Tjenesteydelser - 380070-2019

12/08/2019    S154    Tjenesteydelser - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 

Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed

2019/S 154-380070

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: HOFOR A/S
CVR-nummer: 10073022
Postadresse: Ørestads Boulevard 35
By: København S
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Mette Munch-Boutrup
E-mail: metmun@hofor.dk
Telefon: +27 953818

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: http://www.hofor.dk/

Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/338688

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247393&B=HOFOR
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=247393&B=HOFOR
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Varme, Vand, Spildevand, Fjernkøling, Vind og Bygas

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Bygherrerådgivning i forbindelse med opgaven Harrestrup Å – Kapacitetsplan 2018, Fase 5

Sagsnr.: f2000-05-03-01
II.1.2)Hoved-CPV-kode
71000000 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Gennem en fælles og koordineret udbygning og styring af Harrestrup Å-systemet vil der kunne sikres tilstrækkelig kapacitet i åen og optimal udnyttelse af denne. Dette samarbejde kaldes Kapacitetsprojektet. HOFOR A/S agerer som Kapacitetsprojektets sekretariat og udbyder opgaven på vegne af de respektive oplandskommuner og deres forsyningsselskaber.

Denne udbudte rammeaftalen omfatter bygherrerådgivning i Fase 5 til Projektsekretariatet for Kapacitetsprojektet 2018.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
71200000 Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed
71240000 Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed
71300000 Ingeniørvirksomhed
71318000 Rådgivnings- og konsulentvirksomhed inden for ingeniørvæsen
71400000 Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Regnvand der udledes i den øverste del af Harrestrup Å, får væsentlig betydning i den nederste del. For at beskytte mod skadevoldende oversvømmelser fra Harrestrup Å, har de respektive oplandskommuner valgt at tage kollektivt ansvar for Harrestrup Å og pulje indsatsen, så den kan investeres på den bedst egnede måde. Gennem en fælles og koordineret udbygning og styring af Harrestrup Å-systemet vil der kunne sikres tilstrækkelig kapacitet i åen og optimal udnyttelse af denne. Dette samarbejde kaldes Kapacitetsprojektet. HOFOR A/S agerer som Kapacitetsprojektets sekretariat og udbyder opgaven på vegne af følgende oplandskommuner og deres respektive forsyningsselskaber: - Albertslund Kommune og HOFOR Spildevand Albertslund A/S - Ballerup Kommune og NOVAFOS (Afløb Ballerup A/S) - Brøndby Kommune og HOFOR Spildevand Brøndby A/S - Frederiksberg Kommune og Frederiksberg Kloak A/S - Gladsaxe Kommune og NOVAFOS (Gladsaxe Spildevand A/S) - Glostrup Kommune og Glostrup Spildevand A/S - Herlev Kommune og HOFOR Spildevand Herlev A/S - Hvidovre Kommune og HOFOR Spildevand Hvidovre A/S - København Kommune og HOFOR Spildevand København A/S - Rødovre og HOFOR Spildevand Rødovre A/S. Denne udbudte rammeaftalen omfatter bygherrerådgivning i Fase 5 til Projektsekretariatet for Kapacitetsprojektet 2018. Bygherrerådgiveren for Fase 5, skal forstå behovet for og selv være opmærksom på det løbende behov for koordinering med projekter i oplandet og langs åen, der påvirkes eller kan påvirke Kapacitetsprojektet.

Bygherrerådgiverens ydelser indeholder, men er ikke begrænset til:

— At bistå projektsekretariatet med udarbejdelsen af materiale og beslutningsgrundlag for den fælles organisation i Kapacitetsprojektet,

— At understøtte projektsekretariatet og facilitere processen omkring udarbejdelse af fælles retningslinjer for nye udledningstilladelser for regnvand til Harrestrup Å-systemet,

— At understøtte projektsekretariatet og facilitere processen omkring udarbejdelse af et fælles vandløberegulativ for Harrestrup Å-systemet,

— At understøtte projektsekretariatet og facilitere processen omkring udarbejdelse af en fælles indsatsplan for oversvømmelser fra Harrestrup Å-systemet.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 36
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Option - Der er mulighed for en forlængelse på 12 måneder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der er mulighed for en forlængelse på 12 måneder.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

HOFOR stiller ikke minimumskrav til tilbudsgivers økonomiske og finansielle kapacitet.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

HOFOR stiller ikke minimumskrav til tilbudsgivernes tekniske og faglige formåen.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.1)Oplysninger om en bestemt profession
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:
III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 16/09/2019
Tidspunkt: 13:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk, Engelsk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 16/09/2019
Tidspunkt: 13:00
Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Det er ikke muligt at deltage ved åbningen af tilbud.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Mæglingsinstitut benyttes ikke i Danmark
By: Mæglingsinstitut benyttes ikke i Danmark
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klage over udbudsproceduren skal indgives til Klagenævnet for Udbud i henhold til § 7 i lovbekendtgørelse nr. 593 af 2.6.2016 af lov om Klagenævnet for Udbud, som følger:

Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet inden 20 kalenderdage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis der ved underretningen er angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen. Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet inden 45 dage fra dagen efter offentliggørelsen af ordregiverens bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt.

Senest samtidig med indgivelse af klage til Klagenævnet skal klager skriftligt underrette ordregiver om klagensindbringelse for Klagenævnet og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden. Såfremt klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen. Klagen skal vedlægges et klagegebyr på 20 000 DKK.

Se mere om indgivelse af klager på Klagenævnet for Udbuds hjemmeside: www.klfu.dk

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
08/08/2019