TED website is eForms-ready since 2.11.2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Works - 380942-2022

Submission deadline has been amended by:  642029-2022
13/07/2022    S133

Poland-Warsaw: Construction work

2022/S 133-380942

Contract notice – utilities

Works

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Postal address: Targowa 74
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 03-734
Country: Poland
Contact person: Anna Bieńczyk
E-mail: anna.bienczyk@plk-sa.pl
Internet address(es):
Main address: http://www.plk-sa.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: https://platformazakupowa.plk-sa.pl
I.6)Main activity
Other activity: Transport kolejowy- zarządzanie liniami kolejowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Realizacja zadania pn. Odcinek A - Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy

Reference number: 9090/IRZR1/12568/03512/22/P
II.1.2)Main CPV code
45000000 Construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest realizacja zadania pn. Odcinek A - Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia przedstawiony został w:

- Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWIORB) stanowiących Tom III niniejszej SWZ,

- Przedmiarach robót dla Części A – stanowiących część Tomu IV niniejszej SWZ,

-Opisie Zamówienia stanowiącym Tom V niniejszej SWZ:

* Dla Części A - Dokumentacji Projektowej

* Dla Części B oraz dla Opcji nr 1 i nr 2 - Programie Funkcjonalno – Użytkowym

Dokumenty dostępne są pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
32500000 Telecommunications equipment and supplies
34632000 Railways traffic-control equipment
45100000 Site preparation work
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45200000 Works for complete or part construction and civil engineering work
45231400 Construction work for electricity power lines
45232310 Construction work for telephone lines
45234000 Construction work for railways and cable transport systems
45234100 Railway construction works
45300000 Building installation work
48000000 Software package and information systems
50000000 Repair and maintenance services
71320000 Engineering design services
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
32520000 Telecommunications cable and equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL63 Pomorskie
II.2.4)Description of the procurement:

1.Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach projektu pn. „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” - Odcinek A obejmująca wykonanie następujących elementów:

1.1. modernizację linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś Wielka – Gdynia Port na odcinku Kościerzyna (ze stacją, od km 136,096; SRK od km 135,343 i od km 67,200 linii kolejowej nr 211) – Somonino (ze stacją, do km 163,250; SRK do km 165,509),

1.2. modernizację linii kolejowej nr 214 Somonino (od km -0,915) – Kartuzy (bez stacji Kartuzy, do km 7,131).

2. Całość przedmiotu Zamówienia obejmuje wykonanie następujących elementów:

2.1. Zakres podstawowy:

Część A – „Buduj”

1) Realizacji robót budowlanych w zakresach:

a) nawierzchnia kolejowa, podtorze i odwodnienie,

b) specjalistyczne roboty geotechniczne,

c) perony i obiekty kubaturowe ,

d) sieć trakcyjna,

e) elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej,

f) elektroenergetyki do 1kV

g) obiekty inżynieryjne,

h) drogi, przejścia i przejazdy,

i) sieci sanitarne,

j) hydrotechniczne,

k) usunięcie kolizji,

l) rozbiórki,

m) wycinki,

n) pozostałych obiektów budowlanych w tym zabezpieczających przed hałasem i drganiami.

2) Zapewnienie Gwarancji Jakości dla zakresu Części A – „Buduj” – na zasadach określonych w Warunkach Szczególnych - dla Części A „Buduj” wraz z ich ZAŁĄCZNIKIEM nr 8 – Wzór Dokumentu Gwarancyjnego;

Część B – „Projektuj i Buduj”

1) Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych zgodnie z wymogami określonymi w PFU na podstawie przyjętej do realizacji przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz uzyskanego pozwolenia na budowę w zakresach:

a) urządzenia sterowania ruchem kolejowym (srk),

b) urządzenia i systemy telekomunikacyjne,

2) Zapewnienie Gwarancji Jakości poprzez Świadczenie usług gwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę w ramach Zamówienia Systemów obejmujących urządzenia srk i telekomunikacji – na zasadach określonych w TOM V Opis Zamówienia Część B.

3) Zapewnienie Gwarancji Jakości poprzez świadczenie Warunków Gwarancji dla pozostałego zakresu Robót nie objętego Usługami gwarancyjnymi na zasadach określonych TOM V Opis Zamówienia Część B.

4) Usuniecie kolizji w zakresie energetyki, teletechniki, wodno-kanalizacyjnym, gazowym w oparciu o zawarte i zawierane porozumienia.

2.2. Wykonania dokumentacji powykonawczej dla zakresu robót wskazanych w Części A i Części B, w tym:

1) opracowanie regulaminów technicznych, we współpracy z Zamawiającym, na podstawie Instrukcji Ir-3, po zakończeniu robót budowlanych, w zakresie wszystkich branż,

2) opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej:

a) pikietażu linii i profilu podłużnego linii kolejowej,

b) protokołów zdawczo-odbiorczych znaków regulacji osi toru,

c) numerycznej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą,

3) opracowanie dokumentacji z założenia oraz pomiaru Kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz Kolejowej osnowy specjalnej,

4) opracowanie nowych schematów posterunków ruchu oraz punktów ekspedycyjnych,

5) przeprowadzenie procesu oceny zgodności podsystemów i uzyskanie certyfikatów WE dla podsystemu,

6) uzyskanie decyzji o dopuszczeniu podsystemu do eksploatacji.

2.3. Zakres opcjonalny:

1) Opcja 1 – Świadczenie Usług pogwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę w ramach Zamówienia Systemów obejmujących urządzenia srk i telekomunikacji, na zasadach określonych w PFU, w celu zapewnienia przez cały okres świadczenia tych Usług dostępu do zamówionych wymagań funkcjonalnych realizowanych przez Systemy oraz bezpieczne i prawidłowe działanie tych Systemów, w tym wykonywanie niezbędnych czynności utrzymaniowych, na zasadach określonych w Rozdziale 6 PFU.

2) Opcja 2 – realizacja świadczeń określonych w Rozdziale 7 PFU „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów”.

3. Zamawiający przewiduje dla Części A – „Buduj” i Części B – „Projektuj i Buduj” etapowanie prac projektowych i robót budowlanych, certyfikacji, realizacji Usług gwarancyjnych.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

1. Opis opcji:

1) Opcja 1 – Świadczenie Usług pogwarancyjnych dla wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę w ramach Zamówienia Systemów obejmujących urządzenia srk i telekomunikacji, na zasadach określonych w PFU, w celu zapewnienia przez cały okres świadczenia tych Usług dostępu do zamówionych wymagań funkcjonalnych realizowanych przez Systemy oraz bezpieczne i prawidłowe działanie tych Systemów, w tym wykonywanie niezbędnych czynności utrzymaniowych, na zasadach określonych w Rozdziale 6 PFU.

2) Opcja 2 – realizacja świadczeń określonych w Rozdziale 7 PFU „Przewidywane zmiany w zakresie interfejsów”.

2. Uzupełnienie sekcji II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres realizacji Zamówienia:

1) Okres realizacji Zamówienia podstawowego (Czas na Ukończenie): 42 miesięcy od Daty Rozpoczęcia, zgodnie z Subklauzulą 8.1 Warunków Szczególnych Umowy, znajdujących się w Tomie II SWZ (z jakimkolwiek przedłużeniem według Subklauzuli 8.4).

2) Okres realizacji Opcji 1: 108 miesięcy od dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zakresu podstawowego. Oświadczenie o skorzystaniu z Opcji nr 1 Zamawiający może złożyć nie wcześniej niż na 12 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcy przed terminem upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zakresu podstawowego.

3) Okres realizacji Opcji 2: określony przez Zamawiającego w oświadczeniu o skorzystaniu z Opcji nr 2, jednak nie później niż do dnia upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zamówienia podstawowego, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji nr 1 – do zakończenia jej realizacji. Oświadczenie o skorzystaniu z Opcji nr 2 Zamawiający może złożyć nie później niż na 6 miesięcy przed terminem upływu Okresu Zgłaszania Wad dla Zakresu podstawowego, a w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji nr 1 – nie później niż 6 miesięcy przed zakończeniem jej realizacji.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

II.2.14)Additional information

Dotyczy Sekcji II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia:

W celu oceny ofert Zamawiający przyjmuje następujące kryterium:

a) Całkowita cena brutto - waga: 100%.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 108 ust. 2 Ustawy, z wyłączeniem przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) i art. 108 ust. 1 pkt 2 Ustawy, jeżeli osoba, o której mowa tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h) Ustawy, (podstawy wykluczenia obligatoryjne), a także Wykonawcy wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 Ustawy (podstawy wykluczenia fakultatywne), art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) oraz art. 5 k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.), spełniający zarazem warunki udziału w Postępowaniu określone w pkt 8.2 IDW.

2. Zgodnie z art. 112 ust. 2 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; sytuacji ekonomicznej lub finansowej; zdolności technicznej lub zawodowej.

3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego Zamówienia, lub jego części może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający powyższe okoliczności.

5. W celu wstępnego wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć Jednolity Dokument (Zał. 7a do IDW). W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez Wykonawców

(np. Konsorcjum), Jednolity Dokument składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca ograniczy się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji poprzez wypełnienie sekcji α w części IV i nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji w części IV jednolitego dokumentu.

6. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia także Jednolity Dokument podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w Postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik Nr 7a do IDW), dotyczący każdego z tych podmiotów wraz z zobowiązaniem (Załącznik nr 3 do IDW) lub innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym oddanie do dyspozycji Wykonawcy przez podmiot udostępniający zasoby niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówieni.

7. Wykonawca wskazujący Podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części Zamówienia, a na których zasobach nie polega, jeśli są już znani, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w pkt 8.4 IDW, składa Jednolity Dokument (Załącznik Nr 7b do IDW), dotyczący każdego z tych Podwykonawców.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.:

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, za ten okres, minimalny roczny przychód netto ze sprzedaży w kwocie 420 000 000,00 PLN

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości nie mniejszej niż 105 000 000,00 PLN

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Ocena spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9. IDW.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę , że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał:

a) Co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, wykonaną w ramach jednej umowy, na zakres której składają się Budowa lub Przebudowa nawierzchni torowej na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej gdzie suma długości Budowanych lub Przebudowywanych torów szlakowych i torów głównych zasadniczych wynosiła łącznie co najmniej 15 km,

b) Co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane, każda wykonana w ramach jednej umowy, na zakres której składają się Budowa lub Przebudowa sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi na linii kolejowej dwutorowej zelektryfikowanej lub elektryfikowanej w zakresie sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi, gdzie suma długości Budowanej lub Przebudowywanej sieci trakcyjnej wraz z konstrukcjami wsporczymi dla torów szlakowych i torów głównych zasadniczych, wynosiła łącznie co najmniej 10 km,

c) Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na zakres których składają się zabudowa lub wymiana co najmniej 20 rozjazdów kolejowych z dopuszczeniem na prędkość min. 160 km/h,

d) Budowę lub Przebudowę 1 (jednej) stacji kolejowej posiadającej co najmniej 20 (dwadzieścia) rozjazdów, przy czym roboty budowlane obejmowały co najmniej jeden tor główny zasadniczy i co najmniej jeden tor główny dodatkowy wraz z nawierzchnią i podtorzem z odwodnieniem oraz co najmniej 2 (dwa) perony oraz roboty wykonywane były przy prowadzonym ruchu pociągów na tej stacji.

e) Budowa lub Przebudowa 1 (jednego) systemu stacyjnych, scentralizowanych komputerowych urządzeń SRK (sterowania ruchem kolejowym), na stacji liczącej co najmniej 20 (dwudziestu) zwrotnic,

f) Budowa lub Przebudowa lub co najmniej 1 (jednej) blokady liniowej wraz z powiązaniem do systemu stacyjnego,

g) Budowa lub Przebudowa co najmniej 4 obiektów typu: most drogowy lub most kolejowy lub wiadukt drogowy lub wiadukt kolejowy lub estakada, w tym co najmniej 1 (jeden) wiadukt kolejowy.

h) Budowa co najmniej 10 (dziesięciu) przepustów pod torami kolejowymi.

i) Budowa lub Przebudowa co najmniej 1 (jednego) obiektu typu: przejście podziemne dla pieszych pod torami kolejowymi,

j) Roboty budowlane wykonane w ramach jednej umowy, na zakres których składają się wykonanie wzmocnienia za pomocą kolumn betonowych lub kolumn DSM o łącznej długości min. 20000 mb.

k) Budowa w ramach jednej umowy co najmniej jednej ściany oporowej o długości min. 40 m

l) Co najmniej 1 (jedną) dokumentację projektową (obejmującą projekt wykonawczy) w zakresie Budowy lub Przebudowy linii kolejowej w zakresie urządzeń srk i telekomunikacji, o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych 0/100) netto.

m) w ramach jednej bądź wielu umów czynności obsługi prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz obsługi serwisowej (usuwanie usterek) dla komputerowego systemu stacyjnych urządzeń sterowania ruchem kolejowym – przez łączny okres nie krótszy niż 2 lata,

n) w ramach jednej bądź wielu umów czynności obsługi prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz obsługi serwisowej (usuwanie usterek) dla komputerowych urządzeń blokady liniowej (autonomicznej lub zintegrowanej) – przez łączny okres nie krótszy niż 2 lata,

Minimum level(s) of standards possibly required:

o) w ramach jednej bądź wielu umów czynności obsługi prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz obsługi serwisowej (usuwanie usterek) dla komputerowych urządzeń srk na przejazdach kolejowo-drogowych – przez łączny okres nie krótszy niż 2 lata.

Za czynności obsługi prewencyjnej (obsługi technicznej) oraz obsługi serwisowej (usuwanie usterek), o których mowa w lit. m), n), o) uznawane będą odpowiednio czynności dla personelu utrzymania określone w dokumentacji technicznej producentów (DTR lub instrukcji utrzymaniowych) wskazanych powyżej rodzajów urządzeń.

Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Każde wykazane zadanie/ realizacja może jednocześnie potwierdzać spełnianie kilku z powyższych warunków.

2. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dostępności do niżej wymienionych narzędzi i urządzeń technicznych w celu realizacji Zamówienia:

a. co najmniej 2 szt. - żuraw samojezdny kolejowy o maksymalnym udźwigu co najmniej 30t,

b. co najmniej 4 szt. - koparka o pojemności łyżki co najmniej 1,5 m³,

c. co najmniej 4 szt. - koparka dwudrogowa z osprzętem: chwytak, łyżka do skrawania skrętna, łyżka podsiębierna o min. pojemności 0,8 m³,

d. co najmniej 1 szt. - podbijarka uniwersalna torowo-rozjazdowa do podrozjazdnic betonowych,

e. co najmniej 1 szt. - stabilizator dynamiczny toru jako odrębna jednostka, dopuszcza się zamiennie podbijarkę wskazaną w pkt. d. posiadającą funkcję stabilizacji dynamicznej toru,

f. co najmniej 1 szt. - profilarka tłucznia,

g. co najmniej 1 szt. - zestaw urządzeń podnośnikowo-kroczących do wymiany rozjazdów,

h. co najmniej 1 szt. - palownica do wbijania prefabrykowanych fundamentów pod słupy sieciowe,

i. co najmniej 1 szt. - pociąg sieciowy,

j. co najmniej 2 szt. - bramki suwnicowe poruszające się po szynach tymczasowo ułożonych na subwarstwie tłucznia lub bramki suwnicowe gąsiennicowe poruszające się po subwarstwie tłucznia,

k. co najmniej 1 szt. - układarka nawierzchni kolejowej poruszająca się po warstwie podsypki, z przednią częścią maszyny posadowioną na podwoziu gąsienicowym,

l. co najmniej 1 zestaw, w każdym min. 10 szt. wagonów samowyładowczych do przewozu kruszywa wraz z lokomotywą,

m. co najmniej 1 szt. - zgrzewarka do szyn z komputerowym rejestratorem procesu zgrzewania.

3. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

a) Dyrektor Kontraktu – 1 (jedna) osoba,

b) Kierownik budowy – 1 (jedna) osoba,

c) Kierownik robót mostowych – 1 (jedna) osoba,

d) Kierownik robót sterowania ruchem kolejowym – 1 (jedna) osoba.

e) Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych z doświadczeniem w zakresie sieci trakcyjnych - jedna [1] osoba

Wymagane uprawnienia (kwalifikacje zawodowe) i doświadczenie ww. osób zostały wskazane w pkt 8.6.2. IDW*

*Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość znaków w poszczególnych Sekcjach Ogłoszenia o Zamówieniu- Wszelkie informacje znajdują się w Tomie I SWZ - IDW.

Ocena spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w punkcie 9. IDW.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 7 400 000,00 PLN (słownie: siedem milionów czterysta tysięcy złotych 00/100)

2. Wadium musi być wniesione w formie zgodnej z art. 97 ust. 7 Ustawy.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w pkt 17.1 IDW i utrzymane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 11.11 ppkt 2 i 3 IDW oraz pkt 11.12 IDW.

4. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku Postępowania o udzielenie niniejszego Zamówienia w wysokości 5% całkowitej ceny brutto za Zakres podstawowy podanej w ofercie pomniejszonej o koszty brutto komunikacji zastępczej z zastrzeżeniem postanowień pkt 21 IDW.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla zwiększonego zakresu Umowy w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z Opcji nr 1 zgodnie z zapisami SWZ w tym WU.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Zamawiający na podstawie art. 257 ustawy PZP może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – zgodnie z postanowieniem art. 58 ustawy.

2. Wykonawcy występujący wspólnie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązani są przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kopię umowę regulującą współpracę tych Wykonawców np. umowę konsorcjum lub umowę spółki.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Szczegółowe warunki realizacji umowy opisane są w Tomie II SWZ – Warunki Umowy.

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w łącznej wysokości dla Części A „Buduj” oraz Części B „Projektuj i buduj” nie wyższej niż 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej dla Zakresu podstawowego”, jeżeli Wykonawca wystąpi o zaliczkę oraz przedstawi zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji bankowej, zgodnie z postanowieniami niniejszej SubKLAUZULI (zaliczka ma charakter warunkowy). Szczegółowe informacje na temat udzielenia zaliczki zawarte są w Tomie II SWZ - Warunki Umowy.

2. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy. Okoliczności, zakres i warunki takich zmian zawarte są w w Tomie II SWZ – Warunki Umowy.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction will be used
Additional information about electronic auction:

Zamawiający zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Aukcja zostanie przeprowadzona na Platformie Zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 18/08/2022
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 18/08/2022
Local time: 11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

I. Uzupełnienie Sekcji III.1.1.) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

9. Zamawiający przed wyborem oferty najkorzystniejszej, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych a w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

10. Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, szczegółowy wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów oraz informacje na ich temat (również dotyczących Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski) znajdują się w pkt 9 IDW, zamieszczonego na stronie http://platformazakupowa.plk-sa.pl pod numerem referencyjnym postępowania.

II. Uzupełnienie Sekcji III.1.6.) Wymagane wadia i gwarancje:

6.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały szczegółowo opisane w pkt 22. IDW.

III. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz szczegółowe informacje na temat wymaganych dokumentów dostępne są pod adresem:https://platformazakupowa.plk-sa.pl.

IV. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c) Ustawy. Zakres zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2) lit. c) Ustawy oraz warunki na jakich zostaną udzielone określa OPZ.

Zamówienie podobne może zostać udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po wcześniejszym przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym ceny (wycena zgodnie z Subklauzulą 12.3), terminu wykonania, okresu gwarancji/okresu rękojmi. Zamówienie podobne może zostać udzielone dla zakresu: wykonanie robót budowlanych wraz z infrastrukturą towarzyszącą dla następujących zakresów objętych zamówieniem podstawowym:

- nawierzchnia kolejowa, podtorze i odwodnienie;

- roboty ziemne i specjalistyczne roboty geotechniczne;

- roboty branży peronowej i kubaturowej;

- roboty branży elektroenergetyki trakcyjnej i nietrakcyjnej;

- roboty branży elektroenergetyki do 1kV

- roboty branży obiektów inżynieryjnych;

- roboty w zakresie dróg, przejść i przejazdów;

- roboty branży sanitarnej;

- roboty branży hydrotechnicznej;

- roboty polegające na usunięciu kolizji;

- rozbiórki i wycinki drzew lub krzewów

- roboty w zakresie ochrony przed hałasem i drganiami;

- roboty branży urządzenia sterowania ruchem kolejowym;

- roboty branży teletechniki;

- pozostałych obiektów budowlanych;

- opracowania projektów budowlanych; projektów architektoniczno – budowlanych, projektów zagospodarowania terenu, projektów technicznych; projektów wykonawczych, dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem stosownych uzgodnień, decyzji na realizację robót, wymaganych dopuszczeń, zgód, pozwoleń i certyfikacji WE.

Zamówienie podobne będzie realizowane na zasadach określonych w umowie podstawowej. Cena na podstawie wyceny odpowiednich pozycji RCO i Przedmiarów Robót (oferty) Wykonawcy. Dla robót nieujętych w niniejszym PFU i OPZ wycena zostanie przeprowadzona w oparciu o SubKlauzulę 12.3 Warunków Umowy.

Zamawiający w przypadku udzielenia zamówienia podobnego zastrzega sobie możliwość ograniczenia umowy podstawowej w zakresie w jakim zamówienie podobne zastępuje rozwiązanie (zakres rzeczowy) przyjęte w zamówieniu podstawowym w sposób określony w przesłankach zmiany umowy.

V. Uzupełnienie sekcji II.1.1) Nazwa zamówienia: Realizacja zadania pn. Odcinek A - Roboty budowlane na liniach kolejowych nr 201 odc. Kościerzyna – Somonino oraz nr 214 Somonino – Kartuzy realizowane w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto"

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 505 i następnych Ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego Postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Wobec niezgodnej z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w Postępowaniu, w tym na projektowane postanowienie umowy lub w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności do których podjęcia zobowiązany jest Zamawiający przepisami Ustawy lub w przypadku zaniechania przeprowadzenia Postępowania o udzielenie Zamówienia, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany na podstawie Ustawy, Wykonawca może wnieść odwołanie.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do Postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a).

6. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o Zamówieniu lub wobec treści Dokumentów Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Dokumentów Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z zapisami art. 579- 590 Ustawy.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/07/2022