Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 380601-2021

27/07/2021    S143

Czechia-Pardubice: Architectural, engineering and surveying services

2021/S 143-380601

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Česká republika–Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
National registration number: 01312774
Postal address: Boženy Němcové 231
Town: Pardubice
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Postal code: 530 02
Country: Czechia
Contact person: Mgr. Denisa Vévodová
E-mail: d.vevodova@spucr.cz
Telephone: +420 702126636
Internet address(es):
Main address: http://spucr.cz
Address of the buyer profile: https://zakazky.spucr.cz
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_34719.html
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://zakazky.spucr.cz/vz00034719
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: pozemkové úpravy, správa majetku státu, převody majetku státu

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chornice

Reference number: 1
II.1.2)Main CPV code
71250000 Architectural, engineering and surveying services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chornice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 4 908 640.00 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
71250000 Architectural, engineering and surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ053 Pardubický kraj
Main site or place of performance:

Katastrální území Chornice, okres Svitavy, Pardubický kraj.

II.2.4)Description of the procurement:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Chornice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Délka záruční lhůty v měsících / Weighting: 5
Price - Weighting: 95
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 908 640.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/09/2021
End: 30/06/2026
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

a) dle § 77 odst. 1) ZZVZ – výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje;

b) dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ – doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu:

— Živnostenské oprávnění pro Výkon zeměměřických činností,

— Živnostenské oprávnění pro Projektování pozemkových úprav;

c) dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ – doklad osvědčující odbornou způsobilost:

— úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav dle z.č. 139/2002 Sb.,

— úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností podle § 13 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 2001/1994 Sb.,

— osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. k projektování „ÚSES“ a pro obor „Dopravní stavby“ a „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zadavatel nepožaduje prokázání ekonomické kvalifikace.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
Execution of the service is reserved to a particular profession
Reference to the relevant law, regulation or administrative provision:

— pravomocné Úřední oprávnění k projektování pozemkových úprav ve smyslu § 18 odst. 1 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů,

— pravomocné Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností udělený dle § 14 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, s rozsahem uvedeným v ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 200/1994 Sb.,

— osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Dopravní stavby“,

— osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ („Vodohospodářské stavby“),

— osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů k projektování USES (Územních systémů ekologické stability).

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/08/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/08/2021
Local time: 08:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@compet.cz
Telephone: +420 542167811
Fax: +420 542167115
Internet address: http://www.compet.cz
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/07/2021