Usługi - 380054-2020

12/08/2020    S155

Polska-Warszawa: Usługi telefoniczne i przesyłu danych

2020/S 155-380054

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 130-319481)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Adres pocztowy: ul. Karolkowa 30
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-207
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Ryciuk
E-mail: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kowr.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie kompleksowych usług telefonii komórkowej i internetu bezprzewodowego wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych i kart SIM dla centrali i OT KOWR

Numer referencyjny: 231/2020/C
II.1.2)Główny kod CPV
64210000 Usługi telefoniczne i przesyłu danych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego kompleksowych usług telefonii komórkowej i internetu bezprzewodowego (dalej jako: „Usług GSM”) wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych o minimalnych parametrach technicznych określonych w załączniku nr 8 (dalej jako: „Telefony”) i dedykowanych do Telefonów kart SIM Wykonawcy (dalej jako: „Karta SIM”), w sposób szczegółowo określony w umowie oraz załączniku nr 1 do umowy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz prawa i obowiązki stron zostały określone w załączniku nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/08/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 130-319481

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.11
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis opcji
Zamiast:

5) KART SIM dla USŁUG GSM do 3000 abonamentów.

Powinno być:

5) kart SIM wraz z abonamentem dla usług GSM do 100 szt.

Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 25/08/2020
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 11/08/2020
Czas lokalny: 12:15
Powinno być:
Data: 25/08/2020
Czas lokalny: 12:15
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 09/10/2020
Powinno być:
Data: 24/10/2020
VII.2)Inne dodatkowe informacje: