120,00
2 504.400,00
3 63.000,00
4 36.000,00
5 240.000,00
6 48.000,00
7 82.000,00
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca winien wykazać spełnienie przedmiotowego warunku na kwotę odpowiadającą najwyższej kwocie przypisanej do części zamówienia objętej ofertą (np. Wykonawca składający ofertę na części zamówienia 1, 2 i 7 winien wykazać się jednorazową dostawą na kwotę 504.400,00 zł.).
W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone
w walutach innych niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (DUUE).
Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w DUUE,
w którym zostanie on opublikowany;
4) system zarządzania jakością Wykonawcy winien spełniać wymagania zawarte
w AQAP 2130.
2. W przypadku składania wniosku przez Wykonawców wy¬stępujących wspólnie warunki określone w pkt 1 ppkt 1) i 2) niniejszego rozdziału winien spełnić każdy z Wykonawców występujących wspólnie. Pozostałe warunki, określone w pkt 1 ppkt 3) i 4) niniejszego rozdziału mogą zostać spełnione przez jednego z Wykonawców występujących wspólnie.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt 1 ppkt 3) i 4) niniejszego rozdziału, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba
że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Zamawiający oceni, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 131e ust. 1 oraz
art. 24 ust. 5 pkt 1) ww. ustawy.
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze mogą mieć negatywny wpływ
na realizację zamówienia.
Kwestie polegania na zdolnościach innych podmiotów reguluje art. 22a ustawy.
VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie winien złożyć Wykonawca w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w rozdziale VI niniejszej SIWZ:
1. Na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, do Wniosku,
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji winno zostać załączone
aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 25a ww. ustawy, stanowiące załącznik
nr 2 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
Oświadczenie to winno potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Jednocześnie Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu składa także przedmiotowe oświadczenie dotyczące tych podmiotów oraz pisemne zobowiązanie tych podmiotów,
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
o którym mowa w rozdziale VI pkt 3 niniejszej specyfikacji, określające w szczególności:
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotowego zamówienia publicznego;
zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia publicznego;
czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowej lub doświadczenia realizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą.
2. Na etapie składania ofert przez Wykonawców zaproszonych do składania ofert
w przedmiotowym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:
1) wypełnionego „Formularza cenowego” stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ;
2) wypełnionego „Formularza ofertowego” stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
3. Po dokonaniu oceny ofert Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona
na podstawie kryterium oceny ofert, zobowiązany będzie do złożenia:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 131e ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1)
ww. ustawy;
b) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13) i 14) ww. ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
2) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) koncesji wydanej na podstawie ustawy z dnia 22.6.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1017 ze zm.) o których mowa w „Wykazie wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym – WT” stanowiącym załącznik 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3.12.2001 r.
w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii
o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. z 2001 roku Nr 145, poz. 1625 ze zm.), potwierdzającej spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3) lit. a) SIWZ;
b) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,
w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – potwierdzającej spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3) lit. b) SIWZ;
c) wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – potwierdzającego spełnianie warunku opisanego przez Zamawiającego w rozdziale VI pkt 1 ppkt 3) lit. c), stanowiącego załącznik nr 5
do SIWZ.
Dla uznania ważności, poświadczenia lub dokumenty, o których mowa powyżej winny zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane.
3) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego:
a) aktualnego dokumentu potwierdzającego wdrożenie przez Wykonawcę systemów zarządzania jakością spełniających wymagania zawarte co najmniej w AQAP 2130.
4. Ponadto Wykonawca będzie zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:
1) w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) – pełnomocnictwa do reprezentowania w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z treścią art. 23 oraz art. 141 ustawy, które należy złożyć w formie oryginału
lub notarialnie poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii;
2) w przypadku reprezentowania firmy przez pełnomocnika – pełnomocnictwa jednoznacznie określającego zakres umocowania w przedmiotowym postępowaniu, które należy złożyć
w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1) rozdziale VII pkt 3 ppkt 1) lit. b) składa informację z odpowiedniego rejestru albo,
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) ustawy. Dokument lub dokumenty w tym zakresie winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
2) rozdziale VII pkt 3 ppkt 1) lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument lub dokumenty w tym zakresie winny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale VII pkt 3 ppkt 1) lit. b), składa dokument o którym mowa w rozdziale VII pkt 5 ppkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13) i 14) ustawy.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
8. Dokumenty, o których mowa w pkt 6 i 7 niniejszego rozdziału winny zostać wystawione z odpowiednim zachowaniem okresów ich ważności określonych w rozdz. VII SIWZ.
9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
10. Wykonawca, który wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale VI pkt 1.
ppkt 3) i 4) niniejszej SIWZ polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w rozdziale VI pkt 3 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw
do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, składa dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII pkt 3 ppkt 1) niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów.
11. Wykonawca, który powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podwykonawców podstaw do wykluczenia składa dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII pkt 3 ppkt 1) niniejszej SIWZ dotyczące podwykonawców.
12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa
w rozdz. VII niniejszej SIWZ, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
W związku z powyższym, w przypadku gdy, liczba złożonych Wniosków będzie większa
od liczby określonej w rozdz. VIII SIWZ, Zamawiający będzie żądał złożenia wszystkich dokumentów wskazanych przez Zamawiającego w rozdziale VII pkt 3 i 4 niniejszej SIWZ przed dokonaniem oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Kryteria dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, udokumentowane nie wcześniej niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania wniosków w postępowaniu dla poszczególnych części zamówienia na kwotę nie niższą niż: część zamówienia 1- 80 120 PLN., część zamówienia 2 – 504 400 PLN., część zamówienia 3 – 63 000 PLN., część zamówienia 4 – 36 000 PLN., część zamówienia 5 – 240 000 PLN., część zamówienia 6 – 48 000 PLN., część zamówienia 7 – 82 000 PLN.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca winien wykazać spełnienie przedmiotowego warunku na łączną sumę kwot przewidzianych dla części zamówienia objętych jego ofertą (np. Wykonawca składający ofertę na części zamówienia 1, 2 i 7 winien wykazać się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową na łączną kwotę nie niższą niż 666 520 PLN.).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne i/lub zawodowe

Kryteria dotyczące kwalifikacji technicznych i/lub zawodowych wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia)

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż wykonał,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
— w tym okresie, jednorazową dostawę technicznych środków materiałowych (tśm) do statków powietrznych eksploatowanych w SZ RP, która została wykonana
lub jest wykonywana należycie, na kwotę nie niższą niż: część zamówienia 1- 80 120 PLN., część zamówienia 2 – 504 400,00 zł., część zamówienia 3 – 63 000 PLN., część zamówienia 4 – 36 000 PLN., część zamówienia 5 – 240 000 PLN., część zamówienia 6 – 48 000 PLN., część zamówienia 7 – 82 000 PLN.
W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca winien wykazać spełnienie przedmiotowego warunku na kwotę odpowiadającą najwyższej kwocie przypisanej do części zamówienia objętej ofertą (np. Wykonawca składający ofertę na części zamówienia 1, 2 i 7 winien wykazać się jednorazową dostawą na kwotę 504 400 PLN.).
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Ograniczona przyspieszona
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej Z uwagi na pilną potrzebę udzielenia zamówienia wynikającą z ważnego interesu Zamawiającego polegającego na konieczności zabezpieczenia eksploatacji sprzętu techniki lotniczej Sił Zbrojnych RP oraz mając na uwadze pismo Koordynatora zadania nr 35892/17 z dnia 13.9.2017 r., w niniejszej sprawie zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia, w związku z czym komisja wnioskuje o skrócenie terminów przewidzianych dla trybu przetargu ograniczonego, tj.:
— terminu określonego w art. 131ia ust. 7 pkt a) ustawy – do 10 dni;
— terminu określonego w art. 131ia ust. 6 z uwzględnieniem art. 52 ust. 4 ustawy – do 10 dni.
Za powyższym przemawia specyficzny charakter przedmiotu zamówienia oraz jego długi cykl produkcyjny i zastosowanie pełnych terminów zakreślonych dla ww. trybu stanowiłaby zagrożenie dla realizacji zadania (realizacji podpisanych umów) w bieżącym roku budżetowym oraz wstrzymanie eksploatacji sprzętu techniki lotniczej eksploatowanego w Siłach Zbrojnych RP.
Ponadto zakup przedmiotowego sprzętu jest niezbędny do zabezpieczenia w techniczne środki materiałowe jednostek wojskowych lotnictwa Sił Zbrojnych, a co za tym idzie podniesienia efektywności procesu obsługowego mającego bezpośrednie przełożenie na sprawność statków powietrznych eksploatowanych w jednostkach wojskowych posiadających liczne zobowiązania sojusznicze (udział w Siłach Odpowiedzi NATO 2016/17, udział w ćwiczeniach zagranicznych) oraz niezbędnych do utrzymania ciągłości procesu szkolenia lotniczego.
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
Przewidywana minimalna liczba 3 i liczba maksymalna 20
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: W przypadku, gdy liczba Wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, Zamawiający dokona selekcji na podstawie dokumentu złożonego przez Wykonawcę zgodnie z rozdziałem VII pkt 3 ppkt 2) lit. c) SIWZ. Zamawiający zaprosi do składania ofert Wykonawców wyłonionych na podstawie nw. kryterium selekcji. Wykonawcy, który wykonał jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia i spełnia w stopniu minimalnym warunek, o którym mowa w rozdz. VII pkt 3 ppkt 2) lit. c) zostanie przyznany 1 punkt. Za wykazanie się większą niż wymagana ilością dostaw spełniających warunki określone powyżej Zamawiający przyzna punkty w następujący sposób: – za wykazanie przez Wykonawcę 2 (dwóch) dostaw – 2 pkt; – za wykazanie przez Wykonawcę 3 (trzech) dostaw – 3 pkt; – za wykazanie przez Wykonawcę 4 (czterech) dostaw – 4 pkt; – za wykazanie przez Wykonawcę 5 (pięciu) dostaw – 5 pkt; – za wykazanie przez Wykonawcę 6 (sześciu) dostaw – 6 pkt; – za wykazanie przez Wykonawcę 7 (siedmiu) dostaw – 7 pkt; – za wykazanie przez Wykonawcę 8 (ośmiu) dostaw – 8 pkt; – za wykazanie przez Wykonawcę 9 (dziewięciu) dostaw – 9 pkt; – za wykazanie przez Wykonawcę 10 (dziesięciu) lub więcej dostaw – 10 pkt. W przypadku uzyskania przez Wykonawców jednakowej ilości punktów dokonanych w oparciu o ww. kryterium selekcji, o kolejności będzie decydować sumaryczna wartość brutto dostaw wskazanych przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 3 ppkt 2) lit. c) SIWZ. Wykonawcę niezaproszonego do składania ofert traktuje się jak wykluczonego z postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
172/2017
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
5.10.2017 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby na zasadach określonych w art6. 179-198g ustawy Prawo zamówień publicznych.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22.9.2017