Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 380805-2021

27/07/2021    S143

Nederland-Maasdam: Beplanten en onderhouden van groengebieden

2021/S 143-380805

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Hoeksche Waard
Nationaal identificatienummer: 34652379
Postadres: Sportlaan 22
Plaats: Maasdam
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 3299 XG
Land: Nederland
Contactpersoon: Ed Bartels
E-mail: inkoop@gemeentehw.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.gemeentehw.nl
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/838d89ce495b9244fe9b9b781a4ce8a8
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Officiële benaming: vragen voor de Nota van Inlichtingen kunt u stellen via www.tenderned.nl
Plaats: Maasdam
NUTS-code: NL Nederland
Land: Nederland
E-mail: inkoop@gemeentehw.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/838d89ce495b9244fe9b9b781a4ce8a8
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: uw inschrijving kunt u indienen via www.tenderned.nl
Plaats: Maasdam
Land: Nederland
E-mail: inkoop@gemeentehw.nl
NUTS-code: NL Nederland
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.tenderned.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024

Referentienummer: Z.21.101932
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De dienst bestaat in hoofdzaak uit het ter beschikking stellen van materieel, werknemers en leveranties ten behoeve van de volgende werkzaamheden in het openbaar groen:

a) rooien van beplanting zoals bosplantsoen, heesters, bodembedekkers, hagen en vaste planten;

b) grondverbetering voor aanbrengen beplantingen en inzaaien gras;

c) vakken voor aanbrengen beplantingen en gras uitvullen en egaliseren met grond;

d) herstellen (van schade aan) gazons;

e) aan-/ afvoeren van (kleine) hoeveelheden grond;

f) het watergeven aan beplantingen;

g) het uitvoeren van klein onderhoud aan drainage;

h) het transporteren van kleine hoeveelheden groenafval;

i) het leveren van (kleine hoeveelheden) zand, grond, graszaad en diverse kleine materialen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund: 1
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 1

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie inschrijfstaten per perceel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 38
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een optie tot verlenging van twee keer één jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start het werk op 1 januari en eindigt op 31 december.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het doel is om te komen tot een overeenkomst voor de vaste periode vanaf 1.11.2021 tot en met 31.12.2022. (één jaar en twee maanden).

De overeenkomst bevat een optie tot verlenging van twee maal één jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start de overeenkomst op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1.1. — Duur van de overeenkomst — van het Programma van Eisen 'Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024'.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 2

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie inschrijfstaten per perceel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 38
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een optie tot verlenging van twee keer één jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start het werk op 1 januari en eindigt op 31 december.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het doel is om te komen tot een overeenkomst voor de vaste periode vanaf 1.11.2021 tot en met 31.12.2022. (één jaar en twee maanden).

De overeenkomst bevat een optie tot verlenging van twee maal één jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start de overeenkomst op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1.1. — Duur van de overeenkomst — van het Programma van Eisen 'Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024'.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 3

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie inschrijfstaten per perceel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 38
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een optie tot verlenging van twee keer één jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start het werk op 1 januari en eindigt op 31 december.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het doel is om te komen tot een overeenkomst voor de vaste periode vanaf 1.11.2021 tot en met 31.12.2022. (één jaar en twee maanden).

De overeenkomst bevat een optie tot verlenging van twee maal één jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start de overeenkomst op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1.1. — Duur van de overeenkomst — van het Programma van Eisen 'Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024'.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Perceel 4

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
77310000 Beplanten en onderhouden van groengebieden
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie inschrijfstaten per perceel.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 38
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Een optie tot verlenging van twee keer één jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start het werk op 1 januari en eindigt op 31 december.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Het doel is om te komen tot een overeenkomst voor de vaste periode vanaf 1.11.2021 tot en met 31.12.2022. (één jaar en twee maanden).

De overeenkomst bevat een optie tot verlenging van twee maal één jaar, te weten de jaren 2023 en 2024. Bij een eventuele verlenging start de overeenkomst op 1 januari en eindigt op 31 december.

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1.1. — Duur van de overeenkomst — van het Programma van Eisen 'Raamovereenkomst cultuurtechnische werkzaamheden 2021 t/m 2024'.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

— Deelneming aan een criminele organisatie,

— Corruptie,

— Fraude,

— Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

— Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

— Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

— Betalingen belastingen en premies,

— Beroepsbevoegdheid,

— Faillissement, insolventie of gelijksoortig.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Economisch en financiële draagkracht.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Technische bekwaamheid — referenties (leveringen/diensten),

— Beroepen op de technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen,

— Technische-/beroepsbekwaamheid — certificeringen.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:

Overeenkomst: vaste looptijd per 1 november 2021 t/m 31 december 2022 en 2 maal 1 jaar optionele verlenging 2023 en 2024.

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 29/09/2021
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 28/12/2021
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 29/09/2021
Plaatselijke tijd: 11:05

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
VI.3)Nadere inlichtingen:

Nota van inlichtingen

Inschrijvers hebben de mogelijkheid om aan de Aanbestedende dienst vragen te stellen over de aanbestedingsdocumenten en de aanbestedingsprocedure:

— vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen kunnen worden ingediend tot uiterlijk 6.9.2021 tot 11:00 via TenderNed. Alle gestelde vragen met de bijbehorende antwoorden, evenals aanvullingen of wijzigingen van de aanbestedende dienst worden geanonimiseerd op schrift gesteld in een Nota van Inlichtingen. De Nota’s van Inlichtingen maken onlosmakelijk onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten,

— De Nota van Inlichtingen wordt uiterlijk op 15.9.2021 (streefdatum) digitaal beschikbaar gesteld via TenderNed.

Op deze wijze beschikt iedere houder van de aanbestedingsdocumenten over dezelfde informatie.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Rotterdam — Dordrecht
Postadres: Wilhelminaplein 100-125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Na beoordeling per perceel van de inschrijvingen worden de Inschrijvers geïnformeerd over de gunningsbeslissing. Vanaf dit moment start een opschortende termijn van twintig kalenderdagen waarin belanghebbenden bij de rechtbank Rotterdam/Dordrecht te Rotterdam een kort geding kunnen aanspannen tegen de gunningsbeslissing. In het belang van een snelle en goede voortgang wordt iedere belanghebbende dringend verzocht om de Aanbestedende dienst tijdig op de hoogte te stellen van het aanwenden van een rechtsmiddel, bij voorkeur door het opsturen van de kopie dagvaarding.

Indien binnen de opschortende termijn van twintig kalenderdagen geen geding is aangespannen, veronderstelt de Aanbestedende dienst dat er geen bezwaren zijn en zal zij over gaan tot definitieve gunning.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Arrondissementsrechtbank Rotterdam — Dordrecht
Postadres: Wilhelminaplein 100-125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefoon: +31 883626000
Internetadres: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/07/2021