Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 380621-2020

13/08/2020    S156

România-Ploiești: Servicii de curăţare a birourilor, a şcolilor şi a echipamentului de birou

2020/S 156-380621

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești
Număr naţional de înregistrare: RO 2844936
Adresă: Str. Aurel Vlaicu nr. 22
Localitate: Ploiești
Cod NUTS: RO316 Prahova
Cod poștal: 100023
Țară: România
Persoană de contact: Rodica Camelia Neacșu
E-mail: Achizitii.Prahova@anaf.ro
Telefon: +40 244407710
Fax: +40 244593906
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.anaf.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord-cadru de întreținere și curățenie a sediilor DGRFP Ploiești din județul Călărași

Număr de referinţă: DSI 5048/07.04.2020
II.1.2)Cod CPV principal
90919000 Servicii de curăţare a birourilor, a şcolilor şi a echipamentului de birou
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru de intretinere si curatenie a sediilor DGRFP Ploiesti din judetul Calarasi. Raspunsul autoritatii contractante la solicitarile de clarificari va fi transmis cu 10 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari cu 15 zile inainte de termenul-limita pentru depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Oferta cea mai scăzută: 1 008 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 008 000.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO312 Călăraşi
Locul principal de executare:

La untitatile subordonate DGRFP Ploiesti din judetul Calarasi.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Conform cerintelor si anexelor caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnica / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 074-176500
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: DSI 10631
Titlu:

Acord-cadru „Servicii de curățenie și întreținere în spațiile DGRFP Ploiești din județul Călărași”

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
03/08/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 8
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 7
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 8
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: K1 Tot S.R.L.
Număr naţional de înregistrare: 32677449
Adresă: Str. Burdujeni nr. 1, sector 3
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 032726
Țară: România
E-mail: dumachita@yahoo.co.uk
Telefon: +40 216425328
Fax: +40 216425328
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 261 341.31 RON
Oferta cea mai scăzută: 1 008 000.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 1 008 000.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești – Serv. juridic
Adresă: Str. Aurel Vlaicu nr. 22
Localitate: Ploiești
Cod poștal: 100023
Țară: România
Telefon: +40 244407710
Fax: +40 244593906
Adresă internet: www.anaf.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
08/08/2020