Forniture - 380406-2015

Mostra versione ridotta

28/10/2015    S209

Polonia-Puchaczów: Macchine per lo scavo di gallerie

2015/S 209-380406

Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali

Direttiva 2004/17/CE

Sezione I: Ente aggiudicatore

I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w Bogdance
Indirizzo postale: Bogdanka
Città: Puchaczów
Codice postale: 21-013
Paese: Polonia
All'attenzione di: Paweł Fryt
Posta elettronica: pfryt@lw.com.pl
Telefono: +48 814625125
Fax: +48 814625007

Indirizzi internet:

Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.lw.com.pl

Indirizzo del profilo di committente: http://www.lw.com.pl

I.2)Principali settori di attività
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
I.3)Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto

II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all'appalto
Dostawa fabrycznie nowego kombajnu do wykonywania wyrobisk chodnikowych, przeznaczonego do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Magazyn Zamawiającego w Stefanowie.
II.1.3)Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego kombajnu do wykonywania wyrobisk chodnikowych, przeznaczonego do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego: Dostawa obejmuje m.in.
1. fabrycznie nowy kombajn chodnikowy wyposażony w system wizualizacji parametrów pracy;
2. zaktualizowanie posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania DEMKop;
3. dokumentacja określona poniżej w Części III SIWZ;
4. nadzór nad montażem i uruchomieniem, uczestnictwo w ruchu próbnym i odbiorach;
5. przeprowadzenie szkolenia dla pracowników obsługi Zamawiającego.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)

43123000 Macchine per lo scavo di gallerie

II.1.6)Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Valore: 6 970 000 PLN
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura

IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2)Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: sì
Ulteriori informazioni sull'asta elettronica:
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
72/IZS/2014
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

Bando di gara

Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 192-339720 del 7.10.2014

Altre pubblicazioni precedenti

Numero dell'avviso nella GUUE: 2014/S 214-379773 del 6.11.2014

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto

V.1)Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: 1
Lotto n.: 1 - Denominazione: Dostawa fabrycznie nowego kombajnu do wykonywania wyrobisk chodnikowych, przeznaczonego do pracy w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny, w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego
V.1.1)Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
30.3.2015
V.1.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
V.1.3)Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell'appalto

Denominazione ufficiale: Lider konsorcjum: Hydrotech S.A. / uczestnik konsorcjum: Deilmann-Haniel Mining Systems GmbH
Indirizzo postale: ul. Poligonowa 21 / Haustenbecke 1
Città: Rybnik / Dortmund
Codice postale: 44-251 / 44319
Paese: Polonia
Telefono: +48 324220157
Fax: +48 324331133

V.1.4)Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 9 167 500 PLN
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 6 970 000 PLN
IVA esclusa
V.1.5)Informazioni sui subappalti
V.1.6)Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni

VI.1)Informazioni sui fondi dell'Unione europea
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale: Krajowa Izba Odwoławcza
Indirizzo postale: ul. Postępu 17 A
Città: Warszawa
Codice postale: 02-676
Paese: Polonia
Telefono: +48 224587701
Fax: +48 224587700

VI.3.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
3. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.
4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;
5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
26.10.2015