Servicios - 380031-2020

12/08/2020    S155

Polonia-Cracovia: Servicios relacionados con los desechos médicos

2020/S 155-380031

Corrigenda

Anuncio relativo a modificaciones o información adicional

Servicios

(Suplemento al Diario Oficial de la Unión Europea, 2020/S 135-332597)

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Dirección postal: ul. Kopernika 36
Localidad: Kraków
Código NUTS: PL213 Miasto Kraków
Código postal: 31-501
País: Polonia
Persona de contacto: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Dział Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków; http://www.jednolitydokumentzamowienia.pl/
Correo electrónico: abeben@su.krakow.pl
Teléfono: +48 124247216
Fax: +48 124247120
Direcciones de internet:
Dirección principal: www.su.krakow.pl

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

Świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu poprzez termiczne przekształcenie odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

Número de referencia: DFP.271.95.2020.AB
II.1.2)Código CPV principal
90524000 Servicios relacionados con los desechos médicos
II.1.3)Tipo de contrato
Servicios
II.1.4)Breve descripción:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi polegającej na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu poprzez termiczne przekształcenie odpadów medycznych z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, wytworzonych na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do specyfikacji.

Apartado VI: Información complementaria

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
07/08/2020
VI.6)Referencia del anuncio original
Número de anuncio en el DO S: 2020/S 135-332597

Apartado VII: Modificaciones

VII.1)Información que se va a modificar o añadir
VII.1.2)Texto que se va a corregir en el anuncio original
Número de apartado: III.1.1
Localización del texto que se va a modificar: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
En lugar de:

Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia w formie zezwolenia (decyzji) wydanego przez właściwy organ Państwowy na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarowaniem odpadami medycznymi objętych przedmiotem zamówienia (grupy, podgrupy i rodzaje odpadów wymienione w opisie przedmiotu zamówienia) w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Léase:

Wykaz i krótki opis warunków:

1. Wykonawca posiada uprawnienia w formie zezwolenia (decyzji) wydanego przez właściwy organ Państwowy na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarowaniem odpadami medycznymi objętych przedmiotem zamówienia (grupy, podgrupy i rodzaje odpadów wymienione w opisie przedmiotu zamówienia) w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami;

2. Wykonawca posiada wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów medycznych objętych przedmiotem zamówienia (grupy, podgrupy i rodzaje odpadów wymienione w opisie przedmiotu zamówienia), o którym mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami.

Número de apartado: VI.3
Localización del texto que se va a modificar: Informacje dodatkowe:
En lugar de:

(...)

9. uprawnienia na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarowania odpadami medycznymi;

10. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

11. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych;

12. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego;

13. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy;

(...)

Léase:

(...)

9. dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej:

9.1. uprawnienia w formie zezwolenia (decyzji) wydanego przez właściwy organ państwowy na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarowaniem odpadami medycznymi objętych przedmiotem zamówienia (grupy, podgrupy i rodzaje odpadów wymienione w opisie przedmiotu zamówienia) w zakresie unieszkodliwiania odpadów medycznych zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami. Dokument musi zawierać grupy, podgrupy i rodzaje odpadów wymienione w opisie przedmiotu zamówienia;

9.2. wpis do rejestru BDO w zakresie transportu odpadów medycznych objętych przedmiotem zamówienia (grupy, podgrupy i rodzaje odpadów wymienione w opisie przedmiotu zamówienia), o którym mowa w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi zmianami. Dokument musi zawierać grupy, podgrupy i rodzaje odpadów wymienione w opisie przedmiotu zamówienia;

10. dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego;

11. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

12. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

13. wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

(...)

Número de apartado: IV.2.2
Localización del texto que se va a modificar: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
En lugar de:
Fecha: 17/08/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 24/08/2020
Hora local: 11:00
Número de apartado: IV.2.7
Localización del texto que se va a modificar: Warunki otwarcia ofert
En lugar de:
Fecha: 17/08/2020
Hora local: 10:00
Léase:
Fecha: 24/08/2020
Hora local: 11:00
VII.2)Otras informaciones adicionales: