Usługi - 380043-2020

12/08/2020    S155

Polska-Słupsk: Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

2020/S 155-380043

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 113-274590)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Akademia Pomorska w Słupsku
Krajowy numer identyfikacyjny: 000001459
Adres pocztowy: ul. Arciszewskiego 22a
Miejscowość: Słupsk
Kod NUTS: PL636 Słupski
Kod pocztowy: 76-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Zagdan
E-mail: zampub@apsl.edu.pl
Tel.: +48 598405206
Faks: +48 598405380
Adresy internetowe:
Główny adres: www.apsl.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Opracowanie i wdrożenie systemów informatycznych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku

Numer referencyjny: ZP/11/2020
II.1.2)Główny kod CPV
72000000 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie systemów informatycznych dla Akademii Pomorskiej w Słupsku. Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup, dostawę i montaż sprzętu niezbędnego do działania systemów informatycznych.

Zamówienia zostało podzielone na 4 zadania częściowe.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 113-274590

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.13
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamiast:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Zintegrowany Program Uczelni- jakość dla rozwoju!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Powinno być:

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych Zamawiającego oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Dostępna Akademia Pomorska”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój na lata 2014–2020 (PO WER 2014–2020) Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, poddziałanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Umowa o dofinansowanie nr UDA-POWR.03.05.00-00-A057/19-00.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 09/10/2020
Powinno być:
Data: 12/10/2020
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 10/08/2020
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 13/08/2020
Czas lokalny: 12:30
VII.2)Inne dodatkowe informacje: