Obras - 380880-2020

14/08/2020    S157

Bulgaria-Pernik: Trabajos de construcción

2020/S 157-380880

Anuncio de licitación

Obras

Base jurídica:
Directiva 2014/24/UE

Apartado I: Poder adjudicador

I.1)Nombre y direcciones
Nombre oficial: Obshtina Pernik
Número de identificación fiscal: 000386751
Dirección postal: pl. „Sv. Ivan Rilski“ No. 1 A
Localidad: gr. Pernik
Código NUTS: BG414 Перник
Código postal: 2300
País: Bulgaria
Persona de contacto: Vera Asenova Sergieva
Correo electrónico: poop@pernik.bg
Teléfono: +359 76684220
Fax: +359 76603890
Direcciones de internet:
Dirección principal: https://pernik.bg/
Dirección del perfil de comprador: https://app.eop.bg/buyer/1270
I.3)Comunicación
Acceso libre, directo, completo y gratuito a los pliegos de la contratación, en: https://app.eop.bg/today/68843
Puede obtenerse más información en la dirección mencionada arriba
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse por vía electrónica a: https://app.eop.bg/today/68843
Las ofertas o solicitudes de participación deben enviarse a la dirección mencionada arriba
I.4)Tipo de poder adjudicador
Autoridad regional o local
I.5)Principal actividad
Servicios públicos generales

Apartado II: Objeto

II.1)Ámbito de la contratación
II.1.1)Denominación:

„Реконструкция водопроводна мрежа на ул. „Палма“, гр. Перник“

II.1.2)Código CPV principal
45000000 Trabajos de construcción
II.1.3)Tipo de contrato
Obras
II.1.4)Breve descripción:

Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща подмяна на съществуващ водопровод на ул. „Палма“, кв. Ралица, гр. Перник. Трасето на проектния водопровод е в съответствие с изготвения регулационен план на улица „Палма“, съгласно техническото задание. Изграждането на водопровода е предвидено с тръби от полиетилен с висока плътност, подходящи за питейна вода под налягане, със сертификат за качество по ISO 9001. Предвидени са 5 броя надземни пожарни хидранти съгласно Наредба № Iз — 1971 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. Общата дължина на водопровода по ул. „Палма“ е 755 м.

II.1.5)Valor total estimado
Valor IVA excluido: 121 552.00 BGN
II.1.6)Información relativa a los lotes
El contrato está dividido en lotes: no
II.2)Descripción
II.2.3)Lugar de ejecución
Código NUTS: BG414 Перник
Emplazamiento o lugar de ejecución principal:

Гр. Перник, кв. „Ралица“, ул. „Палма“.

II.2.4)Descripción del contrato:

Изграждането на водопровода е предвидено с тръби от полиетилен с висока плътност, подходящи за питейна вода под налягане. Предвидени са 5 броя надземни пожарни хидранти съгласно Наредба № Iз — 1971 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

На 60 м северно от О.Т. 722 е предвидена подмяна на съществуващ стоманен водопровод Ø 89 мм с РЕ D110 PN10 и връзка с него.

Между имоти V-3317 и VІ 3317 /ОТ 376 б и 376 а/ по съществуваща пешеходна пътека преминава водопровод РЕ D110 PN10, който осигурява подаването на питейна вода по ул. „Палма“. Съществуващият водопровод по улицата е от стоманени тръби Ø 104 мм. С изготвеният проект се предвижда подмяната му с РЕ D 110 PN10. Предвидени са 3 броя СК DN100 PN16, с които се дава възможност, за отделно спиране на водата по ул. „Палма“ и ул. „Ален Мак“.

По връзката от О.Т. 722—752 със стоманения водопровод Ø 89 мм не се подава вода,а само при необходимост се отваря само един оборот на СК.

Надземният ПХ 70 DN80 южно от О.Т. 722 ще осигурява изпразването на водопровода при необходимост.

В О.Т. 9764 и между О.Т. 625 и 626 са предвидени бъдещи връзки от РЕ DN110 PN10, с оглед възможност за разширение на регулацията.

По трасето на водопровода са предвидени 5 броя надземни ПХ70D 80 и СК DN100 PN 16.

В О.Т. 621 е предвиден автоматичен въздушник DN 50, за обезвъздушаване на водопровода. съществуващият водопровод между О.Т. 616,619 и 620.

Общата дължина на водопровода по ул. „Палма“ е 755 м. По трасето на водопровода са предвидени 49 броя водопроводни отклонения. Същите ще се изградят от РЕ DN 32 PN 10 с дължина L = 255 м и 49 бр. ТСК 1“. Полагането на новите тръби ще стане в рамките на одобрения регулационен план в уличното платно на min 1,00 м светло разстояние от линията на бордюрите. При изпълнението да се спазва минимално светло хоризонтално разстояние между останалите комуникации по улиците съгласно Наредба № 8.

II.2.5)Criterios de adjudicación
los criterios enumerados a continuación
Criterio de calidad - Nombre: Качество на техническото предложение (КТП) / Ponderación: 50 %
Criterio relativo al coste - Nombre: Ценово предложение (П2) / Ponderación: 50 %
II.2.6)Valor estimado
Valor IVA excluido: 121 552.00 BGN
II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición
Duración en días: 90
Este contrato podrá ser renovado: no
II.2.10)Información sobre las variantes
Se aceptarán variantes: no
II.2.11)Información sobre las opciones
Opciones: no
II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea
El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no
II.2.14)Información adicional

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без включен ДДС.

Apartado III: Información de carácter jurídico, económico, financiero y técnico

III.1)Condiciones de participación
III.1.1)Habilitación para ejercer la actividad profesional, incluidos los requisitos relativos a la inscripción en un registro profesional o mercantil
Lista y breve descripción de las condiciones:

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, а за чуждестранни лица — в еквивалентни регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която попада обектът по настоящата обществена поръчка, а именно:

— IV-та (четвърта) група, минимум III-та (трета) категория.

III.1.2)Situación económica y financiera
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж, а именно:

— IV-та (четвърта) група, минимум III-та (трета), а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка в която са установени, съгласно Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.

III.1.3)Capacidad técnica y profesional
Lista y breve descripción de los criterios de selección:

Участникът трябва да има опит в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата.

За строителство „сходно“ с предмета на обществената поръчка се приема: „Строителство по изграждане и/или реконструкция, и/или ремонт на водопроводи и/или ВиК мрежи“. Участникът да разполага със собствено или наето оборудване (механизация) минимум, както следва:

— 2 (два) броя багер,

— 3 (три) броя самосвали,

— 2 (два) броя машина за челно заваряване на ПЕ тръби,

— 2 (два) броя валяк.

Участникът следва да разполага със следния квалифициран персонал:

— Технически ръководител — висше/средно образование, квалификация „строителен инженер“ или „строителен техник“ „ВиК“ специалност, съгласно чл. 163а ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна.

Минимум 5 (пет) години професионален опит като технически ръководител и опит като технически ръководител на минимум 2 обекта — СМР по изпълнение на изграждане и/или реконструкция, и/или ремонт на водопроводи и/или ВиК мрежи. Минимум 8 човека строителни работници, за обезпечаване на посочените в техническата спецификация строително монтажни работи. Отговорник по качеството: да притежава удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ; координатор по безопасност и здраве: да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството; съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени. По отношение ключовите експерти — чужденци се прилагат разпоредбите на Директива 2005/26/ЕО, както и условията и реда за признаване на професионални квалификации, придобити в други държави членки и в трети държави, с цел достъп и упражняване на регулирани професии в Република БЪЛГАРИЯ. С решение на Министерски съвет № 352 от 21.05.2015 г. е приет, както и съгласно чл. 59 „Прозрачност“ от изменената Директива 2005/З6/Е0 на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година, относно признаването на професионалните квалификации. Участниците трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:20хх (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката в областта на строителство. Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:20хх (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, аналогичен с обхвата на поръчката в областта на строителство.

Сертификатите по т. 3.2. и 3.3. трябва да са издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.

Nivel o niveles mínimos que pueden exigirse:

Минимално изискване: участникът трябва да е изпълнил 2 (две) поръчки СМР, идентични или сходни с предмета на поръчката за последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата. Възложителят не поставя изискване за обем.

III.2)Condiciones relativas al contrato
III.2.3)Información sobre el personal encargado de la ejecución del contrato
Obligación de indicar los nombres y cualificaciones profesionales del personal asignado a la ejecución del contrato

Apartado IV: Procedimiento

IV.1)Descripción
IV.1.1)Tipo de procedimiento
Procedimiento abierto
IV.1.3)Información sobre un acuerdo marco o un sistema dinámico de adquisición
IV.1.8)Información acerca del Acuerdo sobre Contratación Pública
El contrato está cubierto por el Acuerdo sobre Contratación Pública: no
IV.2)Información administrativa
IV.2.2)Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
Fecha: 16/09/2020
Hora local: 00:00
IV.2.3)Fecha estimada de envío a los candidatos seleccionados de las invitaciones a licitar o a participar
IV.2.4)Lenguas en que pueden presentarse las ofertas o las solicitudes de participación:
Búlgaro
IV.2.6)Plazo mínimo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta
Duración en meses: 6 (a partir de la fecha declarada de recepción de ofertas)
IV.2.7)Condiciones para la apertura de las plicas
Fecha: 17/09/2020
Hora local: 14:00
Lugar:

В системата.

Información sobre las personas autorizadas y el procedimiento de apertura:

Получените оферти се отварят на публично заседание в ЦАИС чрез публичния линк на обществената поръчка. На заседанието на комисията могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Apartado VI: Información complementaria

VI.1)Información sobre la periodicidad
Se trata de contratos periódicos: no
VI.3)Información adicional:
VI.4)Procedimientos de recurso
VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso
Nombre oficial: Комисия за защита на конкуренцията
Dirección postal: бул. „Витоша“ № 18
Localidad: София
Código postal: 1000
País: Bulgaria
Correo electrónico: cpcadmin@cpc.bg
Teléfono: +359 29884070
Fax: +359 29807315
Dirección de internet: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Procedimiento de recurso
Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.5)Fecha de envío del presente anuncio:
10/08/2020