Het is bijna zover: de nieuwe versie van het TED-portaal wordt op 29.1.2024 in gebruik genomen (let op: de datum is nog onder voorbehoud!) Bent u benieuwd naar de nieuwe functies en verbeteringen en de voordelen voor de gebruikers? Lees ons artikel en kom meer te weten over de belangrijkste wijzigingen en nieuwe functies.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

De inschrijvingen zijn geopend voor onze 4e workshop voor TED-hergebruikers op 14 december 2023

Diensten - 380185-2016

29/10/2016    S210

Spanje-Bilbao: Copywriting-, redactie-, correctie- en opmaakdiensten in het Engels

2016/S 210-380185

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk
Postadres: Santiago de Compostela, 12, 5°
Plaats: Bilbao (Biscay)
NUTS-code: ES213 Vizcaya
Postcode: 48003
Land: Spanje
E-mail: cft0018@osha.europa.eu
Telefoon: +34 944358400
Fax: +34 944358401
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://osha.europa.eu
Adres van het kopersprofiel: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/procurement
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/procurement
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: veiligheid en gezondheid op het werk.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Copywriting-, redactie-, correctie- en opmaakdiensten in het Engels.

Referentienummer: EUOSHA/2016/OP/F/SE/0018.
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79820000 Diensten in verband met het drukken
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

EU-OSHA produceert tal van verslagen, informatiebladen, promotiemateriaal en online- en socialemedia-inhoud.

Deze oproep tot inschrijving beoogt de selectie van een bedrijf dat professionele copywriting-, redactie-, correctie- en opmaakdiensten verleent teneinde schriftelijk materiaal in het Engels binnen een bepaald tijdskader te leveren.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 280 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

kantoor van de contractant.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Alle details zijn vermeld in de aanbestedingsstukken onder punt 2.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 280 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

De raamovereenkomst zal worden gesloten tussen EU-OSHA en de geselecteerde inschrijver voor een initiële looptijd van 1 jaar vanaf de datum waarop deze door EU-OSHA is ondertekend en kan tot driemaal worden verlengd. Tenzij een van de partijen per aangetekende brief 2 maanden vóór het einde van de looptijd het contract beëindigt, kan de opdracht tot driemaal voor 3 opeenvolgende periodes van 1 jaar automatisch worden verlengd.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie de aanbestedingsstukken, onder 5.2.2.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie de aanbestedingsstukken, onder 3.4, 3.5 en 3.6.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 12/12/2016
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 19/12/2016
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

de kantoren van EU-OSHA in Bilbao (Spanje).

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

per inschrijving mag maximaal 1 vertegenwoordiger de opening van de inschrijvingen bijwonen. Omwille van organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver uiterlijk 3 dagen van tevoren de volledige naam en het nummer van de identiteitskaart of het paspoort van de vertegenwoordiger verstrekken via: cft0018@osha.europa.eu Bij ontstentenis hiervan behoudt EU-OSHA zich het recht voor de toegang tot zijn kantoren te weigeren.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Europese Commissie, DG Employment, Social Affairs and Inclusion
Postadres: Wetstraat 200
Plaats: Brussel
Postcode: 1049
Land: België
Telefoon: +32 22991111
Fax: +32 22988551
Internetadres: http://ec.europa.eu
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Europese Ombudsman
Postadres: 1 avenue du Président Robert Schuman, PO Box 403
Plaats: Strasbourg
Postcode: 67001
Land: Frankrijk
E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Telefoon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Internetadres: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

De zaak moet binnen 15 dagen na de dag dat de betrokkene kennis van de bestreden handeling heeft gekregen, aan de Commissie worden voorgelegd. De Commissie neemt binnen 1 maand een besluit. Indien er binnen deze termijn geen besluit is genomen, wordt de zaak geacht te zijn afgewezen.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/10/2016