Diensten - 380914-2017

28/09/2017    S186

België-Brussel: Telecommunicatiediensten

2017/S 186-380914

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding — Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres: Keizerslaan 11
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: frank.sterckx@vdab.be
Telefoon: +32 25061685
Fax: +32 25061500
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.vdab.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286274
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=286274
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=VDAB+-+Afdeling+Facility-2017%2F10596-F02
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: EVA
I.5)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contact Center Solution VDAB.

Referentienummer: VDAB - Afdeling Facility-2017/10596-F02_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000 Telecommunicatiediensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht behelst 6 percelen welke allen betrekking hebben op moderne digitale dienstverlening. Concreet gaat het om het opzetten van performante en betrouwbare toepassingen en het bieden van de technische ondersteuning voor het operationeel houden van de toepassingen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 6
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Contact Center Oplossing (SIP skill-based routing, IVR, telefonie, mail, fax, traffic management en reporting, agent tool, 24/7 support)

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie opdrachtdocument.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht zal worden gegund voor een periode van 4 jaar, eventueel maximaal 2 maal verlengbaar met 1 jaar tot het einde van de maximum looptijd van 6 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie opdrachtdocument.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Spraakherkenning (als alternatief op TTS IVR, selfservice)

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie opdrachtdocument.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht zal worden gegund voor een periode van 4 jaar, eventueel maximaal 2 maal verlengbaar met 1 jaar tot het einde van de maximum looptijd van 6 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie opdrachtdocument.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Chat- en Co-browse

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie opdrachtdocument.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht zal worden gegund voor een periode van 4 jaar, eventueel maximaal 2 maal verlengbaar met 1 jaar tot het einde van de maximum looptijd van 6 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie opdrachtdocument.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Social Media Channel Manager

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie opdrachtdocument.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht zal worden gegund voor een periode van 4 jaar, eventueel maximaal 2 maal verlengbaar met 1 jaar tot het einde van de maximum looptijd van 6 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie opdrachtdocument.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Workforce Management tool

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie opdrachtdocument.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht zal worden gegund voor een periode van 4 jaar, eventueel maximaal 2 maal verlengbaar met 1 jaar tot het einde van de maximum looptijd van 6 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie opdrachtdocument.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Recording tool (kwaliteitsmonitoring telefonie en mail)

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie opdrachtdocument.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht zal worden gegund voor een periode van 4 jaar, eventueel maximaal 2 maal verlengbaar met 1 jaar tot het einde van de maximum looptijd van 6 jaar.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Zie opdrachtdocument.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zie opdrachtdocument.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie opdrachtdocument.

Eventuele minimumeisen:

Zie opdrachtdocument.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Zie opdrachtdocument.

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, categorie: N/A.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Zie opdrachtdocument.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.5)Inlichtingen inzake onderhandeling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 16/10/2017
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.3)Nadere inlichtingen:

De kandidaat heeft de mogelijkheid om via e-mail bijkomende vragen te stellen over de procedure en het opdrachtdocument.

Deze vragen moeten gestuurd worden naar sl_it@vdab.be

De titel van de mail moet steeds de volgende zijn: „Vragen ATD 2017/10596 — naam firma”.

De vragen moeten in de mail opgelijst worden waarbij duidelijk het nummer/de verwijzing naar de betrokken paragraaf van het opdrachtdocument wordt vermeld. Er zal getracht worden om deze vragen steeds binnen de week te beantwoorden. VDAB beslist vrij om al dan niet te antwoorden op de gestelde vragen.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: info@raadvst-consetat.be
Telefoon: +32 22349611
Fax: +32 22349900
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding — Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres: Keizerslaan 11
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: juristen@vdab.be
Telefoon: +32 25061584
Fax: +32 25061366
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
25/09/2017