Supplies - 38041-2022

24/01/2022    S16

Poland-Zielona Góra: Heavy-duty motor vehicles

2022/S 016-038041

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 250-660115)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Miasto Zielona Góra
National registration number: 973-100-74-58
Postal address: ul. Podgórna 22
Town: Zielona Góra
NUTS code: PL432 Zielonogórski
Postal code: 65-424
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Jelińska
E-mail: m.jelinska@mzk.zgora.pl
Telephone: +48 684520450
Fax: +48 684520455
Internet address(es):
Main address: http://www.zielona-gora.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa fabrycznie nowych elektrycznych niskopodłogowych autobusów miejskich solo

Reference number: 1/UE/DOZ/2021
II.1.2)Main CPV code
34140000 Heavy-duty motor vehicles - CB10 - CB42 - EA12 - EA21
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 sztuk oraz do 6 sztuk w ramach prawa opcji w rozumieniu art. 441 PZP w przypadku uruchomienia przez Zamawiającego zastrzeżonego prawa opcji fabrycznie nowych elektrycznych niskopodłogowych autobusów miejskich o długości 12m (SOLO) wraz z wyposażeniem oraz innych określonych w OPZ i Planowanych postanowieniach umowy elementów Przedmiotu Umowy.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/01/2022
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 250-660115

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Instead of:

Z żąda wniesienia wadium w wysokości: 400 000,00 zł.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 97 ust. 7 Pzp.

Przewiduje się odwróconą kolejność oceny wynikającą z art. 139 pzp.

Z nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 pzp.

Z unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 pzp lub art. 256 pzp lub art. 257 pzp.

Z przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 108 pzp oraz art 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5) i 7).

Z wezwie W do złożenia aktualnych na dzień złożenia Podm. Śr. Dow.:

1. informacji z KRK w zakresie określonym: w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6

mcy przed złożeniem;

2. ośw. W, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp,

3. zaśw. właściwego naczelnika US, że W nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1

pkt 1 pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 mce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem

podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, dok potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu

składania ofert W dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł

wiążące w sprawie spłat tych należności;

4. zaś. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, potwierdzającego, że W nie zalega z

opłacaniem składek, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 mce przed jego

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z

zaświadczeniem albo innym dok potwierdzające, że W dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wiążące porozumienie w sprawie spłat

tych należności;

5. odpisu lub inf.z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3

mce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6. ośw. W o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, w zakresie

podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Z, o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1,

4, 5 i 7 pzp.

7. Jeżeli W ma siedzibę lub miejsce zam. poza ter. RP, zamiast dok, o których mowa w ust. 5, składa dok

wystawione w kraju, w którym W ma siedzibę lub miejsce zam., potwierdzające odpowiednio, że nie otwartojego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. dok, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż

3 mce przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w kraju, w którym W ma siedzibę lub miejsce zam., nie wydaje się dok, o których mowa w ust. 5,

zastępuje się je w całości lub części dok zawierającym odpowiednio ośw. W, ze wskazaniem osoby albo

osób upr do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania W.

9. Jeżeli w kraju, w którym W ma siedzibę lub miejsce zam., nie wydaje się dok, o których mowa w pkt 5 lub gdy

dok te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, pzp, zastępuje

się je odpowiednio w całości lub w części dok zawierającym odpowiednio ośw W, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw osoby, której dok miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,

jeżeli w kraju, w którym W ma siedzibę lub miejsce zam nie ma przepisów o ośw pod przysięgą, złożone przed

organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zam W.

Szczegółowe informacje podane są w SWZ.

Read:

Z żąda wniesienia wadium w wysokości: 400 000,00 zł.

Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z form określonych w art. 97 ust. 7 Pzp.

Przewiduje się odwróconą kolejność oceny wynikającą z art. 139 pzp.

Z nie przewiduje udzielenia zamówień na dodatkowe dostawy na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 8 pzp.

Z unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 255 pzp lub art. 256 pzp lub art. 257 pzp.

Z przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 108 pzp oraz art 109 ust. 1 pkt 1), 4), 5) i 7).

Z wezwie W do złożenia aktualnych na dzień złożenia Przed i Podm. Śr. Dow m.in.:

1. informacji z KRK w zakresie określonym: w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 4 pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6

mcy przed złożeniem;

2. ośw. W, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp,

3. zaśw. właściwego naczelnika US, że W nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1

pkt 1 pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 mce przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem

podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem, dok potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu

składania ofert W dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł

wiążące w sprawie spłat tych należności;

4. zaś. właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, potwierdzającego, że W nie zalega z

opłacaniem składek, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 mce przed jego

złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z

zaświadczeniem albo innym dok potwierdzające, że W dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, wiążące porozumienie w sprawie spłat

tych należności;

5. odpisu lub inf.z KRS lub z CEiDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3

mce przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

6. ośw. W o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, w zakresie

podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Z, o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1,

4, 5 i 7 pzp.

7. Jeżeli W ma siedzibę lub miejsce zam. poza ter. RP, zamiast dok, o których mowa w ust. 5, składa dok

wystawione w kraju, w którym W ma siedzibę lub miejsce zam., potwierdzające odpowiednio, że nie otwartojego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. dok, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż

3 mce przed upływem terminu składania ofert.

8. Jeżeli w kraju, w którym W ma siedzibę lub miejsce zam., nie wydaje się dok, o których mowa w ust. 5,

zastępuje się je w całości lub części dok zawierającym odpowiednio ośw. W, ze wskazaniem osoby albo

osób upr do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania W.

9. Jeżeli w kraju, w którym W ma siedzibę lub miejsce zam., nie wydaje się dok, o których mowa w pkt 5 lub gdy

dok te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, pzp, zastępuje

się je odpowiednio w całości lub w części dok zawierającym odpowiednio ośw W, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub ośw osoby, której dok miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,

jeżeli w kraju, w którym W ma siedzibę lub miejsce zam nie ma przepisów o ośw pod przysięgą, złożone przed

organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,

właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zam W.

Jeżeli w treści dok lub ośw będą wart kwot w walutach innych niż zł pln - Z przeliczy wg Tabeli A kursów

średnich walut obcych NBP z dnia publ ogł o zamówieniu w Dz.U. UE

Szczegółowe informacje podane są w SWZ.

Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 26/01/2022
Local time: 12:00
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 12:00
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 26/04/2022
Read:
Date: 01/05/2022
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 26/01/2022
Local time: 12:15
Read:
Date: 31/01/2022
Local time: 12:15
VII.2)Other additional information:

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w

niniejszej SWZ, Zamawiający żąda złożenia następujących dokumentów:

1. Szczegółowy opis techniczny oferowanego autobusu zawierający co najmniej:

a) zwymiarowany rysunek ofertowy z rozplanowaniem wnętrza pojazdu, z zaznaczeniem miejsc dostępnych

bezpośrednio z niskiej podłogi oraz zwymiarowanym miejscem dla wózków,

b) zwymiarowany rysunek ofertowy zewnętrznego poszycia z pokazaniem jego podziału

c) rodzaj i typ osi napędowej,

d) rodzaj i typ silnika (-ów) elektrycznego (-ych), producent, moc

e) rodzaj magazynu energii (akumulatory, superkondensatory lub inne) oraz pojemność w kWh,

f) rodzaj akumulatorów (np. LFP , LTO) – w przypadku ich zastosowania

2. świadectwo homologacji typu pojazdu wraz załącznikami.

3. Test wielkości zużycia energii elektrycznej (kWh/km) wykonany dla oferowanego typu autobusu z rodzajem

napędu przedstawionym w ofercie przez jednostkę badawczą zdolną do wykonywania tego testu wg Procedury

Badawczej PB-23 wyd.02, która została opracowana dla autobusów elektrycznych