Építési beruházás - 380523-2016

29/10/2016    S210    - - Építési beruházás - Szerződés/koncesszió módosítása annak időtartama alatt - Tárgyalásos eljárás hirdetmény közzététele nélkül 

Magyarország-Budapest: Szabadidős létesítmények kivitelezése

2016/S 210-380523

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
AK15777
Pozsonyi út 56.
Budapest
1133
Magyarország
Telefon: +36 12374128
E-mail: kozbeszerzes@mnv.hu
Fax: +36 12374100
NUTS-kód: HU101

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnv.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.mnv.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A FINA 2017. évi Úszó-,Vízilabda-,Műugró-Műúszó és Nyíltvízi VB megrendezésében szüks. uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési,építési,szerelési munkáinak elvég. és kapcs. szolg. ell.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212100
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A FINA 2017. évi Úszó-,Vízilabda-,Műugró-Műúszó és Nyíltvízi VB megrendezésében szüks. uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési,építési,szerelési munkáinak elvég. és kapcs. szolg. ell.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45212212
45111100
71220000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIII. kerület 25879., 25667/7., és 25666/2. helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanok.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró- Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésében szükséges uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési, építési, szerelési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 12/05/2015
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 117-210854

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró-Műúszó és Nyíltvízi VB megrendezésében szüks. uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési,építési,szerelési munkáinak elvég. és kapcs. szolg. ell.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
12/05/2015
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Market Építő Zrt.
Bojtár u. 53.
Budapest
1037
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 38 635 683 065.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Szerz.mód.: 24.8.2016. A Fővállalkozási Szerződés (FSZ) megköt. köv. a FINA-val és a MÚSZ-al történt megállapod. alapján szükségessé vált a Dagály Strandfürdő (DS) területén meglévő 50 m-es külső medence átalakítása és ennek a VB rendezvényeibe történő bekapcsolása, így ez a terület is versenyterületté minősült, mely miatt szükséges a megfelelő összeköttetés kialakítása a többi úszólétesítménnyel, az egységes biztonsági és beléptetési rendszer megteremtése. Megrendelő szakmai szempontokra tekintettel megállapította, hogy a tervezési feladatok ellátása során biztosítani kell a tervek összhangját, a VB FSZ alapján már megtervezett létesítményei, továbbá a kiegészülő verseny és a FINA Market közönségfogalmi létesítmények, valamint a DS felújítása között. A fentiek alapján szükségessé vált a FSZ tervezési feladatainak kiegészítése, mivel a 25879. hrsz.-ú ingatlannak már a teljes területére kiterjedően kell további tervezési, engedélyeztetési feladatokat ellátni.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/10/2016

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45212100
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45212212
45111100
71220000
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest XIII. kerület 25879., 25667/7. és 25666/2. helyrajzi számok alatt nyilvántartott ingatlanok.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A FINA 2017. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró- Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésében szükséges uszodakomplexum létesítésére irányuló beruházás tervezési, építési, szerelési munkáinak elvégzése és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások ellátása.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 12/05/2015
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 38 365 683 065.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Market Építő Zrt.
Bojtár u. 53.
Budapest
1037
Magyarország
NUTS-kód: HU101
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Felek megállapodtak, hogy a Vállalkozó által a Fővállalkozási Szerződés alapján elvégzendő tervezési és engedélyeztetési munkákat kiegészítik (a továbbiakban: „Kiegészítő Tervezési Szolgáltatások”). A Kiegészítő Tervezési Szolgáltatások a változások miatt és megadott szakmai, műszaki, gazdasági és célszerűségi okok alapján magukban foglalják a Dagály Strandfürdő területére koncepciótervek, Engedélyezési Tervek és komplett Kiviteli Tervek elkészítését. Felek rögzítik, hogy a VI.3. pontban foglaltak miatt a Vállalkozó felelősségi körén kívül álló okból a Vállalkozó részére az eredeti ütemezéstől eltérő, későbbi időpontokban kerültek csak a megadásra egyes köztes adatszolgáltatások, tájékoztatások, felhívások, jóváhagyások, melyek a Vállalkozót egyes teljesítési feladatokban akadályozták. Felek rögzítették, hogy a fentiek alapján a Fővállalkozási Szerződés alapján a Vállalkozó jogosult a Megrendelői Ütemtervben megállapított releváns határidők meghosszabbítására.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A Kiegészítő Tervezési Szolgáltatások nem változtatják meg a Főváll. Szerz. ált. jellegét, illeszkednek az eredeti szerződés jellegéhez, mivel a Vállalkozónak eddig is voltak jelentős tervezési feladatai a VB-vel, a 25879. hrsz.-ú ingatlannal összefüggésben, amihez kapcsolódnak a Kiegészítő Tervezési Szolgáltatások. Ezen kívül a Kiegészítő Tervezési Szolgáltatásokra vonatkozó szerződésmód. érték nem éri el a Kbt. 141. § (2) bek. meghat. értékhatárokat, annál nagyságrendekkel alacsonyabb. Egyebekben Megrendelő számára a Kiegészítő Tervezési Szolgáltatásokkal összefüggő módosítást olyan körülmények tették, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre. Az ellenérték növekedése egyebekben nem haladja meg az eredeti a Főváll. Szerz.-ben meghat. Vállalk. Díj 50 %-át.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 38 365 683 065.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 38 500 683 065.00 HUF