Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 380800-2021

27/07/2021    S143

Nederland-'s-Hertogenbosch: Ondersteunende diensten voor vervoer over land, te water en door de lucht

2021/S 143-380800

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: gemeente 's-Hertogenbosch
Nationaal identificatienummer: 491878990
Postadres: Wolvenhoek 1
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 5211 HH
Land: Nederland
Contactpersoon: Ilse van Dongen
E-mail: i.vandongen@s-hertogenbosch.nl
Telefoon: +31 25241670
Fax: +31 736155538
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.s-hertogenbosch.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/14288f64348a1cc5914911b30f14e3c5
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: via vraag en antwoord module TenderNed
Plaats: 's-Hertogenbosch
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: gemeente@s-hertogenbosch.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/14288f64348a1cc5914911b30f14e3c5
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: via vraag en antwoord module TenderNed
Plaats: 's-Hertogenbosch
Land: Nederland
E-mail: inkoop@s-hertogenbosch.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst Inhuur personeel voor bediening van nautische objecten 2022-2026

Referentienummer: NL-HtGH-PMSW-620
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63700000 Ondersteunende diensten voor vervoer over land, te water en door de lucht
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het doel van deze aanbesteding is het afsluiten van een raamovereenkomst met de inschrijver die voldoet aan alle gestelde eisen en selectiecriteria ten behoeve van de bediening van sluizen en beweegbare bruggen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL413 Noordoost-Noord-Brabant
Voornaamste plaats van uitvoering:

's-Hertogenbosch

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie hiervoor het beschrijvend document.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 100
Prijs - Weging: 40
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Twee (2) keer te verlengen met één (1) jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Geen.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Uitsluitingsgronden mbt insolventie, belangenconflict of beroepsfouten,

— Betalingen belastingen en premies,

— Onherroepelijke gerechtelijke uitspraak,

— Beroeps- of Handelsregister.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 24/09/2021
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 3 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 24/09/2021
Plaatselijke tijd: 10:01

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch
Postadres: postbus 70584
Plaats: 's-Hertogenbosch
Postcode: 5201 CZ
Land: Nederland
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 736202390
Fax: +31 736202382
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/07/2021